KOMISJA BIGKOŚiR – BURMISTRZ DOBRZE WYKONAŁA BUDŻET ZA 2016 ROK

Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni

 

dot. zaopiniowania wykonania budżetu przez Burmistrza Blachowni za 2016 rok.

 

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz. 446:

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie:

Marek Kułakowski – przewodniczący

Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca
Małgorzata Bernat – sekretarz

Tadeusz Borek
Sebastian Cierpiał
Tomasz Czech
Paweł Hreczański
Beata Matuszewska
Cezary Osiński
Irena Popczyk
Tomasz Rećko
Jacek Rogut

wydaje pozytywną opinię za wykonanie budżetu Gminy Blachownia za 2016 rok.

 

Uzasadnienie

Członkowie Komisji na posiedzeniach: 20 marca, 20 kwietnia i 8 czerwca w składzie według listy:

-zapoznali się z aktualną sytuacją finansową Gminy Blachownia

-analizowali planowane i wykonane inwestycje na terenie Gminy Blachownia

-analizowali zaciągnięte kredyty pod względem celowości i zgodności ich wydatkowania

-zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

-analizowali sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 roku

-wypracowali opinię do projektu uchwały z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 r.

 

Dochody

Plan dochodów podjęty uchwałą nr 109/XVII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z 29 grudnia 2015 roku wyniósł 38.131.745, 06 zł. Po zmianach podjętych uchwałami w 2016 roku dochód wyniósł 41.172.903, 03 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 40.739.610, 68 zł czyli w 98,95 proc.

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 40.076,767, 65 zł – 99,90 proc. planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości – 662.843, 03 zł – 62,82 proc. planowanej kwoty.

Kwota uzyskana ze sprzedaży majątku Gminy to – 592.684, 77 zł.

W 2016 roku Gmina zaplanowała i zaciągnęła kredyty w wysokości – 2 mln zł. (cel – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Zaległości na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 12.548.780, 44 zł w tym należy wymienić upadłą spółkę czyli dawną hutę Blachownia – 5.325.735, 87 zł.

 

Wydatki

Plan wydatków (zgodnie z Uchwałą Nr 109/XVII /2015 Rady Miejskiej w Blachowni z 29 grudnia 2015 roku) uchwalono na poziomie 39.728.178, 29 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki Gminy zostały zwiększone do kwoty 45.525.510, 77 zł.

Plan wydatków wykonano na poziomie – 41.276.604, 53 zł – to jest 90,67 proc.

Wydatki bieżące – 35.293.015, 91 – 92,32 proc.

Wydatki zaś inwestycyjne 5.983.588, 62 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec grudnia 2016 roku wyniosły 14.396.481, 37 zł to jest 35,34 proc. zrealizowanych dochodów Gminy w 2016 roku.

Na koniec roku Gmina nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

 

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Gminy Blachownia była stabilna, a wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.

 

Ocena realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia w 2015 r.

 

W ubiegłym roku Gmina Blachownia prowadziła wiele zadań inwestycyjnych. Do najważniejszych należały:

-modernizacja przedszkola przy ul. Żeromskiego – 2.128.893, 32 zł

-budowa strażnicy OSP w Blachowni – 989,517, 73 zł

-finansowe rozliczenie hali sportowej w Blachowni – 702.000 zł

-renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami 2016-2018 (dok.) – 336.195 zł

-budowa wodociągu mającego przywrócić dostęp do wody pitnej mieszkańcom

Gminy Blachownia (usuwanie skutków powodzi) – 300.000 zł

-przystosowanie budynku przedszkola w Łojkach – 249.239, 04 zł

-zakup sztucznego lodowiska I etap – 137.760 zł

-budowa garażu w OSP Cisie – 100.000 zł

-budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i ul. Chrobrego – 97.908 zł

-budowa ul. Sadowej – 96.068, 24 zł

-budowa ul. Rolniczej – 330.000 zł

-budowa ul. Sportowej – 205.000 zł

-odwodnienie ul. Miodowej – 92.994, 16 zł

-budowa z integrowanego węzła przesiadkowego 2016-2017 (dok.) – 92.250 zł

-rewitalizacja terenów centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców (dokumentacja) – 62.238 zł

 

Do zadań ze środków unijnych należy zaliczyć m.in.:

-Drużyna powiat – 132.288, 77 zł (środki unijne – 106.538, 77 zł)

-Rewitalizacja terenów centrum Blachowni – 62.238 zł (środki unijne do 2018 roku – 4.673.194 zł)

-budowa infrastruktury informatycznej łącząca jedną sieć z woj. śląskim – 92.250 zł

(nakłady ogółem – 633.598, 64 zł)

-projekt z RPO pod nazwą „W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie – 813.390, 62 zł

 Pozyskane środki unijne w 2016 roku – 2.339.572 zł

 

Były też zadania z budżetu obywatelskiego i sołeckiego m.in.

-budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 103.461. 27 zł,

-budowa domku drewnianego w Wyrazowie – 43,408, 77 zł

linowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łojkach – 25.379, 73 zł

-zakup kosiarki Gorzelnia Nowa – 10.990 zł

-zakup auta dla OSP Cisie – 10.000 zł

-wyposażenie strażnicy OSP Cisie – 8.057, 01 zł

Łączna kwota wyniosła – 5.983.588, 62 zł

 

Wniosek końcowy

 Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 rok, w wyniku głosowania pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Blachownia za miniony rok.

Za pozytywną opinią w sprawie wykonania budżetu głosowało – 7 radnych, przeciw – 2, wstrzymujących się nie było

Komisja Budżetu zauważa wzrost dochodu Gminy i wykonanie zadań prawie w 100 proc. Podkreśla ogromny trud i determinacje burmistrza i jej pracowników w realizacji poważnych zadań inwestycyjnych. Szczególnie remont przedszkola przy ul. Żeromskiego zasługuje na uznanie i podziękowanie. Inwestycja ta była realizowana pod dużą presją i oczekiwaniem społecznym. Na uwagę zasługuje też przystąpienie do czyszczenia zbiornika wodnego, a co za tym idzie skutecznie sięganie po środki unijne, przystąpienie do zadania Integracyjny Węzeł Przesiadkowy, przystąpienie do zadania „Rewitalizacja terenów centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców”. Komisja ma nadzieję, że wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane co pozwoli na pozytywną odmianę architektury w Blachowni

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok przez Burmistrza Blachowni.

 

Marek Kułakowski

przewodniczący

Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Blachowni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.