BUDŻET POWIATU PRZYJĘTY PRAWIE ŚPIEWAJĄCO

16. głosami za, przy 7. wstrzymujących się, radni uchwalili budżet powiatu częstochowskiego na 2022 rok.

Budżet po stronie dochodów zakłada 128.084 tys. zł
Po stronie wydatków – 131.435 tys. zł.


Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami czyli deficyt ma wynieść 3.351.828 zł.


Niektóre inwestycje.
-Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.
1.061 tys. zł
-Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie – 300 tys. zł
-Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu – 100 tys. zł


Inwestycje dla Blachowni.
-Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu plus zakup pralnicy dla DPS – 265 tys. zł.
-Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia (projekt) – 100 tys. zł
-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050S na odcinku Aleksandria – Wyrazów – 10 tys. zł.
-Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Blachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowe – 5 tys. zł.


Sesja powiatu zakończyła się mini koncertem kolęd w wykonaniu członków Zarządu, pracowników i radnych.

CZAS BOŻEGO NARODZENIA

Zbliżają się najpiękniejsze polskie święta. W piątek przypada wigilia Bożego Narodzenia.


Msze św. w parafii pw. św. Michała Archanioła w Blachowni zostaną odprawiane o godz. 7 i 7.30. Nie będzie Mszy wieczornej o 17. Popularna Pasterka zostanie odprawiona w piątek o północy.


W parafii Najświętszego Zbawiciela odbędą się dwie pasterki. W kościele pw. św. Antoniego w Cisiu o godz. 22 zaś na Błaszczykach o północy.


W wigilię w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nabożeństwo zostanie odprawiona o godz. 8, a pasterka o północy.

GTV WAKACYJNIE


Mimo że mamy dopiero grudzień przewoźnik GTV BUS od 20 grudnia przechodzi na wakacyjny rozkład jazdy, także na terenie naszej gminy. Zmiany te to efekt wprowadzenia zdalnego nauczania w szkołach właśnie od najbliższego poniedziałku. Wakacyjny rozkład na razie będzie obowiązywał do 9 stycznia 2022 toku.

PO CO KOMU TE ZNAKI?


Jeden z mieszkańców Łojek zwraca uwagę na znaki drogowe, które dawno powinny stąd zniknąć. Prawdopodobnie zapomniał o nich wykonawca prac drogowych i do tej pory wprowadzają kierowców w błąd.

KOMISJA BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI GŁOSOWAŁA W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Komisja budżetu na środowym spotkaniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu Gmina Blachownia na 2022 rok.


Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni z 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii projektu budżetu Gminy Blachownia na 2022rok.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni w składzie:
Katarzyna Borycka- przewodnicząca Komisji
Jerzy Szkurłat- wiceprzewodniczący
Szczepaniak Sebastian- sekretarz
Borek Tadeusz
Czech Tomasz
Czerwik Krzysztof
Gajzner Ewelina
Kolman Renata
Kułakowski Marek
Rećko Tomasz
Rogut Jacek

Na posiedzeniach: 29 listopada 2021 roku , 15 grudzień 2021 roku oraz na połączonych Komisjach Stałych w dniu 24 listopada 2021 roku:
-przeanalizowała założenia do projektu budżetu Gminy Blachownia na 2022 rok
-przeanalizowała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
-przeanalizowała projekty zadań inwestycyjnych na przyszły rok,
-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje opłat lokalnych, czyli stawek podatkowych od nieruchomości, środków transportowych, targowych i od transportu na 2022 rok.
Zapoznała się z pozytywnymi opiniami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i pozytywną opinią o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
W posiedzeniach Komisji brali udział: Pani Sylwia Szymańska- Burmistrz Blachowni, Pani Edyta Hoppe- Skarbnik Gminy,

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej, którą przedstawiła Burmistrz Blachowni i Skarbnik Gminy- Komisja Budżetu, przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:
po stronie dochodów- 53 149 090,02 zł,
po stronie wydatków jest- 56 348 360,90 zł.
Łączna kwota przychodów to- 5 256 296,06 zł.
Łączna kwota planowanych rozchodów, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów to- 2 057 025,18zł.
Deficyt budżetowy wyniesie zatem 3 199 270,88 zł. Źródłem pokrycia deficytu mają być kredyt i wolne środki.

Wydatki majątkowe na 2022 rok:
-Transport i łączność- 810 587,28zł,
-Gospodarka mieszkaniowa- 1 224 212,72zł,
-Administracja publiczna- 170 000,00zł,
-Oświata i wychowanie- 233 470,00zł,
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 4 317 506,00zł.

Radni Komisji Budżetu nie zgłosili żadnych wniosków w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na przyszły rok.

Podsumowanie:
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia- Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami świadczą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2022 rok.
Zdaniem Komisji przedstawiony projekt budżet Gminy Blachownia na 2022 rok wskazuje na stabilność finansową, ponieważ opiera się na konkretnych źródłach finansowania, przy zachowaniu pełnej spójności i ochronie stanu finansów publicznych. Co w opinii potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Blachownia na 2022 rok przedłożony przez Burmistrza Blachowni.
Za głosowało 8 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 2. radnych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Infrastruktury,
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Blachowni
Katarzyna Borycka

TROCHĘ JAŚNIEJ NA CZĘSTOCHOWSKIEJ


Gmina Blachownia przy ul. Częstochowskiej zamontowała 10 lamp solarnych. Ta inwestycja to konieczność bowiem mimo wielu próśb, wskazywania na panujące tu ciemności i związane z tym niebezpieczeństwo, właściciel drogi krajowej na odcinku 1.600 m do tej pory nie widzi potrzeby posadowienia w tym miejscu lamp.


Dlatego burmistrz Blachowni zdecydowała, że to gmina zainwestuje w oświetlenie. I stało się trochę jaśniej.

BURMISTRZ Z PODWYŻKĄ, RADNI NA NOWYCH DIETACH

Na początku sierpnia bieżącego roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie przepisów w kwestii wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Propozycje zmian zawarte w ustawie nowelizującej objęły m.in. ustawę o pracownikach samorządowych oraz wszystkie trzy ustrojowe ustawy samorządowe. Nowe przepisy były uregulowaniem wartości świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego. Propozycja tych poprawek finansowej wynika z faktu, że zasady wynagradzania tych osób nie ulegały modyfikacji od lat. Prace nad tą ustawą zakończono 17 września br. Powyższe zmiany ustawowe wydane przez Radę Ministrów 25 października w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, weszły w życie 1 listopada. Nowe regulacje mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od 1 sierpnia br.


Po wejściu w życie nowych przepisów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które określa minimalne i maksymalne wynagrodzenie, na dzisiejsze sesji radni zdecydowali o wyższej pensji dla burmistrza Blachownia. Po nowej uchwale wynagrodzenie zasadnicze Sylwii Szymańskiej wyniesie 10.250 zł. Dodatek funkcyjny wyniesie 3.150 zł, dodatek specjalny 30 proc. plus dodatek funkcyjny 4.020 zł. Razem z innymi dodatkami pensja burmistrz wyniesie – 19.367, 60 zł brutto. Od tej kwoty trzeba odjąć podatek 32 proc. (drugi próg) oraz składki ZUS.


Przed głosowaniem radny Tomasz Czech mówił: burmistrz Sylwia Szymańska w porównaniu do innych samorządowców w Polsce miała bardzo niską pensję. Pamiętam, że na początku poprzedniej kadencji zdecydowaliśmy, że burmistrz Blachowni nie będzie pobierać najwyższego wynagrodzenia jak na tamte czasy. Uważaliśmy, że najpierw musi być czas na wykazanie się pracą. Potem gdy tyle dobrego działo się w Blachowni, prawo zakazało podwyżek dla samorządowców. Dzisiaj jest wreszcie przepis, który pozwala nam wyrównać i zapłacić burmistrz za to co do tej pory zrobiła w gminie. Jak Blachownia korzystnie zmieniała swój wizerunek każdy widzi. Dlatego z radością i nadzieją patrzę na to co jeszcze przed nami. Na inwestycje, które nas czekają jeszcze w tej kadencji – kanalizacja czy remonty dróg. Dlatego ja zagłosuję za wyższą pensją dla burmistrz Sylwii Szymańskiej.

Zabierając głos powiedziałem, że będę głosował za podwyżką dla burmistrz Szymańskiej m.in. za ciężką pracę, za to jak zmieniła Blachownię. Inna kwestia to fakt, że pierwsza osoba w gminie pobierała 4 pensję w Urzędzie. Byli urzędnicy, którzy brali większe wynagrodzenie od niej. A praca na tym stanowisku to ogromna odpowiedzialność za gminę jej mieszkańców. To ogromny stres m.in. za sprawą nieustannych kontroli. Co ważne wielu gminach włodarze gmin mają swoich zastępców, Sylwia Szymańska nie ma takiego wsparcia.


W górę poszły też diety radnych. W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców dieta wynosi 50 proc. maksymalnej kwoty. Podstawą do jej wypłacenia są obecności radnych na sesjach i komisjach. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2020 roku pozycja 1658, radni zdecydowali podnieść maksymalną wysokość diety na poziomie 50 proc. 2,4 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

-Chciałbym przypomnieć, że dieta radnego to nie jest jego wynagrodzenie za jego pracę społeczną jak to się próbuje wmówić na jednym z portali mieszkańcom. To jest rekompensata za poniesione koszty czyli zwolnienia z pracy czy straty finansowe związane z pełnieniem mandatu radnego. I to musi jasno wybrzmieć na tej sali – dodał radny Tomasz Czech.

W obydwu głosowaniach rękę „za” podniosło 11. radnych, dwóch było przeciwnych i jeden wstrzymał się od głosu.

Zatem przewodniczący Rady będzie pobierać dietę w wysokości – 2.147 zł, wiceprzewodniczący – 1.610 zł, przewodniczący komisji – 1.438 zł, wiceprzewodniczący komisji – 1.352 zł, a radni bez funkcji – 1.181 zł.

NIEDZIELNI BIEGACZE


Po raz 14 wzięliśmy udział w Niedzielnym Biegu Przełajowym Jacka Chudego.


Najpierw wszyscy ustawili się do wspólnego zdjęcia, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś się potem zgubił na trasie.


Następnie krótka odprawa.


.

.

I start do biegu wokół zbiornika wodnego. W sumie 5 km.


.

.

.

.

.

.

W tak pięknych okolicznościach przyrody i przy sprzyjającej aurze, mały bieg przed obiadem to sama przyjemność.


.

Na mecie na zawodników czekał mały poczęstunek.


Były też specjalne podziękowania za biegowe promowanie Blachowni.

ZMARŁ ABP SENIOR STANISŁAW NOWAK


Dzisiaj przed godz. 8 zmarł ksiądz abp senior Stanisław Nowak. Miał 86 lat. Były metropolita częstochowski odszedł podczas sprawowanej Mszy świętej przy Jego łóżku.


Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 roku w Jeziorzanach. Szkołę średnia ukończył w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. W 1979 roku objął funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. 5 lat później papież Jan Paweł II mianował Go biskupem częstochowskim. W zasadzie ks. Stanisław Nowak był przygotowywany na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej u boku kard. Macharskiego, ale ze względu na nagłą śmierć bp Stefana Bareły (11 lutego 1984 roku) został On wysłany do Częstochowy. Na początku jako biskup, a potem po utworzeniu archidiecezji został arcybiskupem. Śp. ks. abp Stanisław Nowak przeżył 86. lat. W kapłaństwie był 63 lata zaś w biskupstwie 37.

Pogrzeb śp. arcybiskupa odbędzie się w piątek


Zdjęcia dzięki uprzejmości Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

BLACHOWNIA CHCE ZAWALCZYĆ O ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII


Jeszcze w tym miesiącu w starostwie częstochowskim planowane jest podpisanie przez powiat i kilka gmin porozumienia w celu utworzenia Częstochowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Istotą takiego porozumienia jest wspieranie działań związanych z rozwojem energetyki oparty o odnawialne i konwencjonalne źródła energii. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa energetycznego, a tym samy dbałość o środowisko naturalne. To także wzmocnienie lokalnej gospodarki.

-Podpisanie takiego porozumienia to ważna kwestia dla bezpieczeństwa energetycznego regionu częstochowskiego w tym także mieszkańców naszej gminy – wyjaśnia Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy Blachownia. -Gminy po podpisaniu takiego porozumienia na tej podstawie będą mogły prowadzić działania inwestycyjne związane z produkcją, gromadzeniem i dystrybucją energii elektrycznej, gównie ze źródeł odnawialnych. Ma to zapewnić pewien poziom bezpieczeństwa energetycznego czyli korzystanie z lokalnych źródeł energii, a nie wyłącznie z tego co wyprodukuje elektrownia.


Co ważne w okresie nowego programowania można pozyskać największe środki, które będą związane z tworzeniem nowoczesnej gospodarki energetycznej, w postaci termomodernizacji, efektywnego oświetlenia i energii odnawialnej – dodał sekretarz Wojciechowski.

JACEK CHUDY ZAPRASZA NA NIEDZIELNE BIEGANIE


Jacek Chudy zupełnie prywatnie i po raz 14 zaprasza na Niedzielne Biegi Przełajowe. Upałów i opadów deszczu organizator nie zamawiał. Za to zapewniona będzie miła, by nie powiedzieć gorąca atmosfera, tak jak to u dobrych przyjaciół bywa.


Start o godz. 12 przy drodze do Cisia na parkingu za rzeką. Na tych, którzy dobiegną do mety będą czekać grillowane dania.

GMINNY MIKOŁAJ ROZDAŁ 300 PACZEK


Oj napracował się w tym roku Mikołaj. Przez 6 godzin rozdał aż 300 paczek. Całe to zamieszanie przez burmistrz Sylwię Szymańską, która zaprosiła dzieci do specjalnej zabawy, konkursu. Zasady były proste. Trzeba było mieć mniej niż 9 lat i stworzyć ozdobę na gminną choinkę. Dzieci zaproszenie potraktowały poważnie. Efekt – do Urzędu Miejskiego wpłynęło 360 ozdób. Niektórzy z sympatii do gminnego Mikołaja przysłali nawet po dwie, trzy ozdoby.


Bombki, bałwanki, mikołaje, gwiazdki, choinki, czapeczki i ptaszki to wszystko można podziwiać na choince w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Jak widać pomysłowość maluchów była przeogromna, jak stąd do Rovaniemi w Laponii czyli gdzieś na 2.050 km. Jako że dzieci się spisały na medal to i świetny Mikołaj nie mógł zawieźć. Z dalekiej Finlandii dzień wcześniej zamówił śnieg, a dzisiaj przywiózł 300 paczek.


Dzieci odbierały prezenty od godz. 14 do 20 w odstępach czasowych, tak aby zachować wszelkie obostrzenia pandemiczne.