ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ W POBLIŻU BLACHOWNI

Wojewoda ostrzega i informuje, że bakteria Paenibacillus larvae zaatakowała pszczoły w naszym regionie. Chodzi m.in. o sąsiednie gminy z Blachownią: Kłobuck, Częstochowę, Wręczyca Wielka, Mykanów i Miedźno.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z 5 września 2019 roku. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Kłobuck, Miedźno, Mykanów, Wręczyca Wielka oraz Częstochowy.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się na terenie gmin Kłobuck, Miedźno, Mykanów, Wręczyca Wielka oraz miasta Częstochowa obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”.
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony: 1) od północy – rozpoczynając od granicy gminy Kłobuck z gminą Miedźno na drodze łączącej Nową Wieś z miejscowością Ostrowy nad Okszą (ulica Częstochowska) w kierunku wschodnim przez obszar lasu do granicy z gminą Mykanów; 2) od wschodu – granicę stanowi linia wychodząca z obszaru leśnego na granicy gminy Kłobuck z granicą gminy Mykanów na zachód od miejscowości Stary Kocin, przechodząca przez ulicę Prostą w Nowym Kocinie w bliskości granicy ze Starym Kocinem, dalej przecinając rzekę Kocinka do miejscowości Rybna w okolicach skrzyżowania ulic Cmentarnej, Szkolnej oraz Krętej, dalej w kierunku południowym przecinając ulicę Zachodnią w miejscowości Radostkowie na wysokości posesji nr 164, aż do DW nr 483 w połowie odległości między miejscowościami Lubojna i Dudki, następnie przecinającą ulicę Gruszową i dalej w kierunku południowym przez ulicę Długą w Wierzchowisku w pobliżu jej skrzyżowania z ulicami Osiedlową i Sadową, aż do punktu na DW nr 483 na granicy pomiędzy gminą Mykanów, a miejscowością Częstochowa; 3) od południa – od punktu na DW nr 483 na granicy pomiędzy gminą Mykanów, a miejscowością Częstochowa w linii biegnącej na południowy – zachód przez następujące punkty: ulica Młodości 39/34, ulica Sejmowa 96/111 (DW nr 491), ulica Ikara 243, aż do granicy z gminą Kłobuck na DK nr 43; 4) od zachodu – od granicy gminy Kłobuck z miastem Częstochowa na DK nr 43 w linii prostej w kierunku zachodnim do ulicy Południowej na granicy gminy Kłobuck z gminą Wręczyca Wielka, następnie w linii prostej i w kierunku północno-zachodnim do punktu, w którym stykają się granice gminy Kłobuck, miasta Kłobuck oraz gminy Wręczyca Wielka, dalej w linii prostej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Częstochowskiej w miejscowości Kamyk i stąd w linii prostej w kierunku północnym przecinając ulicę Tuwima oraz ulicę Strażacką do granicy lasu, następnie zachodnią granicą lasu do granicy pomiędzy gminą Kłobuck i gminą Miedźno, dalej wzdłuż granicy pomiędzy gminą Miedźno i Kłobuck w kierunku północno-wschodnim do DW nr 492, dalej w linii prostej w kierunku północno-wschodnim do drogi łączącej Nową Wieś z miejscowością Ostrowy nad Okszą (ulica Częstochowska). 3. Mapa obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Ustala się sposób oznaczenia obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 umieszcza się na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego. 3. Do oznaczenia obszaru zapowietrzonego w sposób określony w ust. 1 zobowiązuje się: 1) Wójtów Gmin Miedźno, Mykanów, Wręczyca Wielka; 2) Burmistrza Kłobucka; 3) Prezydenta Miasta Częstochowa.

§ 3.
W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 4.
Zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 5.
Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Wójtom Gmin Miedźno, Mykanów, Wręczyca Wielka;
2) Burmistrzowi Kłobucka;
3) Prezydentowi Miasta Częstochowa;
4) urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

§ 6.
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin Kłobuck, Miedźno, Mykanów, Wręczyca Wielka oraz miasta Częstochowa.

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek