KOLEJNE KŁAMSTWA BYŁEGO SOŁTYSA CISIA

Były sołtys, który nie może pogodzić się z tym, że sami mieszkańcy wsi Cisie najpierw go wybrali na swojego przedstawiciela potem szybko się na nim poznali i przegonili na cztery wiatry, teraz mści się, pisząc brednie, tym razem na temat absolutorium. Że Szymańska traci władze i cały świat już tylko o tym mówi, że…

„Bardzo niekorzystny dla Szymańskiej wynik wczorajszego głosowania stał się faktem. Wiadomość o braku udzielonego absolutorium dla burmistrz Szymańskiej poszła w świat, zapisze się w historii gminy ( to pierwszy taki przypadek ) i być może zaskutkuje realnymi konsekwencjami w niedalekiej przyszłości . Brawo radni ! Wiadomość obiegła lotem błyskawicy całą gminę. Wszyscy mówią jak burmistrz traci” – tak napisał były sołtys.

A jaka jest prawda? Ano taka, że Pani Anetta Ujma jako burmistrz już na początku swojej kadencji nie otrzymała absolutorium. Dokładnie na sesji Rady Miejskiej 28 kwietnia 2010 roku. Bardzo ciekawe było uzasadnienie dlaczego część radnych nie poparła wykonania budżetu. Wtedy  w głosowaniu 6 radnych podniosło rękę za, 6 się wstrzymało i 1 był przeciw. Zatem do większości bezwzględnej Pani Ujmie zabrakło dwóch głosów, a Pani Szymańskiej jednego. Dodajmy, że absolutorium nie otrzymało wielu włodarzy gmin i miast w Polsce m.in. prezydent Częstochowy.

DOBRA INFORMACJA – SZPITAL Z BLACHOWNI NA LIŚCIE

szpitalRegionalne oddziały  Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosiły listę placówek, które zostały włączone w sieć szpitali. Na liście znalazł szpital w Blachowni, należący do Polskiej Grupy Medycznej sp. z o.o. oraz dwa częstochowskie szpitale, wojewódzki na Parkitce i Miejski Szpital Zespolony.

Wykaz wszystkich szpitali będzie obowiązywał od 1 października 2017 do 30 czerwca 2018 roku.

STANOWISKO BURMISTRZA BLACHOWNI

 Szanowni Państwo

W minionym roku budżetowym 2016 zrealizowaliśmy wiele ważnych dla naszej gminy inwestycji:

-dokończyliśmy budowę strażnicy OSP

-oddaliśmy do użytku nowe targowisko „Mój Rynek”

-kompleksowo zmodernizowaliśmy Przedszkole nr 2 przy ulicy Żeromskiego

-po wielu latach zaniedbań dostosowaliśmy przedszkole w Łojkach do przepisów ppoż.

-ostatecznie rozliczyliśmy, od lat niezapłaconą inwestycję budowy Hali Sportowej, -zakupiliśmy na własność Gminy sztuczne lodowisko

-przygotowaliśmy koncepcje kanalizacji całej Gminy i rozpoczęliśmy budowę kanału sanitarnego w Ostrowach

-położyliśmy nawierzchnię asfaltową na ulicach Rolniczej, Sportowej, Cisowej, Sadowej

-wykonaliśmy kompleksową dokumentację projektową oczyszczenia zbiornika, co pozwoliło nam skutecznie w br. zdobyć ponad 12 mln zł dofinansowania na realizację tego zadania

-udało się również przygotować i uchwalić najważniejsze dokumenty strategiczne, dzięki którym Blachownia została skierowana na konsekwentną drogę rozwoju.

W samym tylko 2016 roku pozyskaliśmy z UE prawie 2 i pół mln złotych, co jest kwotą przewyższającą wszystkie dotacje unijne pozyskane w sumie 4. lat poprzedniej kadencji.

Szanowni Państwo

Jestem dumna z tego, co udało się zrealizować  i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają w codziennej, konsekwentnej pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni podejmowali uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Blachowni za rok 2016. Z wielką przykrością informuję, że uchwała ta nie została podjęta ze względu na brak wymaganej liczby głosów koniecznych do jej podjęcia. 7. radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, wymagana liczba to 8.

Za głosowali radni: Marek Kułakowski, Małgorzata Bernat, Tomasz Czech, Tomasz Rećko, Paweł Hreczański, Henryk Kania i Tadeusz Borek. Dziękuję tym radnym za udzielone poparcie, odpowiedzialne podejście i realną ocenę naszych wspólnych osiągnięć.

Radni: Cezary Osiński i Jacek Rogut byli przeciwni udzieleniu absolutorium. Mają takie prawo, ale niestety nie wskazali, jakie błędy w wykonaniu budżetu przyczyniły się do podjęcia takiej decyzji.

Wynika z tego, że ważne dla Państwa inwestycje i działania zrealizowane w roku 2016 nie są przez tych radnych akceptowane, czyli może trzeba było nie dokańczać budowy remizy? Nie troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i nie remontować przedszkoli?  Nie kończyć sądowego sporu w sprawie hali tylko opłacać kolejnych biegłych i radców prawnych narażając naszą Gminę na kolejne ogromne wydatki? Nie inwestować w lodowisko, bo przecież dzieci mogły dalej ślizgać się po zamarzniętym stawie, a kanalizacja – też trzeba było nie podejmować się tej inwestycji, a akurat jest realizowana w dzielnicy radnego, który jest temu przeciwny. Może nie trzeba było przygotowywać dokumentacji na odmulenie zbiornika i nie sięgać po 12 mln zł? Skoro radni tego nie akceptują? Chyba ktoś już zapomniał o złożonym ślubowaniu, z resztą o tym, co ślubowali zapomnieli także inni radni, którzy z premedytacją nie przyszli na sesję, mimo takiego obowiązku, bo albo mięli inne, ważniejsze zajęcia, albo po prostu już wyjechali na urlop nie dopełniając swoich obowiązków wobec Państwa i wobec Gminy.

Nie wiem, kto wczoraj poniósł porażkę? Ja czuję się wygraną, tak dobrych wyników i osiągnięć Gmina Blachownia jeszcze nie miała. Możecie to Państwo porównać w tabeli umieszczonej na naszej stronie UM, a historia na pewno oceni to właściwie. Wstyd mi natomiast za radnych, którzy dobrowolnie decydując się na reprezentowanie mieszkańców w samorządzie, biorąc za to publiczne pieniądze i nieodpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków.

Na wczorajszej, najważniejszej w roku sesji Rady Miejskiej nieobecni byli: Edyta Mandryk, przewodnicząca Rady Miejskiej, Irena Popczyk, Sebastian Cierpiał, Katarzyna Borycka i Paweł Pyda. Oceńcie ich sami.

Jeszcze raz dziękuję za gratulacje i poparcie słusznych działań wyrażone wczorajszym głosowaniem.  Brak uchwały w sprawie absolutorium nie rodzi dla mnie, ani dla Gminy żadnych skutków. Pracujemy dla Państwa i dla Blachowni dalej.  

 

                                                                            Sylwia Szymańska

                                                                          Burmistrz Blachowni

NIE BO, NIE

Budżet Gminy Blachownia za 2016 rokiem był wyjątkowy pod każdym względem. Jednak kilku radnych na sesji absolutoryjnej w głosowaniu powiedziało „nie”. Inni w ogóle nie przybyli. Ale cóż takie jest święte prawo opozycji. Być może burmistrz Sylwia Szymańska ma nie ten kolor włosów co trzeba, albo ma za wysokie czoło lub ubiera się za kolorowo. Jednak dziwię się, że radni na „nie” na sesji nie wytknęli błędów burmistrz, nie wskazali braków w wykonaniu budżetu. Milczeli. Nawet nie pokusili się komentarz wykonania zeszłorocznego budżetu. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie mieli zastrzeżeń. Bo wykonanie budżetu to nie ocena urody, wdzięku czy figury tylko rozliczenie z działalności finansowej. Regionalna Izba Rachunkowa w Katowicach nie wniosła żadnych zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2016 rok. Część radnych jednak, mimo że w całym roku często przy poprawkach budżetowych podnosili rękę „za” tym razem odpowiedziało „nie”. Widać nie podobała im się polityka finansowa Gminy, a co za tym idzie podejmowane inwestycje. Czyli kanalizacja w Ostrowach była niepotrzebna podobnie jak nietrafiony był remont przedszkola w Łojkach, który od wielu lat był przekładany. Tak można wnioskować.

Jaki był to budżet, dobrze i jasno na sesji streściła Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni.

 

sylaBudżet Blachowni za rok 2016 był pierwszym planem finansowym naszej Gminy, którego konstrukcje i wykonanie w całości przyjmuję pełną odpowiedzialność w wymiarze zadaniowym i kwotowym. Był to budżet przygotowany i realizowany z myślą o skierowaniu Blachowni na trwałą, opartą o akceptację społeczną ścieżkę dobrze zagospodarowanego i skonsultowanego rozwoju naszej gminy. Ten cel generalny musiał być oparty o skuteczne przygotowanie naszego samorządu do absorpcji środków zewnętrznych w tym głównie z funduszy europejskich. Dlatego też rok 2016 był kluczowy dla profesjonalnego przygotowania niezbędnych dokumentacji strategicznych i projektowych, które służyć będą Blachowni w sprawnej realizacji inwestycji zarówno infrastrukturalnych jak i zapewniających znaczne wzmocnienia kapitału ludzkiego opartego o aktywność obywatelską. Należy podkreślić, że wspólną wytężoną pracą udało się przyjąć tak fundamentalne opracowania jak m.in.:

 • Strategię Rozwoju Gminy Blachownia do roku 2030,

 • Lokalny Program Rewitalizacji do roku 2023,

 • Koncepcję kompleksowej kanalizacji i Plan Aglomeracji Blachownia,

 • Plan (Zrównoważonego Transportu Komunikacyjnego) Mobilności Miejskiej.

Trudność i skomplikowanie budżetu za rok ubiegły polegała na tym, iż ambitne plany rozwojowe musiały być połączone z wydatkowaniem sporych środków na zakończenie zadań wieloletnich, takich jak:

 • dokończenie strażnicy OSP w Blachowni,

 • targowisko „Mój Rynek” w Blachowni,

czy też koniecznym i społecznie niezbędnym procesem kompleksowej modernizacji Przedszkola Nr 2 w Blachowni i ostatecznym rozliczeniu z budowy Hali Sportowej. Z perspektywy minionego czasu mogę z przekonaniem powiedzieć, że te trudne wyzwania udało się Blachowni nie tylko podjąć, ale też z sukcesem zrealizować.

W okresie całego roku 2016 plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i zadania własne gminy uległ zwiększeniu o ponad 3 mln zł i ostatecznie został ustalony na poziomie 41 mln 172 tys. zł.

Dochody ogółem udało się zrealizować na bardzo dobrym poziomie blisko 99% – co świadczy o rozważnym i odpowiedzialnym ich planowaniu. Na szczególne podkreślenie zasługuje – znacznie ponad plan osiągnięty poziom dochodów z tytułu:

 • podatki od nieruchomości od osób prawnych,

 • podatku rolnego i leśnego,

 • najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

 • udziału z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych).

W takiej sytuacji nie zrealizowanie wyłącznie 65,1 % planowanych dochodów z wpływów ze sprzedaży majątku komunalnego (na kwotę niecałych 593 tys. zł) nie jest zjawiskiem negatywnym, świadczy bowiem, iż Blachownia nie musi i nie będzie za wszelką cenę wyzbywać się swych nieruchomości, które w naturalny sposób powiększają jej majątek własny.

Znakomitym uzupełnieniem potrzebnych środków jest bowiem skuteczna i konsekwentna polityka egzekucji pozostałych należności.

W roku 2016 Gmina zaplanowała i zaciągnęła kredyt w wysokości 2 mln zł, który został przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że spłata zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań kredytywo – pożyczkowych wyniosła łącznie ponad 1mln 753 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Blachownia posiadała zewnętrzne zaległości na kwotę blisko 12,6 mln zł, z czego aż 5,3 mln zł to zaległości dawnej huty Blachownia. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w poprzednich latach wyniosły 14 396 481,37zł, tj. 35,34 % zrealizowanych dochodów gminy w minionym roku i trzeba szczególnie podkreślić, że jest to najniższy wskaźnik zadłużenia Blachownia od ponad 7 lat. Jest to bezsporny dowód prowadzenia oszczędnej i odpowiedzialnej polityki finansowej nie zwiększającej zadłużenia gminy przy znacznie wzmocnionej rzeczowo i finansowo ilości inwestycji rozwojowych.

Na zakończenie ubiegłego roku wydatki gminy zrealizowane zostały na łączną kwotę 41 276 604,53 zł, tj. 91% planu. Z tego wydatki bieżące wyniosły: 35 293 015, 91zł, a wydatki inwestycyjne wykonane zostały na kwotę blisko 6 mln zł, tj,. 82% planu. Koniecznością jest wyrażenie zaznaczenie, że kwota zrealizowanych inwestycji była najwyższa od kilku lat, co wyraźnie świadczy o pro rozwojowym charakterze ubiegłego budżetu.

Łącznie wykonano 43 zadania inwestycyjne, z których najważniejsze to:

 • modernizacja Przedszkola Nr 2 w Blachowni – ponad 2,1 mln zł,

 • budowa strażnicy OSP Blachownia – prawie 990 tys. zł,

 • opracowanie dokumentacji rekultywacji jeziora Blachownia – prawie 355 tys. zł,

 • budowa sieci wodociągowej i przywracającej mieszkańcom dostęp do wody pitnej – 300 tys. zł,

 • remont Przedszkola w Łojkach – prawie 250 tys. zł,

 • zakup sztucznego lodowiska – blisko 138 tys. zł,

 • budowa infrastruktury sportowej przy SP Nr 1 w Blachowni – 103,4 tys. zł,

 • dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Łojkach i dzielnicy Ostrowy – 98 tys. zł,

 • budowa garażu OSP Cisie – 100 tys. zł,

 • budowa ulicy Sadowej – ponad 96 tys. zł,

 • odwodnienie ul. Miodowej – prawie 93 tys. zł,

 • wykonanie dokumentacji Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego – ponad 93 tys. zł.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych zrealizowano dodatkowo dwie inwestycje drogowe:

 • remont ulicy Rolniczej za prawie 340 tys. zł,

 • remont ulicy Sportowej za ponad 200 tys. zł.

W układzie rodzajowym (działy budżetowe) wydatki finansowe gminy w ubiegłym roku kształtowały się następująco:

 • tradycyjnie najwięcej wydaliśmy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 14,1 mln zł.

Warto zaznaczyć, że z tej sumy aż 6,1 mln zł pochodziło ze środków gminy, bowiem subwencja oświatowa w żaden sposób nie pokrywa faktycznych kosztów funkcjonowania szkół. Jest to wydatek konieczny dla zapewnienia wysokiej jakości opieki i nauczania w naszych szkołach i przedszkolach.

 • Za blisko 13 mln zł zagwarantowaliśmy bezpieczne i godziwe funkcjonowanie wszystkim osobom i rodzinom wymagających naszego wsparcia w różnych formach opieki społecznej i polityki pro rodzinnej.

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaabsorbowały prawie 3,5 mln zł,

 • bieżące wydatki i zadania majątkowe administracji zrealizowano za kwotę 3,8 mln zł,

 • prawie 1,3 mln zł wydaliśmy na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

 • ponad 2,5 mln zł kosztowały nas zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

 • 1,3 mln zł potrzebne było do obsługi obowiązków w obszarze transportu i łączności.

Jak podkreśliłam na wstępie: tak duży wysiłek i wykonanie zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie byłoby możliwe gdyby nie udział pozyskanych środków zewnętrznych w tym pieniędzy UE.

Tylko w roku 2016 gmina Blachownia skutecznie zakontraktowała 2 339 572 zł z budżetu funduszy europejskich. To kwota przewyższająca wszystkie europejskie dotacje zrealizowane w całej poprzedniej, czteroletniej kadencji. Wszystkie te działania spowodowały, że sytuacja finansowa Gminy Blachownia w całym, ubiegłym roku była stabilna, a wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.

Rok 2016 był również czasem podsumowań połowy obecnej kadencji Burmistrza Blachowni i Rady Miejskiej. Mam więc obowiązek przedstawić bilans minionych dwóch lat zestawiając dorobek i wyniki swojej działalności w oparciu o porównanie tego półmetka w zestawieniu najważniejszych wskaźników ekonomicznych gminy z ostatnich lat.

Wydatki budżetowe ogółem w pierwszych dwóch latach mojej kadencji osiągały rekordowy poziom 74,6 mln zł, przy czym tylko w samym ubiegłym roku wyniosły prawie 41,3 mln zł, co było kwotą o blisko 10 mln zł większą (ponad 30%) od podanej wielkości w ostatnim roku kadencji poprzedniej.

Wydatki inwestycyjne osiągnęły w ostatnich dwóch latach poziom 10,4 mln zł (niespotykany od ośmiu lat w ujęciu dwuletnim ) , a rok 2016 był pod tym względem wyjątkowo udany. Wolnych Środków z lat ubiegłych ( czy jak kto woli nazywać oszczędności ) mieliśmy przy tym 7,3 mln zł, co jest wynikiem lepszym niż przez wszystkie poprzednie 6 lat razem wziętych. Najważniejszy wskaźnik poziomu zadłużenia gminy – liczony jako procent od faktycznie zrealizowanych dochodów był za rok 2016 najniższy od siedmiu lat i wyniósł 35,34 %. To wszystko możliwe było od osiągnięcia mimo najniższego od 8 lat poziomu zaciąganych kredytów i pożyczek. Wszystkie przedstawione dane liczbowe oparte są o wskaźniki i informacje zawarte w corocznych sprawozdaniach finansowych i publicznie dostępne.

Zaprezentowałam je Państwu w dniu dzisiejszym, abyście mogli sami rzetelnie ocenić pracę samorządu bieżącej kadencji, która jak widać, konsekwentnie wprowadza Blachownia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Mając na względzie przedstawione w moim wystąpieniu informacje o finansach Gminy Blachownia w roku 2016 oraz opierając się o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także powołując się na pozytywną opinię w tych kwestiach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Blachowni proszę Wysoką Radę o udzielenie Burmistrzowi Blachowni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Zgody jednak części radnych nie było, a szkoda. Bo był to moim zdaniem najlepszy budżet Gminy Blachownia.

BURMISTRZ NIE OTRZYMAŁA ABSOLUTORIUM, MIMO ŻE WIĘKSZOŚĆ RADNYCH BYŁA ZA

sylaUchwała o udzieleniu absolutorium dla burmistrza zgodnie z wolą radnych biorących udział w sesji (10 osób) została procedowana. Większość radnych (7 za, 2. przeciw, 1. wstrzymała się od głosowania) była za udzieleniem absolutorium. Jednakże z uwagi na brak części radnych na dzisiejszej sesji dla Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała ma charakter niepodjętej. Bowiem potrzebna była bezwzględna liczba ustawowego składu Rady czyli na 15. radnych, do udzielenia absolutorium potrzebnych było 8 głosów za. Oznacza to tyle, że w obrocie prawnym nie ma uchwały o nieudzieleniu absolutorium, mimo że w opinii większości radnych burmistrz budżet wykonał prawidłowo.

 Komentarz

Zachodzi pytanie dlaczego przy obecności dwóch prawników (podobno jeden z nich miał wiedzę w tym temacie) sprawa nie została od razu wyjaśniona. Były za to życzenia i gratulacje od radnych, pracowników Urzędu, dyrektorów szkół i sołtysów. Wszyscy zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Niektórzy radni po sesji komentowali. „Po raz kolejny na sesji, a tym razem bardzo ważnej bo absolutoryjnej, nie ma tych samych radnych”. „Pierwszy raz zdarzyło się, aby na tak ważnej sesji nie było przewodniczącego Rady Miejskiej”. Pytanie czy były to przypadkowe nieobecności? Przypomnijmy 7 osób za, 2 przeciw, jedna się wstrzymała – takie głosowanie nie pociąga za sobą żadnych ujemnych skutków prawnych dla burmistrza i Gminy.

ŁABĘDŹ URATOWANY

lab2Interwencja przedstawicieli Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  w Częstochowie  sprawiła, że łabędź wrócił do swojej rodziny zdrów i cały. Od kilku dni mieszkańcy informowali mnie, że ptak ma skaleczoną łapę i prawdopodobnie zaplątał się w przynętę wędkarską i jakieś żelastwo. Wcześniejsze próby złapania i oswobodzenia łabędzia z „pułapki” nie dały rezultatu. Latająco-pływający osobnik za każdym razem zdążył uciec ochotnikom „ratownikom”. Ale od czego są zawodowcy. Szybki telefon prośba i panowie z OTOP, na czele z Panem Marcinem, szybko i profesjonalnie zajęli się ptakiem.

labblyskaTaki przedmiot tkwił w łapie ptaka. Gdyby łabędź umiał mówić zapewne długo by dziękował. Być może dodatkowo w nagrodę Panowie będą mieli okazję popływać wodnym, rowerowym łabędziem?

NA POMOC ŁABĘDZIOWI

labedzJeśli wierzyć wędkarzom i stałym bywalcom spacerów nad zbiornikiem wodnym kilka tygodni temu para łabędzi doczekała się 6 piskląt. Niestety obecnie zostały tylko dwa. W dodatku dorosły osobnik ma skaleczoną łapę. Pierwsze próby złapania ptaka i odwiezienia go do weterynarza skończyły się fiaskiem ratujących. W czwartek Urząd Miejski wraz weterynarzem podejmie kolejną próbę pomocy łabędziowi.

500 KWIATÓW DLA JUBILATKI

kwiatyslupyZ okazji 50-lecia nadania Blachowni praw miejskich centrum miasta zyskało odświętny, jubileuszowy wygląd. Wzdłuż ulicy Sienkiewicza, od Cmentarnej do Urzędu Miejskiego, na latarniach pojawiły się „bomby” kwiatowe czyli kompozycje wiszących petunii. W sumie na latarniach zawisło pół tysiąca biało-wrzosowych bukietów.

kwiatyuM

KOMISJA BIGKOŚiR – BURMISTRZ DOBRZE WYKONAŁA BUDŻET ZA 2016 ROK

Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni

 

dot. zaopiniowania wykonania budżetu przez Burmistrza Blachowni za 2016 rok.

 

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz. 446:

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie:

Marek Kułakowski – przewodniczący

Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca
Małgorzata Bernat – sekretarz

Tadeusz Borek
Sebastian Cierpiał
Tomasz Czech
Paweł Hreczański
Beata Matuszewska
Cezary Osiński
Irena Popczyk
Tomasz Rećko
Jacek Rogut

wydaje pozytywną opinię za wykonanie budżetu Gminy Blachownia za 2016 rok.

 

Uzasadnienie

Członkowie Komisji na posiedzeniach: 20 marca, 20 kwietnia i 8 czerwca w składzie według listy:

-zapoznali się z aktualną sytuacją finansową Gminy Blachownia

-analizowali planowane i wykonane inwestycje na terenie Gminy Blachownia

-analizowali zaciągnięte kredyty pod względem celowości i zgodności ich wydatkowania

-zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

-analizowali sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 roku

-wypracowali opinię do projektu uchwały z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 r.

 

Dochody

Plan dochodów podjęty uchwałą nr 109/XVII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z 29 grudnia 2015 roku wyniósł 38.131.745, 06 zł. Po zmianach podjętych uchwałami w 2016 roku dochód wyniósł 41.172.903, 03 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 40.739.610, 68 zł czyli w 98,95 proc.

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 40.076,767, 65 zł – 99,90 proc. planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości – 662.843, 03 zł – 62,82 proc. planowanej kwoty.

Kwota uzyskana ze sprzedaży majątku Gminy to – 592.684, 77 zł.

W 2016 roku Gmina zaplanowała i zaciągnęła kredyty w wysokości – 2 mln zł. (cel – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Zaległości na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 12.548.780, 44 zł w tym należy wymienić upadłą spółkę czyli dawną hutę Blachownia – 5.325.735, 87 zł.

 

Wydatki

Plan wydatków (zgodnie z Uchwałą Nr 109/XVII /2015 Rady Miejskiej w Blachowni z 29 grudnia 2015 roku) uchwalono na poziomie 39.728.178, 29 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki Gminy zostały zwiększone do kwoty 45.525.510, 77 zł.

Plan wydatków wykonano na poziomie – 41.276.604, 53 zł – to jest 90,67 proc.

Wydatki bieżące – 35.293.015, 91 – 92,32 proc.

Wydatki zaś inwestycyjne 5.983.588, 62 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec grudnia 2016 roku wyniosły 14.396.481, 37 zł to jest 35,34 proc. zrealizowanych dochodów Gminy w 2016 roku.

Na koniec roku Gmina nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

 

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Gminy Blachownia była stabilna, a wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.

 

Ocena realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia w 2015 r.

 

W ubiegłym roku Gmina Blachownia prowadziła wiele zadań inwestycyjnych. Do najważniejszych należały:

-modernizacja przedszkola przy ul. Żeromskiego – 2.128.893, 32 zł

-budowa strażnicy OSP w Blachowni – 989,517, 73 zł

-finansowe rozliczenie hali sportowej w Blachowni – 702.000 zł

-renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami 2016-2018 (dok.) – 336.195 zł

-budowa wodociągu mającego przywrócić dostęp do wody pitnej mieszkańcom

Gminy Blachownia (usuwanie skutków powodzi) – 300.000 zł

-przystosowanie budynku przedszkola w Łojkach – 249.239, 04 zł

-zakup sztucznego lodowiska I etap – 137.760 zł

-budowa garażu w OSP Cisie – 100.000 zł

-budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i ul. Chrobrego – 97.908 zł

-budowa ul. Sadowej – 96.068, 24 zł

-budowa ul. Rolniczej – 330.000 zł

-budowa ul. Sportowej – 205.000 zł

-odwodnienie ul. Miodowej – 92.994, 16 zł

-budowa z integrowanego węzła przesiadkowego 2016-2017 (dok.) – 92.250 zł

-rewitalizacja terenów centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców (dokumentacja) – 62.238 zł

 

Do zadań ze środków unijnych należy zaliczyć m.in.:

-Drużyna powiat – 132.288, 77 zł (środki unijne – 106.538, 77 zł)

-Rewitalizacja terenów centrum Blachowni – 62.238 zł (środki unijne do 2018 roku – 4.673.194 zł)

-budowa infrastruktury informatycznej łącząca jedną sieć z woj. śląskim – 92.250 zł

(nakłady ogółem – 633.598, 64 zł)

-projekt z RPO pod nazwą „W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie – 813.390, 62 zł

 Pozyskane środki unijne w 2016 roku – 2.339.572 zł

 

Były też zadania z budżetu obywatelskiego i sołeckiego m.in.

-budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 103.461. 27 zł,

-budowa domku drewnianego w Wyrazowie – 43,408, 77 zł

linowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łojkach – 25.379, 73 zł

-zakup kosiarki Gorzelnia Nowa – 10.990 zł

-zakup auta dla OSP Cisie – 10.000 zł

-wyposażenie strażnicy OSP Cisie – 8.057, 01 zł

Łączna kwota wyniosła – 5.983.588, 62 zł

 

Wniosek końcowy

 Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 rok, w wyniku głosowania pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Blachownia za miniony rok.

Za pozytywną opinią w sprawie wykonania budżetu głosowało – 7 radnych, przeciw – 2, wstrzymujących się nie było

Komisja Budżetu zauważa wzrost dochodu Gminy i wykonanie zadań prawie w 100 proc. Podkreśla ogromny trud i determinacje burmistrza i jej pracowników w realizacji poważnych zadań inwestycyjnych. Szczególnie remont przedszkola przy ul. Żeromskiego zasługuje na uznanie i podziękowanie. Inwestycja ta była realizowana pod dużą presją i oczekiwaniem społecznym. Na uwagę zasługuje też przystąpienie do czyszczenia zbiornika wodnego, a co za tym idzie skutecznie sięganie po środki unijne, przystąpienie do zadania Integracyjny Węzeł Przesiadkowy, przystąpienie do zadania „Rewitalizacja terenów centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców”. Komisja ma nadzieję, że wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane co pozwoli na pozytywną odmianę architektury w Blachowni

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok przez Burmistrza Blachowni.

 

Marek Kułakowski

przewodniczący

Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Blachowni

BUDŻET OBYWATELSKI ZMIENIA GMINĘ

placOdkąd obecne władze Gminy Blachownia dały zielone światło mieszkańcom dla ich potrzeb i inicjatyw, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu zmienia się nasze otoczenia.

W 2016 roku udało się zrealizować m.in.:

-zagospodarowanie terenu wokół SP Nr 1 w Blachowni – 109 tys.zł

-budowa domku drewnianego wraz z infrastrukturą w Wyrazowie – ponad 26 tys. zł

-budowa placu zabaw w Łojkach – ponad 25 tys. zł

-budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Starej Gorzelni – blisko 23 tys. zł

W 2017 roku m.in.:

-doposażenie UKS Orlik w sprzęt i stroje – ok. 42 tys zł

-rozbudowa placu zabaw przy SP w Cisiu około 29 tys. zł

-budowa placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni (około 22 tys. zł

-budowa parkingu przy pl. Konstytucji – 12,5 tys. zł. 

W sumie 40 zadań za 700 tys. zł.

KOLEJNE PIENIĄDZĘ DLA BLACHOWNI

przedskzoledaszekJak informuje Urząd Miejski w Blachowni – Przedszkole Nr 2 przy ul. Żeromskiego otrzymało blisko 107 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To, że Przedszkole Nr 2 w Blachowni stało się, po gruntownej modernizacji, nowoczesnym obiektem oferującym wysoki standard zajęć dla maluchów wiedzą już chyba wszyscy. Natomiast rzadko się mówiło, że jednym z celów tej inwestycji było również uzyskanie znaczących efektów ekologicznych i istotne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez kompleksową przebudowę zasilania energetycznego.

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska podpisała w katowickiej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska umowę przyznającą nam dotację.

Więcej na: http://blachownia.pl   /news/przedszkole_nr_2_w_blachowni_ z_ponad_100_tys__dofinansowania_wojewodzkiego_funduszu_ochrony_srodowiska/

W NOWEJ GORZELNI NOWY PLAC ZABAW

 

soltysowaI pomyśleć, że w tym miejscu rosły drzewka i krzaki. Determinacja miejscowych, pod przywództwem Pani sołtys Ilony Grzelińskiej, sprawiła, że dorośli wykarczowali potem wyrównali teren i ku uciesze dzieci rozpoczęli montaż zakupionych urządzeń zabawowych. Zjeżdżalnia, drabinki, huśtawka, piaskownica, bujanka, a dla młodzieży boisko do siatkówki. Cała inwestycja, za 22 tys. zł ogrodzona siatką, została zrealizowana z budżetu obywatelskiego.

 

swieceW niedzielę nastąpiło  poświęcenie obiektu, potem pierwsze mecze, huśtanie i podziękowanie wszystkim, którzy nie czekali „na mannę z nieba”. Opłacało się. dzieci drabinki

 

 

 

DYREKTORÓW WYBIERZE BURMISTRZ?

Żadna z kandydatek: ani Pani Hanka Kożuch (z-ca dyr. Gimnazjum, nauczyciel j. niemieckiego i informatyki), ani Pani Katarzyna Rozpądek (nauczyciel j. polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Łojkach), nie uzyskała bezwzględnej większości liczby głosów 12-osobowej komisji konkursowej. Obydwie panie w tajnym głosowaniu otrzymały tę samą liczbę głosów.

Także w przypadku wyboru dyr. Przedszkola Nr 2 przy ul. Żeromskiego w Blachowni Pani Żaneta Mazur-Nowak (nauczyciel j. angielskiego z Gimnazjum) także nie otrzymała bezwzględnej większości głosów komisji. Co dalej? Albo zostanie rozpisany nowy konkurs, albo o wyborze szefów tych placówek zdecyduje organ prowadzący czyli burmistrz Blachowni.

 

Komentarz

Jak widać pisanie przez byłego sołtysa Cisia, jakoby moja żona miała zostać dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łojkach było kolejną brednią, byle tylko oczernić już nie tylko moją osobę, ale także i moją rodzinę. Jestem przekonany, że takie zjadliwe pisanie przez byłego sołtysa to nie majaczenie leżącego w malignie lecz działanie zamierzone, przemyślanie i celowe. Byle opluć słowem burmistrza czy niektórych radnych, byle ludzie czytali i uwierzyli, a że są to kolejne kłamstwa to kto nad tym będzie się zastanawiał?