ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZ SZYMAŃSKIEJ

szymakwiaty

Dziesięcioma głosami za, przy dwóch wstrzymujących się i zero przeciwnych, radni udzielili  burmistrzowi Blachowni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Najważniejsze cyfry wykonania zeszłorocznego budżetu.

Dochody

Plan dochodów ogółem na rok 2015 (zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z 30 grudnia 2014 roku) wyniósł 33.149.034, 28 gr. Po zmianach dochód wyniósł 35.206.167, 37 zł. Dochody ogółem zostały wykonane w 99,55 proc. czyli na poziomie 35.046.079, 24 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,83 proc czyli na poziomie 32.773.656, 16 zł zaś dochody majątkowe w 95,66 proc. czyli 2.272.423, 08 zł.

 sSz dziekiWydatki

Plan wydatków (zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z 30 grudnia 2014 roku) ustalono na poziomie 35.143.395, 28 zł. W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zostały zwiększone do kwoty 37.599.602, 37 zł., a planowane rozchody uległy zwiększeniu do kwoty 2.276.753, 24 zł. Zwiększone rozchody to spłata kredytu wyprzedzającego, zaciągniętego na zadanie. Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Blachowni w kwocie 563.226, 01 zł oraz zmniejszenie spłaty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12.111, 77 zł.

Na 31 grudnia 2015 roku stan zadłużenia Gminy, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wynosił na poziomie 14.150.048, 14 zł. Rozchody czyli spłaty rat, pożyczek i kredytów po zmianach w trakcie roku budżetowego wyniosły 2.276.753, 24 zł. Planowane przychody po zmianach stanowiły kwotę 4.684.764, 24 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 99,55 proc., zaś wydatki na poziomie 88,69 proc., z czego wydatki bieżące na poziomie 93,41 proc. (28.946.547, 57 zł) zaś wydatki majątkowe na poziomie 66,57 proc (4.401.368, 16 zł).

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy Blachownia była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako dobre.

Ocena realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia w 2015 r.

Radni Komisji Budżetu, oceniając wykonanie zeszłorocznego budżetu, brali pod uwagę trudności z dokończeniem rozpoczętych inwestycji, niezrealizowanych w poprzednich latach. Chodzi o dalszą realizację budowy strażnicy OSP za 844. 101, 86 zł. oraz budowę targowiska pod nazwą „Mój Rynek” II etap za – 713.488, 50 zł.

 

W ubiegłym roku Gmina Blachownia prowadziła szereg innych zadań. Największe to:

-modernizacja ul. Malickiej – 594.521, 53 zł

-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 302.101, 26 zł

-budowa zjazdu dla bloków awaryjnych przy ul. Bankowej 3, 7, 11

na ul. Sienkiewicza za kwotę – 289.930, 35 zł

-modernizacja ogrzewania budynków ZMK – 119.909, 43 zł

-budowa miejsc parkingowych przy ul. ks. Kubowicza – 113.089, 59 zł.

-budowa oświetlenia n ul. Kawowej, Złotej, Małej, Swojskiej za 111.985, 97 zł

-zakup sprzętu rekreacyjnego – 69.908, 40 zł

-budowa parkingu przy ul. Wspólnej – 64.635, 34 zł

-budowa ul. Polnej – 59.862, 13 zł

-budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Łojkach – 57.313, 28 zł

-budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i w ul. Chrobrego 56.678, 90 zł (dokumentacja techniczna)

-budowa boiska w Konradowie – 50.356, 01 zł

-budowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Cisiu – 38.685, 37 zł

-budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza – 24.830, 69 zł

Łączna kwota 4.401.368, 16 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.