ROK 2015 POD WZGLĘDEM FINANSÓW GMINY NALEŻY ZALICZYĆ DO UDANYCH

Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Blachowni, jeszcze przed głosowaniem nad absolutorium, Pani burmistrz Sylwia Szymańska zwróciła się do radnych i mieszkańców Gminy.

 

 samaSzPani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy  Blachownia!

Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej Blachowni ma wymiar i znaczenie szczególne. Jej najważniejsze punkty zawierają bowiem ocenę całorocznej gospodarki finansowej gminy w 2015r i są podstawą do bardzo poważnej decyzji o ocenie działalności Burmistrza za ten okres i udzieleniu mu absolutorium. Trzeba podkreślić w tym miejscu, że rok ubiegły był w swym wymiarze finansowym i zadaniowym rokiem przejściowym pomiędzy ubiegłą, a obecną kadencją organów samorządowych Blachowni. Zapewnienie ciągłości władzy przy jednoczesnym respektowaniu naturalnych zmian wynikłych z suwerennych rozstrzygnięć obywateli wyrażonych w ostatnich wyborach samorządowych wymagało szacunku dla wcześniej podjętych zobowiązań finansowych i uwzględnienia konieczności kontynuacji niektórych inwestycji zaplanowanych w czasie poprzednim. Jednocześnie był to rok, w którym rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej UE i występowała konieczność wyprzedzającego opracowania dokumentacji niezbędnej do skutecznego sięgania po środki zewnętrzne i programowania działań gminy w kierunkach i celach zbieżnych z wyzwaniami rozwojowymi naszego samorządu i możliwości ich finansowania z różnych źródeł. Niestety, wspomnieć należy, że procesy te toczyły się w szczególnie trudnych, dotychczas w naszej gminie nie spotykanych warunkach społecznych, a niektóre działania przeciwników nowej władzy celowo psuły wizerunek gminy i utrudniały pracę jej organów. Z pewnością nie służyło to szybkiemu i skutecznemu osiąganiu wszystkich celów założonych do realizacji w roku ubiegłym.

Szanowni Państwo!

Mimo wszystko rok 2015 pod względem finansów gminy należy zaliczyć do udanych. Dochody naszego samorządu zostały zrealizowane w ponad 35 mln zł, co stanowiło 99,5% planu w tym zakresie. Wydatki natomiast – ponoszone racjonalnie i oszczędnie wyniosły 33,3 mln zł tj. 88,7% planu. Wymaga przy tym podkreślenia fakt, iż w ciągu ubiegłego roku budżetowego plan dochodów ogółem został zwiększony o ponad 2 mln zł, co jest świadectwem ostrożnej i opartej na wiarygodnych źródłach polityki finansowej gminy w zakresie wpływów. Dochody majątkowe wyniosły blisko 2,3 mln zł, dochody bieżące stanowiły kwotę blisko 32,8 mln zł, natomiast dochody na realizację zadań zleconych osiągnęły poziom 3,6 mln zł. Na koniec 2015r występowały zaległości wynoszące ponad 12 mln zł w tym m.in.

– 5,3 mln zł z tytułu podatku nieruchomości od osób prawnych

– 1,67 mln zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

– 2,6 mln zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali i terenu

– 742,7 tys zł z tytułu podatku od nieruchomości

– 1,4 mln zł z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK)

Na wszystkie zaległości wobec gminy wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Przyjazna i przewidywalna w dłuższym okresie polityka podatkowa gminy opierająca sięna zmniejszaniu presji fiskalnej dla obywateli w tym przedsiębiorców, spowodowała (w skutek obniżenia górnych stawek podatkowych) uszczupleniu dochodów na ponad 1,2 mln zł, ale jednocześnie przyniosła pozytywne skutki społeczne m.in nie obciążając mieszkańców gminy ciężarem finansowym ponad miarę i wzrastającymi zadłużeniami indywidualnymi. Łączne skutki udzielanych w okresie sprawozdawczym umorzeń zaległości podatkowych, bądź ich rozłożenia na raty wyniosły niecały 97 tys.zł.

Panie i Panowie Radni! Drodzy Mieszkańcy Blachowni!

Na 31 grudnia 2015r wydatki budżetowe wyniosły nieco ponad 33,3 mln zł (88,7% planu) z czego:

– wydatki bieżące blisko 29 mln zł (93,4% planu)

– wydatki inwestycyjne 4,4 mln zł (66,5% planu)

Tradycyjnie, najpokaźniejszą kwotę gmina wydała na zapewnienie wysokiego poziomu edukacyjnego w szkołach i przedszkolach. Łącznie na ten cel przekazano ponad 11 mln zł. Troska o uboższych i potrzebujących wsparcia mieszkańców Blachowni wyraźnie klasyfikuje tą kategorię wydatków (6,2 mln zł) da drugiej pozycji wydatkowej. 3,3 mln zł kosztowała nas gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Blisko 3 mln zł wydaliśmy na gospodarkę mieszkaniową, a funkcjonowanie administracji lokalnej tj Urzędu Miejskiego – 3,5 mln zł. Transport i łączność (w tym różne kategorie dróg) zostały sfinansowane w wysokości ponad 2 mln zł. W 2015r zrealizowanych zostało 38 zadań inwestycyjnych (łączna suma wydatków 4,4 mln zł), z których najważniejsze to:

1. Budowa strażnicy OSP Blachownia: 844,1 tys zł

2. Budowa targowiska – II etap: 713,4 tys zł

3. E-Region Północny: 633,5 tys zł

4. Modernizacja ul.Malickiej: 594,5 tys zł

5. Kompleksowa modernizacja dachu SP1: 302,1 tys zł

6. Budowa zjazdu publicznego z bloków na ul.Sienkiewicza: 290 tys zł

7. Modernizacja ogrzewania bloków komunalnych: blisko 120 tys zł

8. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów: blisko 84 tys zł

 

Ważnym przyszłościowo wydatkiem było przeznaczenie ponad 84 tys zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego. Z różnych względów (zarówno formalnych jak i merytorycznych i finansowych), część zaplanowanych do wykonania zadań nie mogą być wykonana w roku ubiegłym, a ich realizacja została przesunięta na okres późniejszy. Szczegółowy opis sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiłam Państwu Radnym w swoim Zarządzeniu z dnia 23 marca br. I było to szczegółowo omawiane na Komisji Budżetu

Wysoka Rado!

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/VII/66/2016 z dnia 12 kwietnia br wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Blachowni sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Podstawową przesłanką decydującą o takim rozstrzygnięciu RIO, było spełnienie warunków określonych w art. 242, art.267 ust.1 pkt.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna zapoznając się z powyższą opinią oraz rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 jednogłośnie podjęła wniosek o udzieleniu absolutorium za rok 2015 Burmistrzowi Blachowni. 31 maja br VII Skład Orzekający RIO w Katowicach pozytywnie zaopiniował w/w wniosek Komisji Rewizyjnej – Uchwałą Nr 4200/VII/104/2016.

Mając na uwadze przedstawioną informację finansową o wykonaniu budżetu gminy Blachownia za rok 2015 wraz z wnioskami w tej kwestii Komisji Rewizyjnej oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, pragnę Państwu podziękować za współpracę i życzliwość w realizacji planów finansowych naszego samorządu w roku ubiegłym i proszę Panie i Panów Radnych o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Blachowni.

szskarbnik

Radni w głosowaniu burmistrzowi Blachowni wydali pozytywną ocenę z działalności finansowej za 2015 rok. 10 osób było ZA, dwie WSTRZYMAŁY SIĘ od głosowania, nikt nie był przeciwny. Pani Sylwia Szymańska podziękowała radnym za pracę i współpracę, kierownikom jednostek i referatów oraz pracownikom Urzędu, a szczególnie Pani Elżbiecie Wolskiej, skarbnikowi Gminy.

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZ SZYMAŃSKIEJ

szymakwiaty

Dziesięcioma głosami za, przy dwóch wstrzymujących się i zero przeciwnych, radni udzielili  burmistrzowi Blachowni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Najważniejsze cyfry wykonania zeszłorocznego budżetu.

Dochody

Plan dochodów ogółem na rok 2015 (zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z 30 grudnia 2014 roku) wyniósł 33.149.034, 28 gr. Po zmianach dochód wyniósł 35.206.167, 37 zł. Dochody ogółem zostały wykonane w 99,55 proc. czyli na poziomie 35.046.079, 24 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,83 proc czyli na poziomie 32.773.656, 16 zł zaś dochody majątkowe w 95,66 proc. czyli 2.272.423, 08 zł.

 sSz dziekiWydatki

Plan wydatków (zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z 30 grudnia 2014 roku) ustalono na poziomie 35.143.395, 28 zł. W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zostały zwiększone do kwoty 37.599.602, 37 zł., a planowane rozchody uległy zwiększeniu do kwoty 2.276.753, 24 zł. Zwiększone rozchody to spłata kredytu wyprzedzającego, zaciągniętego na zadanie. Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Blachowni w kwocie 563.226, 01 zł oraz zmniejszenie spłaty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12.111, 77 zł.

Na 31 grudnia 2015 roku stan zadłużenia Gminy, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wynosił na poziomie 14.150.048, 14 zł. Rozchody czyli spłaty rat, pożyczek i kredytów po zmianach w trakcie roku budżetowego wyniosły 2.276.753, 24 zł. Planowane przychody po zmianach stanowiły kwotę 4.684.764, 24 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 99,55 proc., zaś wydatki na poziomie 88,69 proc., z czego wydatki bieżące na poziomie 93,41 proc. (28.946.547, 57 zł) zaś wydatki majątkowe na poziomie 66,57 proc (4.401.368, 16 zł).

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy Blachownia była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako dobre.

Ocena realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia w 2015 r.

Radni Komisji Budżetu, oceniając wykonanie zeszłorocznego budżetu, brali pod uwagę trudności z dokończeniem rozpoczętych inwestycji, niezrealizowanych w poprzednich latach. Chodzi o dalszą realizację budowy strażnicy OSP za 844. 101, 86 zł. oraz budowę targowiska pod nazwą „Mój Rynek” II etap za – 713.488, 50 zł.

 

W ubiegłym roku Gmina Blachownia prowadziła szereg innych zadań. Największe to:

-modernizacja ul. Malickiej – 594.521, 53 zł

-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 302.101, 26 zł

-budowa zjazdu dla bloków awaryjnych przy ul. Bankowej 3, 7, 11

na ul. Sienkiewicza za kwotę – 289.930, 35 zł

-modernizacja ogrzewania budynków ZMK – 119.909, 43 zł

-budowa miejsc parkingowych przy ul. ks. Kubowicza – 113.089, 59 zł.

-budowa oświetlenia n ul. Kawowej, Złotej, Małej, Swojskiej za 111.985, 97 zł

-zakup sprzętu rekreacyjnego – 69.908, 40 zł

-budowa parkingu przy ul. Wspólnej – 64.635, 34 zł

-budowa ul. Polnej – 59.862, 13 zł

-budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Łojkach – 57.313, 28 zł

-budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i w ul. Chrobrego 56.678, 90 zł (dokumentacja techniczna)

-budowa boiska w Konradowie – 50.356, 01 zł

-budowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Cisiu – 38.685, 37 zł

-budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza – 24.830, 69 zł

Łączna kwota 4.401.368, 16 zł.

34,8

                                   Upalna sobota

temp

AFRYKA W BLACHOWNI

Synoptycy ostrzegają. Polska znalazła się w masie gorącego powietrza. Dlatego lekarze ostrzegają przed skwarem. Bowiem upały nie raz udowodniły, że mogą zabić. Wychodzący z domu powinni mieć nakrycie głowy. Picie wody codziennie obowiązkowe minimum 1,5 l. Od godz. 12 do 18 najlepiej nie wychodzić z domów lub przebywać w miejscu zacienionym. Zalecenia szczególnie dotyczą osób starszych. W sobotę najwyższa temperatura ponad 34 stopnie C., będzie między godz. 14, a 17. Ale już o godz. 10 słupek rtęci podniesie się do 30 stopni. A po godz. 18-20 mogą wystąpić burze. Ochłodzenie nadejdzie już w niedzielę. Temperatura nie powinna przekroczyć 22 stopni. W poniedziałek i we wtorek już trochę lepiej. Meteorolodzy zapowiadają 24 stopnie C. Poważniejsze deszcze z gradobiciem powinny nas nawiedzić w piątek.

PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ

autopksOd mieszkańców Gminy, korzystających codziennie z usług PKS, otrzymuje informacje, że w ostatnim z rozkładu jazdy czasie wypadają niektóre autobusy.  Szczególny jest kłopot gdy ktoś na czas chce dojechać rano do pracy.  Jak się okazuje PKS nie do końca wypełnia umowę podpisaną z  Gminą, mimo iż ta płaci za usługi przewozowe, ze względu na braki kadrowe. Z pracy w tym przedsiębiorstwie zrezygnowali niektórzy kierowcy. 

 

pks

Miejmy nadzieję, że za przeprosinami „pojadą” autobusy zgodnie z rozkładem jazdy. Obecnie wakacyjnym rozkładem.

OKRADLI RYNEK PRZED OTWARCIEM

r3Ważne pytanie padło dzisiaj na Komisji Oświaty. Co z targowiskiem przy ul. ks. Kubowicza? Nie może się doczekać otwarcia.        Okradli – poinformowała jedna z urzędniczek. Złodzieje zabrali monitoring, poprzecinali przewody energetyczne, chyba były przygotowane do wyniesienia, i skradli halogeny przed budkami handlowymi.r2

Pan Krzysztof Adryjański, kierownik ZMK w Blachowni powiedział radnym, że obecnie stan ryneczku przy ul. ks. Kubowicza nie nadaje się do odbioru technicznego. Została zdewastowana część urządzeń. Po naprawach obiekt do końca lipca powinien być już otwarty. Obiekt zostanie przekazany ZMK. Jest gotowy regulamin, który musi jeszcze zatwierdzić Rada Miejska. Zainteresowanie rynkiem spore. Handlowcy zarezerwowali wszystkie miejsca.

 

r1

 

Komentarz

Dziwna kradzież. Złodzieje mieli ponad rok czasu na dewastacje i kradzież. Dokonali tego, gdy miało nastąpić otwarcie Rynku. Zastanawiam się czy rzeczywiście sprawcom chodziło o przewody energetyczne czy kamery czy może dewastacja miała doprowadzić do opóźnienia otwarcia ryneczku. Patrząc jeszcze jak często w te rejony zagląda policja trzeba powiedzieć, że złodzieje wykazali się dużą bezczelnością i odwagą. Czyżby wiedzieli dokładnie, o której godzinie mundurowi na kółkach patrolują ten teren? Podobno na rynku zostały jeszcze klimatyzatory. A na otwarcie czeka strażnica OSP. Mam nadzieję, że to już koniec okradania Blachowni, a policja stanie na wysokości zadania i ustali kto dokonał tej kradzieży.

ROWEROWA STACJA NAPRAW

roweryslupChcesz wyregulować hamulce, podnieść siodełko lub nagle po prostu zepsuł ci się rower. Możesz go szybko sam naprawić w Blachowni, w rejonie stanicy wodnej. Przy ścieżce spacerowej do dyspozycji rowerzystów jest samoobsługowa stacja napraw. Wyposażona w zestaw kluczy i pompkę szybko pomoże usunąć usterkę.

TAM KOŃCZĄ TU ZACZYNAJĄ

OSPgotowaPowoli kończy się budowa strażnicy OSP w Blachowni.

 

 

A na terenie przedszkola prace remontowe się rozpoczynają. Najpierw zrywanie przedszkolerobolepokrycia dachowego i ocieplenia, które od początku zostały położone niezgodnie ze sztuką budowlaną. Co po kilku latach ujawnił niezależny inspektor budowlany.

PRZEDSZKOLE – TEREN BUDOWY

p2Teren przedszkola przy ul. Żeromskiego stał się terenem budowy. Od teraz będą tam trwały prace remontowe, które mają doprowadzić do tego, aby małe dzieci już nie musiały przebywać w zagrzybionym obiekcie. Burmistrz Blachowni, mimo wielu prób storpedowania inwestycji przez niektóre osoby, nie ugięła się i mamy nadzieję, że za pół roku maluchy nie poznają swojego przedszkola.

 

 

p1

PONAD 800 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA BLACHOWNI

Wiem ta informacja nie wszystkim może się spodobać szczególnie zwolennikom kolejnej akcji zbierania podpisów do referendum przeciwko burmistrz Blachowni. Nasza Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 802.754, 86 zł na projekt „W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie”. Całkowita wartość projektu wyniesie 944.417, 48 zł (wkład Gminy 141.662, 62 zł).

Jak podaje Pani Sylwia Szymańska Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie ocenił i przyznał ze środków UE ponad 800 tys. Zł dofinansowania na wniosek złożony przez Gminę Blachownia w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Na co zostaną wydane te środki można się dowiedzieć na

http://blachownia.pl/news/kolejny_sukces_w_konkursie_rpo_wsl/

URZĄDZENIA ZABAWOWE DO NAPRAWY

zabawa1

Mieszkańcy zauważają, że od dłuższego czasu nieczynne są niektóre urządzenia

zabawowe.               

zabawa2Urząd Miejski w Blachowni już jakiś czas temu poinformował mnie, że ZMK miał czy przeprowadził przegląd placów zabaw i miał naprawić urządzenia.

zabawa3Dzieci liczą, że jeszcze tego lata będą mogły się bezpiecznie bawić na placach zabaw.