SAMORZĄDOWCY NIE PRZEKAZUJCIE DANYCH WYBORCÓW – MÓWIĄ KARNIŚCI

Samorządy w Polsce otrzymują maile, których nadawcą jest Poczta Polska, a która to prosi o przekazanie „danych ze spisu wyborców”, m.in. nazwiska, adresy, numery PESEL. Szefowie niektórych gmin czy miast zgłaszają sprawę do prokuratury. Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że Poczta ma prawo żądać takich danych, ale robi to w niewłaściwy sposób.


Opinia prawna karnistów z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 roku.

Polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców zawierających dane wszystkich wyborców, celem organizacji wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa. Przestępstwem może być także przekazanie spisu wyborców (informacji chronionych) podmiotowi nieuprawnionemu.


W spisie wyborców sporządzanym na podstawie Kodeksu wyborczego przez organy samorządu terytorialnego w przypadku wyborów na urząd Prezydenta RP, umieszcza się następujące dane: nazwisko i imiona i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL oraz adres zamieszkania (art. 26 § 7 Kodeksu wyborczego). Wszystkie te informacje mają charakter podstawowych danych osobowych. Podlegają one ochronie zarówno na podstawie prawa polskiego, jak i prawa europejskiego. Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO (ogólne europejskie rozporządzenie o ochronie danych), danymi osobowymi są “wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej”. W świetle tej definicji nie budzi wątpliwości, że dane wyborców (np. imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia) zawarte w spisie wyborców stanowią dane osobowe. Nigdy także nie budziło wątpliwości, że informacje te jako podstawowe dane osobowe podlegają ochronie prawnej zarówno na poziomie konstytucyjnym (art. 51 Konstytucji RP), jak i ustawowym. I jedynie na podstawie ustawy władze publiczne mogą udostępniać dane o obywatelach, a i to tylko w zakresie niezbędnym w demokratycznym państwie prawnym (art. 51 ust. 2 Konstytucji). Na konieczność przestrzegania ochrony danych osobowych wynikającej z RODO w związku z wyborami na urząd Prezydenta RP zwracał uwagę Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1444?).

Jedną z fundamentalnych zasad dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest zasada zgodności z prawem, wyrażona w art. 6 RODO. Przetwarzanie danych jest możliwe jedynie wówczas, gdy jest spełniony jeden z warunków wskazanych w tym przepisie. W wypadku realizacji zadania, jakim jest przeprowadzenie wyborów na urząd Prezydenta RP, podstawy do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji tego zadania należy poszukiwać w treści art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Przepis ten dopuszcza bowiem przetwarzanie danych osobowych, jeżeli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”. Niemniej art. 6 ust. 3 RODO wyraźnie wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych m.in. dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy podstawa do określonego sposobu przetwarzania znajduje się w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego [„Podstawa przetwarzania (…) musi być określona (…)”]. W obowiązującym stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie istnieje żaden przepis prawa, który z jednej strony upoważniałby organy jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące rejestr wyborców i przygotowujące spis wyborców, do przekazywania danych osobowych zawartych w spisach wyborców do osoby prawnej, jaką jest Poczta Polska S.A., a z drugiej strony zezwalałby osobie prawnej – Poczta Polska S.A. na pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w spisach wyborców.

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil
dr Wojciech Górowski
dr Mikołaj Małecki
dr Kamil Mamak
dr Małgorzata Pyrcak
prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
dr Szymon Tarapata
dr Witold Zontek Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowski Instytut Prawa Karnego
prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicki, UŁ (konsultacja)
prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak (konsultacja)

Krakw 23 kwietnia 2020 r.

Cały tekst można przeczytać na stronie https://kipk.pl/dokumenty/opiniaspiswyborcow.pdf … Foto inter.

TEZY OPINII PRAWNEJ 

w przedmiocie kwestii udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. danych zawartych w spisach wyborców prowadzonych przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

1) Poczta Polska S.A. jest podmiotem legitymowanym do wystąpienia z wnioskiem, o któ­rym mowa w art.99 ustawy SARS, o ile spełnione są przesłanki określone w tym przepisie.

2) Należy w pełni podzielić stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, że wniosek w tym zakresie może być złożony wyłącznie przez podmiot uprawniony do reprezentacji operatora wyznaczonego – w przedmiotowej sprawie Poczty Polskiej S.A. Wniosek ten powinien być także opatrzony podpisem elektronicznym pozwalającym na identyfikację osoby składającej wniosek.

3) Należy założyć, iż intencją ustawodawcy było przekazanie w odpowiedzi na wniosek spisów lub rejestrów znajdujących się w chwili rozpatrywania wniosku w posiadaniu jego adresata. Nie sposób oczekiwać, aby w terminie 2 dni roboczych możliwym było przygotowanie odrębnego spisu czy rejestru zawierającego kompilację różnego rodzaju danych posiadanych przez adresata wniosku.

4) W obecnym stanie prawnym udostępnienie żądanych danych na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej nie jest uzasadnione.

5) Źródłem obowiązków po stronie Poczty Polskiej S.A., dotyczących realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie jest – zgodnie z art. 99 ustawy SARS – polecenie (decyzja czy inne rozstrzygnięcie) jakiegokolwiek organu administracji rządowej (bez względu na jego pozycję w strukturze administracji), lecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6) Nałożone na Pocztę Polską S.A. przez organy administracji rządowej obowiązki stanowiące podstawę do udostępnienia danych w trybie art. 99 ustawy SARS mają mieć charakter inny aniżeli realizacja zadań związanych z organizacją wybo­rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki te muszą być nałożone na podstawie powszechnie obowiązujących aktów normatywnych.

7) Wyłącznie polecenia dotyczące spraw innych niż realizacja zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spełniają drugą z przesłanek określonych w art. 99 ustawy SARS zobowiązując wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do udostępnienia wnioskowanych danych.

8) Organ będący adresatem wniosku zobowiązany jest ustalić, czy wnioskowane dane są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiąz­ków nałożonych przez organy administracji rządowej.

9) Obliczając dwudniowy termin na udostępnienie wnioskowanych danych nie uwzględnia się dnia, w którym wpłynął prawidłowy pod względem formalnym wniosek. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu na udostępnienie wnioskowanych danych.

10) Do postępowania, o którym mowa w art. 99 ustawy o SARSnie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

11) Przekazanie danych powinno nastąpić nie tylko zgodnie z przepisami ustawy SARS, ale także – uwzględniając konstytucyjną hierarchię źródeł prawa – z przepisami europejskimi i krajowymi, dotyczącymi ochrony danych osobowych. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z bezpieczeństwem przekazywanych danych, w tym formą w jakiej przekazanie to ma nastąpić.

12) Ustawa SARS czy też ustawa COVID nie przewidują żadnych sankcji za nieudostępnienie danych, o których mowa w art. 99 ustawy SARS czy też udostępnienie ich w terminie późniejszym aniżeli określony w tym przepisie. Polski system prawny przewiduje natomiast istotne sankcje związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

13) Nieudostępnienie danych w trybie art. 99 ustawy SARS lub udostępnienie ich po terminie określonym w tym przepisie nie może stanowić samo­istnej podstawy do zastosowania któregokolwiek ze środków nadzoru okreś­lonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Maciej Kiełbus prawnik, prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski radca prawny
Biuro Związku Miast Polskich

Poznań 23 kwietnia 2020 r.


Do Urzędu Miejskiego w Blachowni nie wpłynął w tej sprawie żaden wniosek z Poczty Polskiej.

DEWASTACJA PIŁKOCHWYTÓW


Jak informują mnie mieszkańcy ktoś na nowym boisku poluzował linkę przymocowaną do profilu stalowego, która napina tzw. piłkochwyt. Jedna z napotkanych osób mówi wprost, że być może komuś spodobała się siatka polipropylenowa i będzie ją próbował do końca rozmontować. Odkręcona stalowa linka może sprawić, że metolowy profil przy silniejszych wiatrach straci stabilność i runie na ziemię.


.

JASNA GÓRA PRZYJMUJE WIĘCEJ WIERNYCH


Po kilku tygodniach Jasna Góra szerzej otwarła swoje bramy. Ojciec Sebastian Matecki przypomina, że cały czas żyjemy w czasie pandemii dlatego nadal zachowujemy szczególną ostrożność także w sanktuarium maryjnym.


.

-Dla pielgrzymów otwarliśmy dwa wejścia. Można wchodzić do kaplicy Matki Bożej i do bazyliki. Po zniesieniu częściowych ograniczeń odnośnie liczby wiernych modlących się w kościołach, do Kaplicy może wejść teraz 45 osób, do bazyliki 60, a do Kaplicy Pokutnej, gdzie odbywa się spowiedź – 16 wiernych – powiedział mi o. Sebastian Matecki, rzecznik Jasnej Góry.


.

Ojcowie paulini zachęcają do wykorzystania możliwości nawiedzania sanktuarium, jednocześnie przypominają o konieczności posiadania maseczek ochronnych i zachowania bezpiecznej odległości oraz zapewniają o stosowanych przez nich środkach ochronnych.

WIELKIE SPRZĄTANIE

W dniu ziemi, 22 kwietnia (dzień wypromowany przez Gaylorda Nelsona, gubernato-ra stanu Wisconsin i senatora USA, działacza na rzecz ochrony środowiska) pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni rozpoczęli wielkie sprzątanie lasu komunalnego od strony ul. Cmentarnej (od strony DPS do końca lasu.


Kilka dni temu burmistrz Sylwia Szymańska mówiła.
-Nie mogę wprost uwierzyć, że mieszkańcy sami do tego doprowadzili. To nie tylko brak szacunku dla przyrody i pracy innych, ale i gminnych pieniędzy. Finansowe konsekwencje tego nieodpowiedzialnego postępowania poniesie gmina Blachownia. Wstępny koszt likwidacji nielegalnego wysypiska to około 30 tys. zł.


W pierwszym dniu sprzątania z lasu wyniesiono 40 worków z odpadami. A to dopiero wierzchołek góry… śmieciowej.
-To co odkrywamy w lesie przy ul. Cmentarnej wskazuje, że odpady mogą pochodzić z pobliskich działek i cmentarza. Z ziemi wydobywamy materiały budowlane. Styropian, części starych okien, fragmenty dachów, eternit, papa. Najwięcej jednak mamy tu butelek po alkoholu, napojach gazowych i worków foliowych. Wstępnie obliczam, że aby zebrać wszystkie „leśne” śmieci potrzeba będzie najmniej 600 worów – ocenia Jacek Chudy, prezes OSiR w Blachowni.

DZIURY NA ŚCIEŻCE


Na ścieżce pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni (to nowy park) pojawiły się niepokojące dziury.


Trudno powiedzieć czy ubytki na mineralno-żywicznej nawierzchni grubości 2,5 cm są: mechaniczne, materiał od początku w niektórych miejscach został źle położony czy być może fragmentami zapada się ziemia.


.

.

.

Niemal na całej długości ścieżki da się zauważyć „fale” czyli delikatne nierówności.


.

.

Urząd Miejski w Blachowni wie o wszystkich ubytkach dlatego zwrócił się do wykonawcy, aby ten do końca czerwca naprawił usterki.

Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni czyli budowa ścieżek pieszych wraz z nasadzeniami, instalacją oraz obiektami małej architektury (ławki, kosze, poidełka dla ptaków, domki dla owadów), fontanna z infrastrukturą, przyłącza wody, kanalizacyjne oraz oświetlenie elektryczne wyceniona została na ponad 4,9 mln zł

DO WYMAZÓW WYSTĄP

Starostwo powiatu częstochowskiego informuje. 108 osób czeka w naszym powiecie na badanie w kierunku koronawirusa. Do mieszkańców powiatu, mających wskazania do testów na obecność SARS CoV-2 ruszył właśnie „wymazobus”, czyli specjalny ambulans do pobierania wymazów.

Dzięki połączonym siłom Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 13. Śląskiej Brygady Terytorialnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego czas oczekiwania na badanie diagnostyczne, a potem na jego wynik zdecydowanie się skróci.

–Dobrze rozumiem osoby, które oczekują na pobranie próbek, a później z obawą czekają na wyniki, bo sam byłem w tej ciężkiej sytuacji. Dlatego zależy mi na skróceniu tego okresu niepewności wszystkim, którzy pozostają w kwarantannie – mówi Krzysztof Smela, starosta częstochowski.

Za ambulans i osoby, pobierające próbki odpowiada 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej –Od początku szkolenia „terytorialsów” stawiamy na szkolenia medyczne, wielu naszych żołnierzy kończy kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Teraz, jak i w innych sytuacjach kryzysowych widać jak bardzo takie kompetencje są potrzebne. Co ważne, każdy z żołnierzy, który pojawi się u mieszkańców naszego regionu pobrać wymaz, został przeszkolony dodatkowo przez służby sanitarne tak, by prawidłowo wykonać wymaz i zabezpieczyć pobrany materiał – podkreśla płk. Tomasz Białas, dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Próbki będą pobierane według zleceń wystawionych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, która zapewni również testy. Materiały niezbędne do poboru próbek oraz środki ochrony indywidualnej dla personelu zapewni Śląski Urząd Wojewódzki.

foto starostwo Powiatu Częstochowskiego

SUSZA W LESIE


Od 20 kwietnia br. znowu możemy wchodzić do lasów. Niestety tam czyha kolejne zagrożenie, nie epidemiologiczne, a pożarowe. 19 kwietnia gdy jeszcze obowiązywał zakaz wchodzenia do lasów strażacy w rejony leśne wyjeżdżali, aż 172 razy.


W tym roku mieliśmy w kraju około 2800 pożarów. Brak opadów, a szczególnie śnieżnej zimy sprawiło, że obecnie w ponad 2/3 kraju (kolor czerwony) mamy trzecie, najwyższe zagrożenie pożarowe. Oceniając ten stan należy brać pod uwagę wilgotność ścioły i powietrza.


Najbardziej sucho w lasach jest w Szumsku, Niepołomicach, Celestynowie, Ostrowi Mazowieckiej i koło Bielska. Wilgotność ścioły od 5,5 do 7,5 proc. W naszych lasach w Nadleśnictwie Herby wilgotność wynosi ponad 13 proc.

Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych – apeluje. -Jest bardzo sucho dlatego proszę, aby nie używać ognia w lasach i do stu metrów od tych terenów. Pożary to oczywiście działania człowieka – podpalenia. Co dziwne w czasie gdy nie można było wchodzić do lasów paliły się właśnie te tereny. Pod tym względem Polska, za Hiszpanią i Portugalią, zajmuje trzecie miejsce.


Polskie lasy w 60 strefach obserwują kamery z 660 wież. Swoje zadanie do spełnienia ma też straż leśna. Rocznie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe Lasy Państwowe wydają 100 mln zł. Są to budowane pasy przeciwpożarowe oraz zbiorniki wodne.
Czy przy takiej wilgotności znowu nam grozi zakaz wejścia do lasów?
-O tym decydują poszczególne nadleśnictwa. To one są najlepiej zorientowane jaka jest sytuacja. Jeśli wilgotność spada poniżej 10. proc. według wszelkich procedur powinno się wprowadzać zakaz wchodzenia do lasów – dodała Anna Malinowska.

fot. Instytut Badawczy Leśnictwa bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/
twitter.com/AnnaMalinowskLP

TWÓJ WYBÓR

POSTANOWIENIE NR 23/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Częstochowie I postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, w mieście na prawach powiatu Częstochowie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 273 do postanowienia. § 2. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Częstochowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji. § 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Częstochowie I Lidia Dudek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Ochotnicza Straż Pożarna w Blachowni
1. Paulina Patrycja Głuszko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Blachownia
2. Mariola Barbara Gonera, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Blachownia
3. Maria Ewa Pałcik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Blachownia
4. Teresa Stanisława Pawłowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKAKAMYSZA, zam. Blachownia
5. Kinga Teresa Woch, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Drochlin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Blachowni
1. Adrian Dariusz Gonera, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Blachownia 2.
2. Jadwiga Halina Maciejewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Blachownia
3. Kamil Witold Makowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Łojki
4. Aneta Zofia Marchewka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Blachownia
5. Krystyna Helena Sosnowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKAKAMYSZA, zam. Blachownia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Hala widowiskowo-sportowa w Blachowni
1. Alicja Maria Buczkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Blachownia
2. Kamila Julia Kała-Kożuch, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Łojki
3. Ewa Beata Kwiatkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Konopiska
4. Dariusz Józef Maciążka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Łojki
5. Andrzej Walaszczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Blachownia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
1. Małgorzata Wacława Bednarska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Łojki
2. Katarzyna Magdalena Kłucińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Częstochowa 3. Martyna Joanna Kos, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Łojki
4. Robert Mariusz Olczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Łojki
5. Tymoteusz Pyda, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Blachownia
6. Ewa Janina Trzeszkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Blachownia

Jak widać, prawdopodobnie ze względu na pandemię, nie każdy ma odwagę zasiąść Obwodowej Komisji Wyborczej. Brakuje OKW w Ostrowach, Cisiu, w szpitalu oraz w DPS, który obecnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowia 158 podopiecznych, jest całkowicie zamknięty. W sumie w OKW na terenie gminy Blachownia brakuje ponad 30 osób. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta: przewodniczący komisji – 500 zł, zastępca przewodniczącego – 400 zł, zaś członek komisji – 350 zł.

DZIKIE WYSYPISKO ŚMIECI ZOSTANIE UPRZĄTNIĘTE – ZAPOWIADA BURMISTRZ SZYMAŃSKA

Pod koniec lutego pisałem o wielkim dzikim wysypisku przy ul. Cmentarnej od DPS na przeciwko ogrodów działkowych i cmentarza. Niech raz jeszcze przemówią śmieci.


.

.

.

.

.

.

.

.

-Nie mogę wprost uwierzyć, że mieszkańcy sami do tego doprowadzili. Brak mi wprost słów. Nie ma mojej akceptacji dla takiego działania. To nie tylko brak szacunku dla przyrody i pracy innych, ale i gminnych pieniędzy. Przecież finansowe konsekwencje tego nieodpowiedzialnego postępowania poniesie nasza gmina
Zapewniam, że zlikwidujemy to wysypisko, angażując możliwe służby i pracowników. Obawiam się jednak, że za jakiś czas sytuacja może się powtórzyć. Dlatego zwrócę się do policji, by patrole zwracały szczególną uwagę na to miejsce – wyjaśniała na stronie Urzędu Miejskiego
www.blachownia.pl burmistrz Sylwia Szymańska.

TERYTORIALSI BĘDĄ POBIERAĆ WYMAZY TAKŻE W BLACHOWNI

W Częstochowie na badania diagnostyczne pod kątem wykrycia COVID 19 czeka ponad 100 mieszkańców. Od 17 kwietnia po Częstochowie jeździ tzw. wymazobus czy-li specjalny ambulans do pobierania wymazów od mieszkańców, mających wska-zania do testów na obecność koronawirusa. Dzięki takim działaniom, za które Urząd Miasta Częstochowy zapłaci 70 tys. zł, pacjenci w kwarantannie domowej znacznie krócej będą czekać na pobranie wymazów. Inna kwestia to ile potem trzeba będzie czekać na sam wynik badań.
W powiecie częstochowskim na takie wymazy czeka około 130 osób. Niektórzy, w tym także mieszkańcy Blachowni, aż od 4 kwietnia. Zatem stanowczo za długo. Dlatego być może od jutra w gminach powiatu częstochowskiego pojawi się wojskowy (szary lub biały) wymazobus. Tzw. terytorialsi będą wspierać personel medyczny i sanitarny w walce z koronawirusem. Do pobierania wymazów z gardła i nosa delegowani są żołnierze posiadający kompetencje, co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadził Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej.


Do której gminy w pierwszej kolejności zajadą żołnierze?

-Tego jeszcze nie wiadomo. O Ale wiadomo, że w pierwszej kolejności żołnierze pojadą do tych, którzy najdłużej czekają na wymazy i są w kwarantannie – powiedziała mi Monika Krasińska-Ligejka, rzecznik prasowy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

-Dziennie żołnierze mogliby pobierać 15 takich wymazów. Zatem ta akcja medyczna mogłaby się zakończyć w 8-9 dni. Wcześniej takie „usługi” wykonywały służby sanitarne, ale widać, że nie nadążały – powiedział Krzysztof Smela, starosta Powiatu Częstochowskiego.

foto WOT

KŁOPOTY BANKÓW

Banki PKO BP i Pekao SA miały dzisiaj od rana problemy z elektronicznymi systemami obsługi klientów.
-Większość problemów została usunięta – informowały w poniedziałek służby prasowe obu banków.
Obecnie -jak donosi Interia Biznes – mogą występować trudności z autoryzacją transakcji w bankomatach i terminalach płatniczych Banku Pekao S.A.
Dyrekcje banków przepraszają za niedogodności. Aktualnie mogą jeszcze występować problemy z aplikacją mobilną IKO.

OD PONIEDZIAŁKU 20 KWIETNIA…

Rząd stopniowo znosi ograniczenia nałożone w związku z koronawirusem.
Na zakupy do sklepu wejdzie więcej osób. W placówce handlowej do 100 m kw. naraz mogą wejść 4 osoby. W markecie powyżej 100 m kw. na jedną osobę przypada 15 m kw. Osoby po 65. roku życia, do sklepów, między godz. 10, a 12 wejdą od poniedziałku do piątku. W weekendy już nie obowiązuje ten przepis.


W celach rekreacyjnych można wchodzić do lasu i parku.

Place zabaw i siłownie, także pod chmurką, nadal będą nieczynne. Młodzież powyżej 13. roku życia bez opiekunów może wychodzić z domów.


Dzieci prawdopodobnie do szkół wrócą tylko po świadectwa.


Policja apeluje i przypomina. Zachowujmy dwumetrową odległość od innych osób w przestrzeni publicznej. Zasłaniajmy nos i usta w miejscach publicznych.
Służby apelują, aby nie lekceważyć wprowadzonych zakazów i nakazów i swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem nie narażać nikogo na niebezpieczeństwo zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i dalszego rozprzestrzeniania się epidemii. Przy zgłaszaniu interwencji informować o nosicielstwie wirusa czy fakcie odbywania kwarantanny (policjanci, ratownicy medyczni czy strażacy będą mogli się wtedy odpowiednio przygotować i w sposób bezpieczny udzielić pomocy) oraz, by nie utrudniać służbom niesienia pomocy potrzebującym.

CO PO KWARANTANNIE – PYTAJĄ MIESZKAŃCY

Otrzymuje od państwa bardzo dużo zapytań.
-Co dzieje się z osobami po zakończonej kwarantannie?
-Czy taka osoba, która w izolacji przebywała 2 tygodnie w domu, może potem bez obaw wychodzić do sklepu?
-Skąd wiadomo, że jest zdrowa?

Na początku warto przypomnieć, że nie wszyscy objęci kwarantanną musieli mieć styczność z zakażonymi osobami. Wystarczy, że dany mieszkaniec wrócił z zagranicy więc także musiał odbyć dwutygodniowe, domowe odosobnienie.


Osoby takie są sprawdzane przez funkcjonariuszy policji. Do tej pory Powiatowy Inspektor Sanitarny, na podstawie wniosków policji, grzywną 5 tys. zł ukarał 5 osób.

I teraz słuszne państwa pytanie czy wręcz obawy – skąd wiadomo, że po dwóch tygodniach taka osoba jest zdrowa i może wychodzić z domu?

Jak informuje sanepid, pod koniec dwutygodniowego okresu, do osób objętych kwarantanną powinien przyjechać zespół ratownictwa medycznego, który pobiera wymaz z gardła. Jeśli wynik jest ujemny osoba taka może bez obaw dla siebie i sąsiadów wychodzić z domu. Gorzej jeśli wynik testów jest dodatni. Wtedy lekarz i inspektor sanepidu decydują czy pacjent wymaga hospitalizacji czy musi nadal pozostać w domowej izolacji. Jednak uwaga takie działania dotyczą tylko tych osób, które miały styczność z chorymi na koronawirusa. Osoby, które zjechały z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Holandii, muszą jedynie przez 2 tygodnie przesiedzieć w domach. Jeśli po tym czasie nie mają żadnych objawów mogą wychodzić z domów.

Czy tak się dzieje w Blachowni? Nie wiem. Wiadomo, że obecnie w naszej gminie mamy 5 osób, u których stwierdzono koronawirusa. 14 mieszkańców jest objętych domową kwarantanną. 20 osób pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym. Jedna osoba ozdrowiała. (dane z piątku godz. 14)

Woj. śląskie
Obecnie (19.04. godz. 10) kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej poddanych jest 4.917 osób.
Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – 277.
Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim – 1.417.
Liczba ozdrowieńców – 58.
Liczba zgonów – 71.

JAK NIE KIJEM GO, TO PAŁKĄ

Cisiański bloger „informuje”, że –nie Urząd Miejski w Blachowni, a Jeźdźcy Herody zajęli się wykonaniem i rozdaniem ponad 700 maseczek dla mieszkańców Blachowni.
I rzeczywiście brawo dla „Jeźdźców” i dla każdego kto się angażuje w tak potrzebne inicjatywy.

Bloger na zakończenie „artykułu” pyta dostał ktoś maseczkę z urzędu miejskiego? Podobno urząd rozdał ich 1000…

Chciałoby się stwierdzić – po co ślepemu oczy? Bo ten pan w gminie widzi wszystko na czarno. Dlatego warto raz jeszcze przypomnieć.

26 marca na stronie Urzędu Miejskiego – blachownia.pl burmistrz informowała, że podjęła decyzję o zakupie maseczek i przekazaniu ich bezpłatnie dla mieszkańców naszej gminy. -Maseczki trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców. Przekażemy je także do Szpitala w Blachowni oraz do Domu Pomocy Społecznej wraz z innymi środkami ochronnymi, które zakupiła gmina – powiedziała wtedy Sylwia Szymańska.

1 kwietnia kolejna informacja na stronie UM Blachowni.
Gmina rozpoczęła dystrybucję pierwszej partii z 1000 ochronnych maseczek higienicznych z atestem. We wtorek 31 marca pierwsza partia maseczek trafiła do sołtysów, którzy rozdali je najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy. Dodatkowo maseczki zostały przekazane na pocztę, a także do ośrodków zdrowia, Szpitala im. Weigla w Blachowni oraz Domu Pomocy Społecznej w Blachowni. -Mam nadzieję, że przekazane przez nas maseczki choć w niewielkim stopniu poprawią komfort mieszkańców gminy oraz zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa – dodała burmistrz Szymańska.

Bloger tradycyjnie na swój sposób stara się umniejszyć działania władz gminy. Jakże ten rys. przypomina patrzenie Pawła Gąsiorskiego na to co dzieje się w naszej gminie.

rys. internet

ŁĄCZNIKI I PARKING NA FINALE


Powoli zbliża się do końca budowa parkingu na 16 pojazdów przed blokiem Żeromskiego 2a oraz remont łączników od ul. Żeromskiego do Bankowej (za blokiem 2) i od Żeromskiego do Korczaka (przed blokiem 2a). Jeszcze druga warstwa asfaltu, dokończenie chodnika i finał.