NIE BO, NIE

Budżet Gminy Blachownia za 2016 rokiem był wyjątkowy pod każdym względem. Jednak kilku radnych na sesji absolutoryjnej w głosowaniu powiedziało „nie”. Inni w ogóle nie przybyli. Ale cóż takie jest święte prawo opozycji. Być może burmistrz Sylwia Szymańska ma nie ten kolor włosów co trzeba, albo ma za wysokie czoło lub ubiera się za kolorowo. Jednak dziwię się, że radni na „nie” na sesji nie wytknęli błędów burmistrz, nie wskazali braków w wykonaniu budżetu. Milczeli. Nawet nie pokusili się komentarz wykonania zeszłorocznego budżetu. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie mieli zastrzeżeń. Bo wykonanie budżetu to nie ocena urody, wdzięku czy figury tylko rozliczenie z działalności finansowej. Regionalna Izba Rachunkowa w Katowicach nie wniosła żadnych zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2016 rok. Część radnych jednak, mimo że w całym roku często przy poprawkach budżetowych podnosili rękę „za” tym razem odpowiedziało „nie”. Widać nie podobała im się polityka finansowa Gminy, a co za tym idzie podejmowane inwestycje. Czyli kanalizacja w Ostrowach była niepotrzebna podobnie jak nietrafiony był remont przedszkola w Łojkach, który od wielu lat był przekładany. Tak można wnioskować.

Jaki był to budżet, dobrze i jasno na sesji streściła Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni.

 

sylaBudżet Blachowni za rok 2016 był pierwszym planem finansowym naszej Gminy, którego konstrukcje i wykonanie w całości przyjmuję pełną odpowiedzialność w wymiarze zadaniowym i kwotowym. Był to budżet przygotowany i realizowany z myślą o skierowaniu Blachowni na trwałą, opartą o akceptację społeczną ścieżkę dobrze zagospodarowanego i skonsultowanego rozwoju naszej gminy. Ten cel generalny musiał być oparty o skuteczne przygotowanie naszego samorządu do absorpcji środków zewnętrznych w tym głównie z funduszy europejskich. Dlatego też rok 2016 był kluczowy dla profesjonalnego przygotowania niezbędnych dokumentacji strategicznych i projektowych, które służyć będą Blachowni w sprawnej realizacji inwestycji zarówno infrastrukturalnych jak i zapewniających znaczne wzmocnienia kapitału ludzkiego opartego o aktywność obywatelską. Należy podkreślić, że wspólną wytężoną pracą udało się przyjąć tak fundamentalne opracowania jak m.in.:

 • Strategię Rozwoju Gminy Blachownia do roku 2030,

 • Lokalny Program Rewitalizacji do roku 2023,

 • Koncepcję kompleksowej kanalizacji i Plan Aglomeracji Blachownia,

 • Plan (Zrównoważonego Transportu Komunikacyjnego) Mobilności Miejskiej.

Trudność i skomplikowanie budżetu za rok ubiegły polegała na tym, iż ambitne plany rozwojowe musiały być połączone z wydatkowaniem sporych środków na zakończenie zadań wieloletnich, takich jak:

 • dokończenie strażnicy OSP w Blachowni,

 • targowisko „Mój Rynek” w Blachowni,

czy też koniecznym i społecznie niezbędnym procesem kompleksowej modernizacji Przedszkola Nr 2 w Blachowni i ostatecznym rozliczeniu z budowy Hali Sportowej. Z perspektywy minionego czasu mogę z przekonaniem powiedzieć, że te trudne wyzwania udało się Blachowni nie tylko podjąć, ale też z sukcesem zrealizować.

W okresie całego roku 2016 plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i zadania własne gminy uległ zwiększeniu o ponad 3 mln zł i ostatecznie został ustalony na poziomie 41 mln 172 tys. zł.

Dochody ogółem udało się zrealizować na bardzo dobrym poziomie blisko 99% – co świadczy o rozważnym i odpowiedzialnym ich planowaniu. Na szczególne podkreślenie zasługuje – znacznie ponad plan osiągnięty poziom dochodów z tytułu:

 • podatki od nieruchomości od osób prawnych,

 • podatku rolnego i leśnego,

 • najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

 • udziału z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych).

W takiej sytuacji nie zrealizowanie wyłącznie 65,1 % planowanych dochodów z wpływów ze sprzedaży majątku komunalnego (na kwotę niecałych 593 tys. zł) nie jest zjawiskiem negatywnym, świadczy bowiem, iż Blachownia nie musi i nie będzie za wszelką cenę wyzbywać się swych nieruchomości, które w naturalny sposób powiększają jej majątek własny.

Znakomitym uzupełnieniem potrzebnych środków jest bowiem skuteczna i konsekwentna polityka egzekucji pozostałych należności.

W roku 2016 Gmina zaplanowała i zaciągnęła kredyt w wysokości 2 mln zł, który został przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że spłata zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań kredytywo – pożyczkowych wyniosła łącznie ponad 1mln 753 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Blachownia posiadała zewnętrzne zaległości na kwotę blisko 12,6 mln zł, z czego aż 5,3 mln zł to zaległości dawnej huty Blachownia. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w poprzednich latach wyniosły 14 396 481,37zł, tj. 35,34 % zrealizowanych dochodów gminy w minionym roku i trzeba szczególnie podkreślić, że jest to najniższy wskaźnik zadłużenia Blachownia od ponad 7 lat. Jest to bezsporny dowód prowadzenia oszczędnej i odpowiedzialnej polityki finansowej nie zwiększającej zadłużenia gminy przy znacznie wzmocnionej rzeczowo i finansowo ilości inwestycji rozwojowych.

Na zakończenie ubiegłego roku wydatki gminy zrealizowane zostały na łączną kwotę 41 276 604,53 zł, tj. 91% planu. Z tego wydatki bieżące wyniosły: 35 293 015, 91zł, a wydatki inwestycyjne wykonane zostały na kwotę blisko 6 mln zł, tj,. 82% planu. Koniecznością jest wyrażenie zaznaczenie, że kwota zrealizowanych inwestycji była najwyższa od kilku lat, co wyraźnie świadczy o pro rozwojowym charakterze ubiegłego budżetu.

Łącznie wykonano 43 zadania inwestycyjne, z których najważniejsze to:

 • modernizacja Przedszkola Nr 2 w Blachowni – ponad 2,1 mln zł,

 • budowa strażnicy OSP Blachownia – prawie 990 tys. zł,

 • opracowanie dokumentacji rekultywacji jeziora Blachownia – prawie 355 tys. zł,

 • budowa sieci wodociągowej i przywracającej mieszkańcom dostęp do wody pitnej – 300 tys. zł,

 • remont Przedszkola w Łojkach – prawie 250 tys. zł,

 • zakup sztucznego lodowiska – blisko 138 tys. zł,

 • budowa infrastruktury sportowej przy SP Nr 1 w Blachowni – 103,4 tys. zł,

 • dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Łojkach i dzielnicy Ostrowy – 98 tys. zł,

 • budowa garażu OSP Cisie – 100 tys. zł,

 • budowa ulicy Sadowej – ponad 96 tys. zł,

 • odwodnienie ul. Miodowej – prawie 93 tys. zł,

 • wykonanie dokumentacji Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego – ponad 93 tys. zł.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych zrealizowano dodatkowo dwie inwestycje drogowe:

 • remont ulicy Rolniczej za prawie 340 tys. zł,

 • remont ulicy Sportowej za ponad 200 tys. zł.

W układzie rodzajowym (działy budżetowe) wydatki finansowe gminy w ubiegłym roku kształtowały się następująco:

 • tradycyjnie najwięcej wydaliśmy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 14,1 mln zł.

Warto zaznaczyć, że z tej sumy aż 6,1 mln zł pochodziło ze środków gminy, bowiem subwencja oświatowa w żaden sposób nie pokrywa faktycznych kosztów funkcjonowania szkół. Jest to wydatek konieczny dla zapewnienia wysokiej jakości opieki i nauczania w naszych szkołach i przedszkolach.

 • Za blisko 13 mln zł zagwarantowaliśmy bezpieczne i godziwe funkcjonowanie wszystkim osobom i rodzinom wymagających naszego wsparcia w różnych formach opieki społecznej i polityki pro rodzinnej.

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaabsorbowały prawie 3,5 mln zł,

 • bieżące wydatki i zadania majątkowe administracji zrealizowano za kwotę 3,8 mln zł,

 • prawie 1,3 mln zł wydaliśmy na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

 • ponad 2,5 mln zł kosztowały nas zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

 • 1,3 mln zł potrzebne było do obsługi obowiązków w obszarze transportu i łączności.

Jak podkreśliłam na wstępie: tak duży wysiłek i wykonanie zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie byłoby możliwe gdyby nie udział pozyskanych środków zewnętrznych w tym pieniędzy UE.

Tylko w roku 2016 gmina Blachownia skutecznie zakontraktowała 2 339 572 zł z budżetu funduszy europejskich. To kwota przewyższająca wszystkie europejskie dotacje zrealizowane w całej poprzedniej, czteroletniej kadencji. Wszystkie te działania spowodowały, że sytuacja finansowa Gminy Blachownia w całym, ubiegłym roku była stabilna, a wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.

Rok 2016 był również czasem podsumowań połowy obecnej kadencji Burmistrza Blachowni i Rady Miejskiej. Mam więc obowiązek przedstawić bilans minionych dwóch lat zestawiając dorobek i wyniki swojej działalności w oparciu o porównanie tego półmetka w zestawieniu najważniejszych wskaźników ekonomicznych gminy z ostatnich lat.

Wydatki budżetowe ogółem w pierwszych dwóch latach mojej kadencji osiągały rekordowy poziom 74,6 mln zł, przy czym tylko w samym ubiegłym roku wyniosły prawie 41,3 mln zł, co było kwotą o blisko 10 mln zł większą (ponad 30%) od podanej wielkości w ostatnim roku kadencji poprzedniej.

Wydatki inwestycyjne osiągnęły w ostatnich dwóch latach poziom 10,4 mln zł (niespotykany od ośmiu lat w ujęciu dwuletnim ) , a rok 2016 był pod tym względem wyjątkowo udany. Wolnych Środków z lat ubiegłych ( czy jak kto woli nazywać oszczędności ) mieliśmy przy tym 7,3 mln zł, co jest wynikiem lepszym niż przez wszystkie poprzednie 6 lat razem wziętych. Najważniejszy wskaźnik poziomu zadłużenia gminy – liczony jako procent od faktycznie zrealizowanych dochodów był za rok 2016 najniższy od siedmiu lat i wyniósł 35,34 %. To wszystko możliwe było od osiągnięcia mimo najniższego od 8 lat poziomu zaciąganych kredytów i pożyczek. Wszystkie przedstawione dane liczbowe oparte są o wskaźniki i informacje zawarte w corocznych sprawozdaniach finansowych i publicznie dostępne.

Zaprezentowałam je Państwu w dniu dzisiejszym, abyście mogli sami rzetelnie ocenić pracę samorządu bieżącej kadencji, która jak widać, konsekwentnie wprowadza Blachownia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Mając na względzie przedstawione w moim wystąpieniu informacje o finansach Gminy Blachownia w roku 2016 oraz opierając się o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także powołując się na pozytywną opinię w tych kwestiach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Blachowni proszę Wysoką Radę o udzielenie Burmistrzowi Blachowni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Zgody jednak części radnych nie było, a szkoda. Bo był to moim zdaniem najlepszy budżet Gminy Blachownia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.