ORSZAK TRZECH KRÓLI W BLACHOWNI

Trzy parafie pw. Najświętszego Zbawiciela, św. Michała Archanioła i św. Franciszka organizują 6 stycznia paradę uliczną jakiej jeszcze w Blachowni nie było – Orszak Trzech Króli.

Wymarsz o godz. 13.30 przed kościołem filialnym pw. św. Antoniego w Cisiu. Dalej Orszak uda się do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela na Błaszczykach i św. Michała Archanioła. Zakończenie uroczystego przejazdu w kościele pw. św. Franciszka na Ostrowach.

Orszak Trzech Króli wywodzi się z miast hiszpańskich meksykańskich. Podczas ulicznej parady Trzej Królowie, jadąc ulicami rzucają dzieciom cukierki. Pierwszy polski Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Warszawy i Torunia. W 2014 Orszak przeszedł już w 177 miastach. Więcej o tej niezwykłej inicjatywie można przeczytać na:

http://www.parafia-blachownia.pl/ogloszenia/ogloszenia-parafialne.html

BUDŻET PRZYJĘTY

I to zdecydowaną większością. Za głosowało 9. radnych, przeciw 2, wtrzymały się 2. osoby.  Tuż po przyjęciu projektu budżetu na 2016 rok Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni dziękowała radnym za poparcie najważniejszego dla Gminy dokumentu.

Stanowisko Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni w sprawie oceny projektu budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni

w składzie:

Kułakowski Marek – przewodniczący Komisji

Borycka Katarzyna – wiceprzewodnicząca Komisji

Bernat Małgorzata – sekretarz Komisji

Czech Tomasz

Hreczański Paweł

Mandryk Edyta

Matuszewska Beata

Osiński Cezary

Pilarz Andrzej

Popczyk Irena

Rećko Tomasz

Rogut Jacek

na pięciu posiedzeniach Komisji (22 października, 19 i 26 listopada oraz 10 i 17 grudnia):

-zapoznała się z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych za trzy kwartały 2015 roku.

-przeanalizował projekt budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

-zapoznała się i omówiła złożenia inwestycyjne Gminy na 2016 rok.

-omówiła i przeanalizowała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na latach 2016

-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2016 rok.

 

W spotkaniach Komisji brali udział:

-Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni

-Pan Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego

-Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy

-Pan Grzegorz Loręcki, kierownik Referatu Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

-Wiesław Włodawiec, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

-Pan Krzysztof Adryjański, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym

 

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni  przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:

po stronie dochodów 38.131.745, 06 zł z czego bieżące wydatki mają wynieść 31.910.368, 56 zł zaś majątkowe – 6.221.376, 50 zł. Plan wydatków zakłada 39.728.178, 29 zł z czego bieżące wydatki  to 30.557.707, 42 zł oraz majątkowe w wysokości 9.170.470, 87 zł. Rezerwa budżetowa (ogólna 116,000 zł oraz celowa 812.031 zł) przeznaczona ma być na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 84.000 zł, wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli (Ustawa Karty Nauczyciela) 378.031 zł oraz rezerwa na inwestycje (Budżet Obywatelski) 350.000 zł. Ujemne saldo w budżecie zakłada się na poziomie 1.596.433, 23 zł. Ma ono być pokryte z zaciągniętych kredytów.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapoznała się z opiniami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

-pozytywną opinią o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

-pozytywną opinią o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024

-pozytywną opinią o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.596.433, 23 zł

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Blachownia.

 

W budżecie Gminy Blachownia na 2016 roku planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.753.566, 77 zł (kredyt będzie spłacany z dochodów własnych Gminy i pożyczki). Przy planowanej realizacji dochodów i wydatków dług Gminy na koniec 2016 roku będzie kształtować się na poziomie 14.396.481, 37 zł., co stanowi planowanych dochodów 37,75 proc. i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie analizy budżetu burmistrz Blachowni wprowadziła autopoprawki do projektu budżetu. Do Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Budżetu nie wpłynęły żadne wnioski radnych w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

 

Podsumowanie

Na podstawie art 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2016 rok.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2016 rok. Planowane dochody zapewniają finansowanie podstawowych zadań realizowanych w Gminie Blachownia w 2016 roku.  Zaproponowany Budżet umożliwia realizację łącznie 29 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 9 170 470,87 zł. W tym mieści się kwota rezerwy celowej w wysokości 350 000 zł na wykonanie projektów Budżetu Obywatelskiego – wyłonionych do realizacji przez mieszkańców gminy w drodze powszechnego wyboru. Z pewnością można uczynić Budżet roku 2016 za proinwestycyjny i wprowadzający poraz pierwszy instytucję budżetu partycypacyjnego. Ważną cechą Budżetu jest także uwzględnienie w nim zadań i kwot umożliwiających absorbcję środków UE z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 6 697 272,77 zł z czego dofinansowanie zewnętrzne wynieść ma 5 308 976,50 zł.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami RIO w Katowicach oraz pozytywną opinią Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej bez wnoszenia wniosków do budżetu, pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok przedłożony przez burmistrza Blachowni.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

W wigilię Bożego Narodzenia,

gdy drogę na niebie wskaże Gwiazda Pokoju, 

zapomnijmy o uprzedzeniach, ciepłem otulmy bliskich.

Niech spełni się to, co dotąd było snem,

a magia najpiękniejszych rodzinnych Świąt

pojedna wszystkich, by było nam jak w niebie.

 

szopka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim Mieszkańcom Gminy Blachownia,

tu obecnym i tym gdziekolwiek tułaczy los

rzucił ich w najdalszy zakątek świata

życzę rodzinnych, radosnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech pokój zagości w Waszych sercach.

                                                          

                                                 Marek Kułakowski

SZKOLNE JASEŁKA

jaslenkaAnioł pański sam ogłosił te dziwy. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 pod kierunkiem siostry Wiesławy i Pani Edyty Matuszczak zaprezentowały krótką historię narodzenia Jezusa.

 

jaselwolosiolSzczególnie dwie postaci wół i osioł sprawiły, że narodziny Dzieciątka Jezus momentami były cieplejsze i weselsze.

 

jasegrupaOczywiście nie mogło też zabraknąć Józefa i Maryi, pasterzy, królów, aniołów i tych, którzy chcieli przenocować świętych za pieniądze.

 

 

Na zakończenie nauczyciele wychowawcy, mali aktorzy i młodzi widzowie razem zaśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”.

W WIGILIĘ URZĄD ZAMKNIĘTY

Zgodnie z Zarządzeniem burmistrza Blachowni 24 grudnia 2015 roku ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych. Dzień ten jest wolny  w zamian za dzień 26 grudnia 2015 roku.

Z POMOCĄ POSZKODOWANYM

Poszkodowane, które ucierpiały w sobotę 19 grudnia wskutek wybuchu gazu w mieszkaniu przy ul. Żeromskiego 1a, przebywają obecnie w szpitalu. Pomoc paniom zaoferował już Urząd Miejski w Blachowni. 

-Po powrocie ze szpitala panie, o ile wyrażą taką chęć, będą mogły zamieszkać w lokalu komunalnym. Wybraliśmy już dla nich mieszkanie, w którym będą mogły przebywać do momentu wyremontowania swojego spalonego lokum – dowiedziałem się od Pani Sylwii Szymańskiej.

Pomoc finansową zaoferuje też MOPS. Jednorazowe świadczenie pieniężne. Jednak jego wysokość będzie zależeć od dochodów poszkodowanych. Być może paniom będzie też przysługiwać zasiłek okresowy. Jednak i w tym przypadku zgodnie z prawem muszą być spełnione określone warunki.

CZAS DO 31 GRUDNIA 2015R.

Jeszcze kilka dni zostało do złożenia wniosku o wykup mieszkania komunalnego.  Przypomnę, że zielone światło na wykup lokali popreferencyjnych cenach radni Blachowni dali 25 lutego 2015 roku.

 

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się lokale mieszkalne będące własnością Gminy Blachownia za wyjątkiem lokali wymienionych w uchwale Nr 157/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Blachownia.

§ 2. Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Blachownia na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) z uwagi na nawiązanie stosunku najmu na czas nieoznaczony.

§ 3. 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie najemców, którzy nie zalegają z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu.

2. W przypadku gdy najemca w chwili zawarcia umowy sprzedaży pozostaje w związku małżeńskim, sprzedaż dokonywana jest na rzecz obojga małżonków.

3. Prawo do sprzedaży lokalu mieszkalnego nie przysługuje, gdy najemca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

§ 4. Najemcy lokalu mieszkalnego, który spełnia warunki określone w § 2 i § 3 niniejszej uchwały, udziela się bonifikaty od wartości nieruchomości lokalowej, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem następujących stawek procentowych:

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przy jednorazowej zapłacie – 85 % bonifikaty.

2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przy zapłacie rozłożonej na raty na okres do trzech lat – 75% bonifikaty.

§ 5. Wprowadzona w § 4 bonifikata obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała nr 104/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

 

Dzięki tej uchwale w tym roku mieszkańcy Blachowni złożyli kolejne 50 wniosków o wykup lokali komunalnych.

WYBUCH GAZU W BLOKU

imageW sobotę 19 grudnia przed południem w bloku przy ul. Żeromskiego 1a doszło do wybuchu gazu. Na miejsce przybyło 7 jednostek straży pożarnej.

 

 

 

 

 

 

 

st1Mimo że nie rozerwało butli, eksplozja była tak duża, że spowodowała poważne zniszczenia w mieszkaniu na drugim pietrze. Zawaliła się jedna ze ścian i wyleciały szyby w oknach. Na szczęście nikt nie zginął. Dwie osoby z poparzeniami zostały przewiezione do szpitala na Parkitce w Częstochowie.

 

 

 

 

image-2W tym czasie strażacy ugasili pożar, oddymili mieszkanie oraz wynieśli i schłodzili pozostałe butle z gazem. Akcja jednostek straży pożarnej trwały blisko 3 godziny.

 

 

O KUCHNIA, ALE ŻYWIĄ

Jak obiecali tak zrobili. Fundacja „Progress” prowadzi już zimowe dożywianie wśród najbardziej potrzebujących Mieszkańców Gminy Blachownia.  Jak informuje Zarząd tej organizacji – smaczne i pożywne zupy bezinteresownie przyrządza restauracja „Kmicic”, które wydawane są codziennie także w niedzielę w godz. 14 – 15 w Klubie „Tęcza”.  Warto dodać, że z tego dobroczynnego przedsięwzięcia korzystać mogą najbardziej potrzebujący mieszkańcy z naszej Gminy.

Pomysł, choć eksperymentalny, okazał się strzałem w przysłowiową „10”. Bowiem Fundacja jako jedyna w Blachowni, przy wsparciu władz oraz restauracji „Kmicic”, zorganizowała taką pomoc.A w pierwszym dniu akcji zimowego dożywiania – 9 grudnia br. – skorzystało aż 38 osób.

 

Działacze Fundacji „Progress” serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom Gminy Blachownia, za liczny i obfity udział w zbiórce żywności związanej z akcją zimowego dożywiania, która odbyła się 27 i 28 listopada na terenie Blachowni i Łojek. Ogółem organizacja zebrała ponad 700 kg artykułów spożywczych, które w większości posłużą jako wkład do kotła w celu przygotowania ciepłych posiłków. Pozostała zaś część trafi do najuboższych rodzin z naszej Gminy w postaci szlachetnej paczki.


ŚWIĄTECZNE WIADOMOŚCI Z RATUSZA

wiadz ratusza… a w nim wywiad z Panią Sylwią Szymańską, burmistrzem Blachowni, która podsumowuje pierwszy rok swojej kadencji. Czytelnicy mogą się też dowiedzieć co dalej w sprawie Przedszkola przy ul. Żeromskiego.

W kwartalniku można jeszcze przeczytać szczegółowy opis budżetu na 2016 rok i o wielu wydarzeniach jakie miały miejsce na terenie naszej Gminy.

LODOWISKO CZYNNE – BURMISTRZ ZAPRASZA

lodow1 W końcu. Aura poddała się i udało się zmrozić taflę sztucznego lodowiska w Blachowni. Teraz można jeździć do… zmarzniętej kości, do upadłego. Mieszkańcy, szczególnie dzieci, z Blachowni za darmo. Przyjezdni za opłatą. Kto nie ma łyżew może się nie martwić. Na miejscu funkcjonuje dobrze wyposażona w łyżwy wypożyczalnia. Numeracja butów szeroka od 30 do 47.

Lodowisko przy USC niczym Zimowe Centrum Blachowni jest dobrze doświetlone, a muzyka zachęca do wykonywania axelów, lutzów, rittbergerów czy pistoletów.  Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni zaprasza dzieci i młodzież codziennie od godz. 15 do 21, a w soboty i święta od 10 do 21. W środy czas na lodowisku będą umilać  animatorzy z MDK.

Teraz zapewne nie tylko Pani burmistrz, pomysłodawczyni utworzenia lodowiska sztucznego w Blachowni, jest za tym, aby zimowa aura jak najdłużej zadomowiła się w naszej Gminie.

 

lodonocA już niedługo  Sylwester. Przywitanie Nowego Roku, już nie na drodze pod Urzędem Miejskim, a może na łyżwach, bo nastąpi w Zimowym Centrum Blachowni czyli przy lodowisku. Atrakcji nie zabraknie. A od stycznia 2016 roku uczniowie blachowniańskich szkół lekcje wf będą mogli odbywać na lodowisku.

BOŻONARODZENIOWO W RĘDZINACH

kgwMożna było oglądać, smakować i podziwiać do woli dania przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich gmin powiatu częstochowskiego. Sami nie odmówiliśmy sobie spróbowania kilku potraw wigilijnych.

 

Gospodarzem 10. Regionalnej Prezentacji Stołów Wigilijno-Bożonarodzeniowych była Gmina Rędziny. W gotowaniu i smakowaniu potraw wzięły udział także nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Blachowni.

http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=19578

DLA KOGO REKLAMA?

Kilka dni temu od Pana Andrzeja otrzymałem e-maila z pytaniem i z dwoma zdjęciami.

 

Panie Marku – (pisze pan Andrzej) przy ul. Bankowej i noclebliskoSienkiewicza ustawiona jest duża tablica, informująca, że w Domu Wycieczkowym przy ul. Sportowej 1 można tanio się wyspać. Ikonki w dolnej części tablicy wskazują, że w hoteliku OSiR można też aktywnie spędzić czas, korzystając np. z obiektów sportowych, należących do Ośrodka. I wszystko jest OK, tylko pytam pana radnego do kogo ma dotrzeć ta informacja? Do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, Blachowni czy do osób idących na przystanek PKS?

 

 

nocleopolskaDlaczego ta tablica nie jest usytuowana tam gdzie rzeczywiście ten Dom Wycieczkowy byłyby lepiej reklamowany? Na przykład przy drodze opolskiej. Drogą krajową – 46 codziennie podąża tysiące kierowców zatem chyba więcej niż ulicami Sienkiewicza i Bankowej gdzie stoi reklama OSiR-u.

Pozdrawiam 

 

Panie Andrzeju rzeczywiście słuszne spostrzeżenie dlatego postaram się oto zapytać Pana prezesa OSiR.