RAPORT O STANIE GMINY

Jutro 24 czerwca, na połączonych Komisjach, burmistrz Blachowni przedstawi radnym raportu o stanie gminy.
Obowiązek raportowania stanu jednostki samorządu terytorialnego wprowadziła ustawa z 11 stycznia 2018 roku. o zmianie niektórych ustaw. Zmiana nowelizacji dotyczy gmin, powiatów i województw. Ma to być zachęcenie mieszkańców do większego udział w procesie wybierania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Procedura udzielania absolutorium z tytułu wykonania budżetu danej gminy czy miasta za 2019 rok, opierać się o regulacje ustawowe, ustalone w artykułach od 266 do 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 i art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6, art. 13 pkt 5 i pkt 8, art. 18a ust. 3, art. 19, art. 20 i art. 21 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137).


Taki dokument przygotowany przez wójta, burmistrza czy prezydenta to nic innego jak prezentacja polityki, programów i strategii samorządu.
Nie inaczej będzie w naszej gminie. Po zaprezentowaniu raportu przez burmistrza Blachowni, radni mogą, powinni wziąć udział w dyskusji na temat zaprezentowanego dokumentu.
Z raportem można się zapoznać na stronie internetowej UM Blachowni (https://blachownia.bip.net.pl/?a=10442).

Raport blachowniańskiej JST zawiera stan finansów gminy, realizacja budżetu obywatelskiego, informację o stanie mienia komunalnego, realizację polityki programów i strategii rozwoju oraz polityki przestrzennej gminy. Zawiera realizację programów: rewitalizacji, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opieki nad zwierzętami bezdomnymi czy ochrony środowiska dla gminy Blachownia 2016 – 2019 z perspektywą do 2023. Są też plany zrównoważonej mobilności miejskiej, gospodarki niskoemisyjnej oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi czy pomoc mieszkańcom Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Raport jest dokładny i obszerny. Zawiera 155 stron.


Zgodnie z nowymi przepisami, za sprawą pandemii, Rady na przyjęcie raportu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, w tym przypadku burmistrzowi, mają czas do końca wakacji do 29 sierpnia. W tym roku nieudzielenie absolutorium wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi może skutkować jego odwołaniem.