ROK 2015 POD WZGLĘDEM FINANSÓW GMINY NALEŻY ZALICZYĆ DO UDANYCH

Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Blachowni, jeszcze przed głosowaniem nad absolutorium, Pani burmistrz Sylwia Szymańska zwróciła się do radnych i mieszkańców Gminy.

 

 samaSzPani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy  Blachownia!

Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej Blachowni ma wymiar i znaczenie szczególne. Jej najważniejsze punkty zawierają bowiem ocenę całorocznej gospodarki finansowej gminy w 2015r i są podstawą do bardzo poważnej decyzji o ocenie działalności Burmistrza za ten okres i udzieleniu mu absolutorium. Trzeba podkreślić w tym miejscu, że rok ubiegły był w swym wymiarze finansowym i zadaniowym rokiem przejściowym pomiędzy ubiegłą, a obecną kadencją organów samorządowych Blachowni. Zapewnienie ciągłości władzy przy jednoczesnym respektowaniu naturalnych zmian wynikłych z suwerennych rozstrzygnięć obywateli wyrażonych w ostatnich wyborach samorządowych wymagało szacunku dla wcześniej podjętych zobowiązań finansowych i uwzględnienia konieczności kontynuacji niektórych inwestycji zaplanowanych w czasie poprzednim. Jednocześnie był to rok, w którym rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej UE i występowała konieczność wyprzedzającego opracowania dokumentacji niezbędnej do skutecznego sięgania po środki zewnętrzne i programowania działań gminy w kierunkach i celach zbieżnych z wyzwaniami rozwojowymi naszego samorządu i możliwości ich finansowania z różnych źródeł. Niestety, wspomnieć należy, że procesy te toczyły się w szczególnie trudnych, dotychczas w naszej gminie nie spotykanych warunkach społecznych, a niektóre działania przeciwników nowej władzy celowo psuły wizerunek gminy i utrudniały pracę jej organów. Z pewnością nie służyło to szybkiemu i skutecznemu osiąganiu wszystkich celów założonych do realizacji w roku ubiegłym.

Szanowni Państwo!

Mimo wszystko rok 2015 pod względem finansów gminy należy zaliczyć do udanych. Dochody naszego samorządu zostały zrealizowane w ponad 35 mln zł, co stanowiło 99,5% planu w tym zakresie. Wydatki natomiast – ponoszone racjonalnie i oszczędnie wyniosły 33,3 mln zł tj. 88,7% planu. Wymaga przy tym podkreślenia fakt, iż w ciągu ubiegłego roku budżetowego plan dochodów ogółem został zwiększony o ponad 2 mln zł, co jest świadectwem ostrożnej i opartej na wiarygodnych źródłach polityki finansowej gminy w zakresie wpływów. Dochody majątkowe wyniosły blisko 2,3 mln zł, dochody bieżące stanowiły kwotę blisko 32,8 mln zł, natomiast dochody na realizację zadań zleconych osiągnęły poziom 3,6 mln zł. Na koniec 2015r występowały zaległości wynoszące ponad 12 mln zł w tym m.in.

– 5,3 mln zł z tytułu podatku nieruchomości od osób prawnych

– 1,67 mln zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

– 2,6 mln zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali i terenu

– 742,7 tys zł z tytułu podatku od nieruchomości

– 1,4 mln zł z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK)

Na wszystkie zaległości wobec gminy wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Przyjazna i przewidywalna w dłuższym okresie polityka podatkowa gminy opierająca sięna zmniejszaniu presji fiskalnej dla obywateli w tym przedsiębiorców, spowodowała (w skutek obniżenia górnych stawek podatkowych) uszczupleniu dochodów na ponad 1,2 mln zł, ale jednocześnie przyniosła pozytywne skutki społeczne m.in nie obciążając mieszkańców gminy ciężarem finansowym ponad miarę i wzrastającymi zadłużeniami indywidualnymi. Łączne skutki udzielanych w okresie sprawozdawczym umorzeń zaległości podatkowych, bądź ich rozłożenia na raty wyniosły niecały 97 tys.zł.

Panie i Panowie Radni! Drodzy Mieszkańcy Blachowni!

Na 31 grudnia 2015r wydatki budżetowe wyniosły nieco ponad 33,3 mln zł (88,7% planu) z czego:

– wydatki bieżące blisko 29 mln zł (93,4% planu)

– wydatki inwestycyjne 4,4 mln zł (66,5% planu)

Tradycyjnie, najpokaźniejszą kwotę gmina wydała na zapewnienie wysokiego poziomu edukacyjnego w szkołach i przedszkolach. Łącznie na ten cel przekazano ponad 11 mln zł. Troska o uboższych i potrzebujących wsparcia mieszkańców Blachowni wyraźnie klasyfikuje tą kategorię wydatków (6,2 mln zł) da drugiej pozycji wydatkowej. 3,3 mln zł kosztowała nas gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Blisko 3 mln zł wydaliśmy na gospodarkę mieszkaniową, a funkcjonowanie administracji lokalnej tj Urzędu Miejskiego – 3,5 mln zł. Transport i łączność (w tym różne kategorie dróg) zostały sfinansowane w wysokości ponad 2 mln zł. W 2015r zrealizowanych zostało 38 zadań inwestycyjnych (łączna suma wydatków 4,4 mln zł), z których najważniejsze to:

1. Budowa strażnicy OSP Blachownia: 844,1 tys zł

2. Budowa targowiska – II etap: 713,4 tys zł

3. E-Region Północny: 633,5 tys zł

4. Modernizacja ul.Malickiej: 594,5 tys zł

5. Kompleksowa modernizacja dachu SP1: 302,1 tys zł

6. Budowa zjazdu publicznego z bloków na ul.Sienkiewicza: 290 tys zł

7. Modernizacja ogrzewania bloków komunalnych: blisko 120 tys zł

8. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów: blisko 84 tys zł

 

Ważnym przyszłościowo wydatkiem było przeznaczenie ponad 84 tys zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego. Z różnych względów (zarówno formalnych jak i merytorycznych i finansowych), część zaplanowanych do wykonania zadań nie mogą być wykonana w roku ubiegłym, a ich realizacja została przesunięta na okres późniejszy. Szczegółowy opis sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiłam Państwu Radnym w swoim Zarządzeniu z dnia 23 marca br. I było to szczegółowo omawiane na Komisji Budżetu

Wysoka Rado!

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/VII/66/2016 z dnia 12 kwietnia br wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Blachowni sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Podstawową przesłanką decydującą o takim rozstrzygnięciu RIO, było spełnienie warunków określonych w art. 242, art.267 ust.1 pkt.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna zapoznając się z powyższą opinią oraz rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 jednogłośnie podjęła wniosek o udzieleniu absolutorium za rok 2015 Burmistrzowi Blachowni. 31 maja br VII Skład Orzekający RIO w Katowicach pozytywnie zaopiniował w/w wniosek Komisji Rewizyjnej – Uchwałą Nr 4200/VII/104/2016.

Mając na uwadze przedstawioną informację finansową o wykonaniu budżetu gminy Blachownia za rok 2015 wraz z wnioskami w tej kwestii Komisji Rewizyjnej oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, pragnę Państwu podziękować za współpracę i życzliwość w realizacji planów finansowych naszego samorządu w roku ubiegłym i proszę Panie i Panów Radnych o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Blachowni.

szskarbnik

Radni w głosowaniu burmistrzowi Blachowni wydali pozytywną ocenę z działalności finansowej za 2015 rok. 10 osób było ZA, dwie WSTRZYMAŁY SIĘ od głosowania, nikt nie był przeciwny. Pani Sylwia Szymańska podziękowała radnym za pracę i współpracę, kierownikom jednostek i referatów oraz pracownikom Urzędu, a szczególnie Pani Elżbiecie Wolskiej, skarbnikowi Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.