CO DALEJ Z HANDLEM NA RYNECZKU?

Dzisiaj najważniejszym pytaniem jest – kiedy handlujący przeniosą się ze swoim towarem na nowy rynek. Moim zdaniem powinno to się odbyć najpóźniej do końca września. Do końca roku powinny się także pojawić preferencyjne ceny.

Pan Jacek Chudy prezes OSiR mówił, że ludzie najlepiej chcieliby korzystać z placu handlowego za darmo, ale tak naprawdę rynek nie może przynosić strat finansowych.

Pan Krzysztof Adryjański, kierownik ZMK przyznał, że nie ma żadnych obliczeń kosztów utrzymania nowego rynku, ani ewentualnie zysków przy 100 procentowym zainteresowaniu handlowców.

 

                                    Regulamin targowiska Mój rynek w Blachowni

§ 1. Właścicielem targowiska „Mój Rynek” w Blachowni przy ulicy Kubowicza zlokalizowanego na działkach

Nr ewid.: 913/311, oraz fragmentach działek Nr ewid. 913/277, 913/305, 603/4 – obręb Blachownia (zwanym dalej: „Rynek”) jest Gmina Blachownia (zwana dalej: „Gmina”).

§ 2. 1. Jednostką organizacyjną zarządzającą Rynkiem w imieniu i na rzecz Gminy jest jednostka budżetowa gminy „Zarząd Mieniem Komunalnym” w Blachowni ul. Miodowa 4a (zwany dalej: „Zarządca”).

2. Kierownikiem Rynku jest osoba wyznaczona przez Zarządcę działającą w jego imieniu.

3. Ilekroć w Regulaminie targowiska jest mowa o:

a) Produktach rolno-spożywczych – są to: produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów i wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze.

b) Regulaminie – Regulamin targowiska Mój rynek w Blachowni.

c) Sprzedającym – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej sprzedające artykuły na terenie targowiska i mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

d) Stanowisku handlowym – oznacza rodzaj miejsca (stanowiska) sprzedaży określonym w §6 Regulaminu.

e) Wyrobie rękodzielniczym – wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne.

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Blachowni.

§ 4. 1. Rynek jest czynny od poniedziałku do soboty.

2. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1500.

3. W soboty w godzinach od 600 do 1300.

4. Możliwe jest funkcjonowanie rynku w inne dni w przypadku okazjonalnych imprez oraz na wniosek najemców, w przypadku uruchomienia z tej okazji 50% powierzchni handlowej.

5. Zgodę na funkcjonowanie rynku w innych terminach wydaje Burmistrz Blachowni

§ 5. 1. Rynek jest oznaczony tablicą informacyjną o treści: „Targowisko Mój Rynek w Blachowni”

oraz informacją, że budowa Targowiska była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

2. Na tablicy zamieszczone są również podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Rynku, tj. Nazwa i adres Właściciela oraz Zarządcy Rynku, Regulamin Rynku, wysokość opłaty targowej, zasady rejestracji oraz położenie stanowisk handlowych i wewnętrzne informacje oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania Rynku.

§ 6. 1. Sprzedaż na Rynku odbywa się wyłącznie na stanowiskach handlowych, po zawarciu umowy najmu na pawilon handlowy lub zawarcia umowy najmu na pozostałe stanowiska handlowe, oraz na miejscach wyznaczonych do handlu „z wolnej ręki”.

2. Położenie stanowisk handlowych wraz z numerami porządkowymi oraz warunkami rezerwacji i najmu stanowisk handlowych są zawarte w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.

3. Targowisko posiada następujące rodzaje stanowisk handlowych:

a) Pawilony handlowe zadaszone stałe w ilości 10 szt o łącznej powierzchni 178,72 m2,

b) Wiaty zadaszone do handlu stacjonarnego; 4 moduły 8 ladowe, 24 moduły 1 ladowe,

c) Wiaty zadaszone do handlu z samochodu; 3 x 6 stanowisk samochodowych,

d) Miejsca na placu targowym przeznaczone do handlu „z wolnej ręki”,

e) Miejsca na placu targowym przeznaczone do handlu z samochodu.

Id: C9741266-C9F2-4C13-9CC2-B5DD73084D50. Podpisany Strona 1

4. Ogólna powierzchnia handlowa wiat podpunkt b i c wynosi 558 m2, co stanowi 100 % powierzchni handlowej przeznaczonej do najmu.

5. Minimum 50,0% powierzchni handlowej, z wyjątkiem pawilonów jest zarezerwowane do sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

6. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych na 50% powierzchni handlowej, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc do sprzedaży pozostałych towarów.

7. W przypadku gdy wynajęciem stanowiska handlowego będzie zainteresowany więcej niż jeden sprzedający, Zarządca przeprowadzi ustną licytację stawki czynszu na okres jednego miesiąca lub trwania imprezy okazjonalnej o określonej tematyce.

§ 7. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Rynku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 8. 1. Na Rynku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

1) spirytusu i napojów alkoholowych;

2) produktów ropopochodnych niekonfekcjonowanych;

3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych;

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

6) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;

7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy;

8) zwierząt w tym psów, kotów i gołębi.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

§ 9. Na Rynku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;

2) niszczenia mienia oraz infrastruktury rynku,

3) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);

4) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających a także prowadzenia działalności przez osoby będące pod ich wpływem;

5) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

6) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

7) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;

8) samowolnego zajmowania, zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży;

9) jeżdżenia rowerami;

10) wjeżdżania pojazdami przez kupujących na teren Rynku poza miejscami parkingowymi usytuowanymi w obrębie Rynku przeznaczonymi do prowadzenia handlu,

11) prowadzenia handlu poza wyznaczonymi stanowiskami bez zgody Zarządcy (dotyczy to również stawiania przenośnych stanowisk handlowych), w szczególności prowadzenia sprzedaży na parkingach oraz ciągach samochodowych i pieszych wyznaczonych przez Zarządcę.

§ 10. Sprzedający – prowadzący handel na Rynku zobowiązani są do:

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez Zarządcę Rynku;

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów w miejsce do tego wyznaczone na terenie Rynku.

W przypadku niewykonania tego obowiązku prace porządkowe zostaną wykonane zastępczo, a kosztami tych prac zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce.

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez Zarządcę oraz innych

dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej;

6) niezwłocznego wniesienia opłaty targowej oraz okazywania dowodu opłaty na każde żądanie Zarządcy;

7) trwałego oznaczenia miejsca sprzedaży, poprzez wystawienie nazwy i adresu przedsiębiorcy

(np. Gospodarstwo rolne Jan Nowak Cisie, ul. Cisiańska 525).

8) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. Wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych;

9) odstawienia poza teren Rynku pojazdu po zajęciu stanowiska handlowego (nie dotyczy osób prowadzących handel z samochodu na stanowiskach zadaszonych – pod wiatą).

§ 11. 1. Zarządca wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem

a Sprzedający na Rynku są obowiązani do dokonywania sprzedaży we wskazanym przez Zarządcę miejscu.

2. Zarządca nie zapewnia ochrony osób i mienia.

§ 12. 1. Sprzedający na Rynku, są obowiązani do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży

w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni.

2. Poboru opłaty targowej w imieniu i na rzecz Gminy dokonuje Inkasent (lub Inkasenci) posiadający stosowny identyfikator.

3. Inkasenci dokonujący poboru opłaty targowej potwierdzają pobranie opłat odpowiednim pokwitowaniem przyjętej należności na drukach ścisłego zarachowania, który sprzedający winien zachować do chwili opuszczenia Targowiska oraz okazać go na wezwanie kontrolującym.

§ 13. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2. Rezerwując miejsca Zarządca jest każdorazowo zobowiązany zabezpieczyć co najmniej 50% stanowisk na towary rolno-spożywcze.

3. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku

pod warunkiem zajęcia go do godz. 730 w dniu rezerwacji.

4. Zarezerwowane miejsca handlowe nie zajęte do godz. 730 w danym dniu targowym mogą zostać

zagospodarowane przez Zarządcę zgodnie z potrzebami w danym dniu.

5. Osoba posiadająca rezerwację przed wjazdem na Targowisko powinna okazać Zarządcy Rynku jej pisemne potwierdzenie i dokonać bieżącej opłaty.

6. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji, Zarządca Rynku – w przypadku wolnych miejsc handlowych – wskazuje inne stanowisko do handlu.

7. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku „Mój Rynek” w Blachowni oraz wysokość opłaty za rezerwację określone zostaną w odrębnym dokumencie.

§ 14. Zarządca Rynku zobowiązany jest do:

1) czuwania nad przestrzeganiem Regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień;

2) właściwej organizacji obsługi Rynku, bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury Rynku oraz utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w § 5;4

3) porządkowania terenu Rynku po zakończonym dniu handlowym;

4) utrzymania czystości, porządku oraz odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych w okresie zimowym terenu Rynku;

5) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie Rynku;

6) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem Rynku,

7) zawierania umów najmu/dzierżawy, rezerwacji miejsc handlowych oraz oddawania do korzystania.

§ 15. 1. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej

w Blachowni.

§ 16. 1. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności Zarządcy oraz funkcjonowania Rynku przyjmuje Burmistrz Blachowni.

2. Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Rynku rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Zarządca, a pomiędzy Zarządcą i podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Rynku Burmistrz Blachowni lub osoba przez niego upoważniona.

§ 17. Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Blachowni.


Regulamin „Mój Rynek” w Blachowni – warunki rezerwacji i najmu stanowisk handlowych

§ 1. 1. Z dniem 01.07.2016r. Ustala się opłatę rezerwacyjną pobieraną za rezerwacje miejsc oznaczonych na Planie targowiska „Mój Rynek” w Blachowni, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przez rezerwację miejsc targowych rozumie się przyznanie stanowisk handlowych sprzedającym na czas określony, według procedur zapisanych w niniejszych warunkach.

§ 2. 1. Sprzedający zainteresowany najmem stanowiska handlowego na Rynku jest zobowiązany dokonać rezerwacji na druku R (stanowiącym załącznik Nr 1 do ww. Warunków).

2. Druk należy złożyć u:

a) Zarządcy – Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni ul. Miodowa 4a, lub u

b) Kierownika Rynku – Targowisko „Mój Rynek” ul Kubowicza w Blachowni, lub

c) Przesłać na adres mailowy (zmk.b.rynek@wp.pl) na co najmniej 48 godz przed planowanym terminem najmu.

3. Za rezerwacje Zarządca pobiera opłatę w wysokości 32,52 zł netto = 40,00 zł brutto, która zostanie zaliczona na poczet opłaty stanowiskowej.

4. Rezerwację można anulować lub zmienić na inny termin o ile nie jest już zarezerwowany, nie później jak na 48 godz przed wskazanym dniem rozpoczęcia najmu.

5. Rezerwacja lub zmiana terminu rezerwacji musi być dokonana w formie pisemnej lub mailem.

6. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska handlowego na następujące okresy czasu w modułach;

6.1. Dla stanowisk handlowych do 8m2 pod wiatą z lady:

a) moduł tygodniowy – kod T8.7 (6 kolejnych dni roboczych) – 32,52 zł netto = 40,00 zł brutto

b) moduł 2 tygodniowy – kod T8.14 (12 kolejnych dni roboczych) – 40,65 zł netto = 50,00 zł brutto

c) moduł miesięczny – kod T8.M (dni robocze od pierwszego do ostatniego dnia w danym miesiącu) – 73,17 zł netto = 90,00 zł brutto.

d) moduł kwartalny- kod T8.K (dni robocze od pierwszego dnia miesiąca na który zawiera się umowę do ostatniego dnia w trzecim miesiącu trwania umowy) – 203,25 zł netto = 250,00 zł brutto,

e) moduł roczny – kod T8.R; od 1 dnia miesiąca do 28, 29, 30 lub 31 dnia dwunastego miesiąca na który zawiera się umowę – 731,71 zł netto = 900,00 zł brutto,

6.2. Dla stanowisk handlowych od 8 m2 do 30 m2 włącznie pod wiatą z lady:

a) moduł tygodniowy – kod T30.7 (6 kolejnych dni roboczych) – 48,78 zł netto = 60,00 zł brutto,

b) moduł 2 tygodniowy – kod T30.14 (12 kolejnych dni roboczych) – 65,04 zł netto = 80,00zł brutto,

c) moduł miesięczny – kod T30.M (dni robocze od pierwszego do ostatniego dnia w danym miesiącu) – 121,95 zł netto = 150,00zł brutto,

d) moduł kwartalny – kod T30.K (dni robocze od pierwszego dnia miesiąca na który zawiera się umowę do ostatniego dnia w trzecim miesiącu trwania umowy) – 325,20 zł = 400,00zł brutto,

e) moduł roczny – kod T30.R; od 1 dnia miesiąca do 28, 29, 30 lub 31 dnia dwunastego miesiąca na który zawiera się umowę – 1219,51 zł netto = 1500,00zł brutto.

6.3. Dla stanowisk handlowe z samochodu, przyczepy i innych z miejscem pod wiatą:

a) moduł tygodniowy – kod SW.7 (6 kolejnych dni roboczych) – 81,30 zł netto = 100,00 zł brutto,

b) moduł 2 tygodniowy – kod SW.14 (12 kolejnych dni roboczych) – 121,95 zł netto = 150,00 zł brutto,

c) moduł miesięczny – kod SW.30 (dni robocze od pierwszego do ostatniego dnia w danym miesiącu) – 203,25 zł netto = 250,00 zł brutto,

d) moduł kwartalny – kod SW.K (dni robocze od pierwszego dnia miesiąca na który zawiera się umowę do ostatniego dnia w trzecim miesiącu trwania umowy) – 569,10 zł netto = 700,00 zł brutto,

e) moduł roczny – kod SW.R; od 1 dnia miesiąca do 28, 29, 30 lub 31 dnia dwunastego miesiąca na który zawiera się umowę – 2032,52 zł netto = 2500,00 zł brutto

6.4. Dla stanowisk handlowe z samochodu, przyczepy i innych na placu targowym:

a) moduł tygodniowy – kod S.7 (6 kolejnych dni roboczych) – 89,43 zł netto = 110 zł brutto,

b) moduł 2 tygodniowy – kod S.14 (12 kolejnych dni roboczych) – 162,60 zł netto = 200,00 zł brutto,

c) moduł miesięczny – kod S.30 (dni robocze od pierwszego do ostatniego dnia w danym miesiącu) – 284,55zł netto = 350,00 zł brutto,

d) moduł kwartalny – kod S.K. (dni robocze od pierwszego dnia miesiąca na który zawiera się umowę do ostatniego dnia w trzecim miesiącu trwania umowy) – 813,01 zł netto = 1000,00 zł brutto,

e) moduł roczny – kod S.R.; od 1 dnia miesiąca do 28, 29, 30 lub 31 dnia dwunastego miesiąca na który zawiera się umowę – 3089,43 zł netto = 3800 zł brutto.

7. Burmistrz Blachowni na wniosek Zarządcy może wprowadzić zwolnienie ze stosowania na czas określony opłat targowych lub ich procentowe obniżenie na organizowane na terenie Rynku imprezy masowe lub dla działań związanych z promocją Gminy Blachownia.

8. Na rezerwację miejsca handlowego na imprezy masowe lub promocji gminy obowiązują wyżej opisane zasady rezerwacji stanowisk handlowych, z dopiskiem do danego stanowiska handlowego dużych liter IM (np. IM.T8 lub IM.T30 lub IS.W lub IS – co oznacza rezerwację określonego typu stanowiska handlowego na czas trwania imprezy masowej)

§ 3. 1. Złożone wnioski Zarządca będzie rozpatrywał według niżej wymienionych kryteriów, do których przewidziano określoną liczbę punktów.

2. Suma punktów będzie stanowiła o przyznaniu miejsc rezerwacyjnych.

3. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc rezerwacyjnych będą posiadali Sprzedający, których wnioski uzyskały największą ilość punktów.

4. W przypadku jednakowej ilości punktów o przyznaniu stanowiska handlowego pod rezerwację decydować będzie w kolejności:

a) długość okresu wcześniejszej rezerwacji,

b) siedziba użytkownika – Gmina Blachownia,

c) losowanie.

5. Kryteria do przyznawania rezerwacji stanowisk handlowych:

5.1. Posiadanie rezerwacji na starym targowisku: Liczba punktów 10,

5.2. Posiadanie siedziby Sprzedającego w gminie Blachownia: Liczba punktów 10,

5.3. Proponowany okres rezerwacji;

a) na 1 rok: Liczba punktów 10,

b) na 1 kwartał: Liczba punktów 7,

c) na pozostałe okresy: Liczba punktów 5,

d) na imprezę masową: Liczba punktów 5.

5.4. Prowadzenie działalności podlegającej działom specjalnej produkcji rolnej, działalności rolnej

producenckiej lub rolniczej – Liczba punktów 20.

6. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Sprzedającego – 50.

7. Zarządzający sporządza protokół z rozpatrzenia wniosków o rezerwacje stanowisk handlowych, który zostaje podany do publicznej wiadomości.

8. W przypadku zgłoszenia rezerwacji na to samo stanowisko handlowe przez kilku Sprzedających i

jednakowej ilości uzyskanych punktów, o przyznaniu stanowiska handlowego zdecyduje losowanie.

9. W przypadku powstania wolnego stanowiska handlowego pod rezerwację, zarządzający podaje do publicznej wiadomości miejsce pod rezerwację oraz czas składania wniosków do rozpatrzenia o przyznanie rezerwacji na wolne stanowisko handlowe według wyżej wymienionych zasad.

10. Rezerwacja nie może być udostępniana osobom trzecim.

11. Wnioski nieprawidłowo wypełnione, niepełne lub zawierające inne uchybienia nie będą rozpatrywane.

§ 4. 1. Rezerwacja stanowiska handlowego nie zwalnia Sprzedającego od uiszczenia opłaty targowej.

2. Stawki opłaty targowej ustala Rada Miejska w Blachowni w formie Uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie niniejszych zasad powierza się Zarządcy Rynku.

2. Zmiany stawek określone w niniejszych zasadach mogą być dokonywane w formie załącznika do Uchwały o wysokości stawek opłaty targowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.