URZĄD MIEJSKI INFORMUJE O DODATKU WĘGLOWYM

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 5..08.2022 roku o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3.000 zł gospodarstwom domowym. Weszła ona w życie 12.08.2022 roku.


Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Gminy otrzymają środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w granicach kwot określonych na ten cel w planie tego Funduszu.
Dodatek węglowy wypłacany będzie w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę!!!
Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać w UM w Blachowni.
Wnioski będzie można składać także za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP.
Do wniosku należy dołączyć kopię złożonej deklaracji CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) bądź jej aktualny wypis.
Niestety nadal nie zostały przyjęte przepisy wykonawcze do ww. ustawy. Odpowiedni wzór wniosku będzie opublikowany w ministerialnym rozporządzeniu – udostępnimy go wówczas na naszej stronie.
Prosimy również przygotować:
– numer konta, na który ma zostać wypłacony dodatek węglowy,
– numery PESEL: członków rodziny.
Informacja o rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dodatku będzie przekazywana wnioskodawcom na podany w formularzu adres e-mail lub będzie do odebrania osobiście w UM w Blachowni.