DONOSY NA BURMISTRZA BLACHOWNI MIAŁY JEDEN CEL – ZDYSKREDYTOWAĆ W OCZACH MIESZKAŃCÓW WŁADZE GMINY. OSKARŻENIA PISANE, PRZEZ JEDNEGO Z MIESZKAŃCÓW CISIA, NIE POTWIERDZIŁY SIĘ

W trybie dostępu do informacji publicznej 8 stycznia br. do burmistrz Blachowni złożyłem wniosek o udostępnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Częstochowie w sprawie 4086-4.Ds. 916.2021. Postepowanie zostało wszczęte na skutek doniesień jednego z mieszkańców Cisia, właściciela wielu stron internetowych znanego z „opisywania” działań m.in. włodarzy gmin.

Mężczyzna pracownikom Urzędu Miejskiego w Blachowni zarzucał szereg nieprawidłowości informując o tym organy ścigania.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie po zapoznaniu się szczegółowo z materiałami śledztwa w sprawie podejrzewania przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez burmistrz Blachowni odrzucił wszystkie oskarżenia.  

Zawiadomienia były składane przez byłego sołtysa Cisia w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2021 roku. W tym czasie zdaniem zawiadamiającego miało dojść do nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych w Urzędzie Miejskim w Blachowni m.in. na zimowe utrzymanie dróg, zakup dwóch kontenerów sanitarnych z wyposażeniem, udrożnienia dróg i koszenia poboczy, budowy tężni solankowej, wykonania robót ziemnych, wywozu śmieci na terenie gminy czy usług gastronomicznych z pominięciem procedur przetargowych.

Wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie, uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, postępowanie umorzono. (Art. 17 & 1 Kodeksu Karnego przy zast. art. 12 & 1 KK).   

Kolejne  donosy dotyczyły m.in. modernizacji instalacji elektrycznej i odgromowej UM w Blachowni, z góry powziętego zamiaru przekroczenia uprawień przez urzędników UM, wykonania instalacji gazowej CO w MDK, rewitalizacji pasa zieleni śródmiejskiej, renowacji świetlicy w szkole podstawowej w Łojkach, nieprawidłowości przy dzierżawie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza czy nawet przyjęcia korzyści majątkowej oraz nieudostępniania informacji publicznej.

I w tym przypadku wobec stwierdzenia przez prokuratora, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenia popełnienia przestępstwa sprawy umorzono.  (art. 17 & 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego)   

Jak informuje prokurator w uzasadnieniu – w toku trwania postępowania, przeprowadzono analizę zgromadzonego materiału dowodowego, powołano biegłych z zakresu zamówień publicznych i nieruchomości.  Wielokrotnie przesłuchiwany mieszkaniec Cisia potwierdził swoje doniesienia. W czasie prowadzonego postępowania okazało się, że między powiadamiającym z Cisia, a burmistrzem Blachowni istnieje bogata historia interakcji, w tym na drodze prawnej, która zakończyła się skazaniem świadka z Cisia za czyny z art. 212 KK (k 264, k 265-400, k 410-601.

W trwającym 2,5 roku postępowaniu przesłuchano 9. obecnych i były urzędników, a także wykonawców robót oraz członków rodzin.  Jak wskazał prokurator PR w Częstochowie sam fakt braku dowodów o możliwości popełnienia różnych czynów zabronionych przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w UM w Blachowni, pozwala na obalenie twierdzeń zawiadamiającego, iż doszło do naruszenia wskazanych przepisów.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa zawiera 37 stron. 

Komentarz 

Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że działanie tego pana z Cisia moim zdaniem miało na celu podważenia zaufania potrzebnego do sprawowania władzy w gminie – zarówno burmistrza jak i urzędników magistratu. Zapewne gdyby nie te donosy urzędnicy mieliby więcej czasu na pracę, a tak Bogu ducha winni pracownicy UM musieli wiele godzin zeznawać w siedzibach organów ścigania. Zapewne teraz przed wyborami należy się spodziewać kolejnej lawiny kalumnii czy donosów na burmistrza i radnych, być może aby przedstawić ich jako nieudaczników czy być może nieuczciwych ludzi. I tak ta „karuzela” nienawiści, hejtu kręci się od wielu lat.  Całe to donoszenie przypomina mi informacje z radia Erewań, które informowało 😉 m.in. „Czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody? Tak, to prawda, tylko, że nie w Moskwie, lecz w Petersburgu, i nie samochody, a rowery, i nie rozdają, a kradną”.

Radio Erewań to nazwa fikcyjnego w czasach PRL źródła nierzetelnych informacji.

BURMISTRZ APELUJE O UCZCIWĄ KAMPANIĘ WYBORCZĄ

Na ulicach naszej gminy już widać pierwsze „jaskółki” kampanii wyborczej do samorządu.
Sylwia Szymańska, która w nowej kadencji będzie się ubiegać o fotel burmistrza Gminy Blachownia, apeluje do
konkurentów o uczciwą walkę w wyborach. 
-Apeluje niech ta kampania będzie inna od tej, którą przeżywaliśmy 5 lat temu. Nie opluwajmy się błotem, konkurujmy o względy Mieszkańców naszej gminy, a następnie zadbajmy, by rozwijała się pięknie, zgodnie i harmonijnie – mówi burmistrz Sylwia Szymańska.

ODKRYWAMY HISTORIĘ – RAZEM ZMIENIAMY BLACHOWNIĘ

„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Józef Piłsudski.
Te słowa najbardziej zapadły w pamięci obecnych na inauguracji projektu grantowego Narodowego Instytutu Muzeów Izby Pamięci „Przystanek do przeszłości”.

-Wszystkich zainteresowanych historią naszej gminy zachęcam do udostępniania swoich prywatnych zbiorów: zdjęć, wspomnień lub zwykłych przedmiotów codziennego użytku, które być może zalegają gdzieś: w piwnicach, magazynach, stodołach czy na strychach. Skarby te pomogą nam utworzyć wystawę pod nazwą „Przystanek do Przeszłości” – mówiła na spotkaniu Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.
-Celem projektu jest zgromadzenie i opracowanie zbiorów oraz przygotowanie koncepcji wystawy stałej, która będzie się mieścić w pomieszczeniach dawnego USC – wyjaśniła Karolina Wester-Ślęzak, z Miejskiego Domu Kultury w Blachowni. 

I taką lokalną historię chcemy odkrywać razem  z mieszkańcami. Pomagać w tworzeniu izby pamięci będzie też Fundacja „Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich”.

Przy okazji burmistrz Szymańska zaprezentowała nową koncepcję otoczenia dawnego USC.
Przeszklona galeria będzie pełniła rolę sali gdzie będą organizowane wystawy i ciekawe spotkania.
Na tyłach dawnego USC zostanie zbudowany amfiteatr.
 Przy dawnym USC pod szkłem pojawią się dawne tory przypominające, że kiedyś blisko nas przebiegała kolej warszawsko-wiedeńska. 
W obecnym pomieszczeniu gdzie są udzielane śluby mieścił się dom kolejarza. Mieszkali w nim m.in. państwo Kanafowie.

POZIMOWE ŁATANIE DRÓG

Jak informuje Urząd Miejski 4 marca powinny się rozpocząć prace drogowe. Chodzi o pozimowe łatanie ubytków w jezdniach. Obecnie  z uwagi na aurę nie ma możliwości wykonania uzupełnień dróg gruntowych. Jakiekolwiek działanie na tego typu nawierzchniach nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Dodatkowo Urząd informuje,  że wyłoniono już wykonawcę zamiatania ulic. Te prace rozpoczną się pod koniec marca.

INTERPELACJA W SPRAWIE DRZEWA

W imieniu rodziców dzieci, korzystających z placu zabaw przy dawnym torowisku, prosiłem Urząd Miejski o jak najszybsze przycięcie największego drzewa właśnie na tym placu, aby w razie porywistych wiatrów korona drzewa nie stanowiła zagrożenia dla bawiących się tam dzieci.

WPOWIECIE.PL PISZE O BLACHOWNI

Prawie czternaście milionów złotych ze środków unijnych pomoże skanalizować Łojki, Ostrowy i Błaszczyki

Więcej na

http://wpowiecie.pl/prawie-czternascie-milionow-zlotych-ze-srodkow-unijnych-pomoze-skanalizowac-lojki-ostrowy-i-blaszczyki/

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ W TEJ KADENCJI RADY MIEJSKIEJ

Szanowni Państwo

Mija kolejna kadencja Rady Miejskiej w Blachowni. Ze wszech miar pokazała ona, że tylko zgoda buduje. Dzięki dobrej współpracy z Mieszkańcami, Burmistrzem Blachowni i Radą Miejską można zrobić naprawdę wiele. I taka była ta kadencja 2018-2024.

Najważniejsze zadania:

to kolejne etapy budowy kanalizacji,

zakończenie czyszczenia zbiornika wodnego,

dokończenie budowy centrum przesiadkowego,

kontynuacja bezpłatnej komunikacji na terenie gminy,

budowa żłobka w Szkole Podstawowej przy ul. Bankowej oraz  uruchomianie programów wspomagających dzieci i seniorów.

W okręgu wyborczym nr 9 udało się: odwodnić teren, na którym  znajdują się garaże,

wybudować nowy parking przy ul. Sportowej i Korczaka,

przeprowadzić remont pierwszej części chodnika na skwerku przy ul. Sportowej i ogrodzić plac zabaw przy dawnym torowisku.

Obecnie trwa jeszcze zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej na dawnym torowisku. Współpracując z burmistrzem i Radą staraliśmy się, aby z roku na rok  poprzez nowe inwestycje Mieszkańcom żyło się coraz bezpieczniej i wygodniej. W mojej pracy ważną rolę odgrywały stałe kontakty z Mieszkańcami. Rozmowy o ważnych dla nich sprawach, a potem składane interpelacje.

Kończąc kadencję bardzo dziękuję naszym Mieszkańcom za współpracę, spotkania, rozmowy, uwagi telefoniczne nawet o 1 w nocy. Dziękuję Pani burmistrz za wsłuchiwanie się w głosy Mieszkańców, za wspólne wielogodzinne rozmowy i pracę na rzecz naszej małej Ojczyzny. Państwu radnym dziękuję za wspólne działania na rzecz rozwoju gminy. Tak jak mogłem, z należytym staraniem wypełniałem mandat radnego, by Mieszkańcom gminy żyło się coraz lepiej.

Marek Kułakowski

EDUKACYJNO-EKOLOGICZNA ŚCIEŻKA

Burmistrz Blachowni informuje, że 14 lutego UM podpisał  umowę z firmą PHU „Klon” na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni”.
Inspiracje do projektu przekazali nam uczniowie
blachowniańskich szkół, na tej podstawie projektant przygotował dokumentacje.Pomysł uzyskał poparcie WFOS w Katowicach i zdobył dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł. Przekazaliśmy już wykonawcy plac budowy. Ta przestrzeń już wkrótce zyska nowy wygląd i funkcjonalność i będzie zgodna z potrzebami młodych mieszkańców naszej gminy. Naturalnie zmieniamy Blachownię dla Mieszkańców – wyjaśnia Sylwia Szymańska.foto źródło fb Sylwia Szymańska