BURMISTRZ SYLWIA SZYMAŃSKA Z ABSOLUTORIUM

Na środowej sesji Rady Miejskiej w Blachowni burmistrz Sylwia Szymańska przedstawiła ważny dokument – raport o stanie Gminy Blachownia za 2021 rok.

Raport 
file:///C:/Users/marek/Downloads/Raport%20o%20stanie%20gminy%20Blachownia%20za%202021%20rok.pdf

Jeszcze przed głosowaniem burmistrz mówiła na środowej sesji:

-2021 rok w historii zapisze się jako czas szczególnie trudny. Okres pandemii znacznie wpłynął na realizację inwestycji w gminie, jednak mocno trzymaliśmy się naszych dokumentów programowych i wytyczając ich długofalowy i zrównoważony rozwój gminy. Włącznie udało nam się zrealizować zadania inwestycyjne na kwotę   5.5 mln zł, co stanowi 8,8 proc. wartości całego ubiegłorocznego budżetu. W omawianym roku sytuacja finansów publicznych naszej gminy była stabilna, a wskaźnik wykonania dochodów budżetowych należy ocenić bardzo dobrze. W tym miejscu pragnę podziękować Wysokiej Radzie za dobry merytoryczny poziom współpracy przy realizacji ubiegłorocznego budżetu. Mając na uwadze pozytywne wnioski Komisji Rady Miejskiej – w tym szczególnie Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej proszę Państwa Radnych o udzielenie Burmistrzowi Blachowni absolutorium za rok 2021.

Po ponad godzinnej prezentacji raportu, a potem tak samo długiej dyskusji i zapytań ze strony radnych jak i samych mieszkańców, Rada Miejska w głosowaniu udzieliła Sylwii Szymańskiej wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się.  

Bardzo dziękuje  Radzie za udzielenie absolutorium. Dziękuje też P. skarbnik, kierownikom referatów oraz wszystkim moim pracownikom bo to także ich ciężka praca przyczyniła się do otrzymania wotum zaufania oraz absolutorium – mówiła, odbierając gratulacje, burmistrz Sylwia Szymańska. 


Podziękowania i gratulacje składa sekretarz  Dariusz Wojciechowski.


Gratulacje i podziękowanie za współpracę były też od radnych.