STRAŻACY OTRZYMAJĄ WIĘKSZY EKWIWALENT ZA WYJAZDY DO AKCJI

Na dzisiejszym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej Blachowni radni analizowali sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze. 6 września Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w tej sprawie wydała pozytywną opinię. Radni dali też zielone światło dla zmian w tegorocznym budżecie, a co za tym idzie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Chodzi o przesunięcia niektórych zadań na przyszły rok. Dotyczy to kanalizacji gminy oraz odnawialnych źródeł energii. Skąd przesunięcia? Na pierwszy projekt nie został ogłoszony konkurs, a jeśli chodzi o drugie zadanie Gmina Blachownia znalazła się na liście rezerwowej.
Radni na połączonych komisjach ustalili też zasady wynagrodzenia nauczycieli za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
.

Wśród 14 głosowanych projektów uchwał była też sprawa ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Blachownia. Po konsultacjach burmistrza ze strażakami Sylwia Szymańska zaproponowała radnym, aby każdy druh za wyjazdy do akcji ratowniczych otrzymywał 15 zł za godzinę. Druhowie przystali na tę propozycję. Za podwyższeniem ekwiwalentu, na 14. obecnych radnych, głosowali: Barbara Bagmat, Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Ewelina Gajzner, Tomasz Czech, Krzysztof Czerwik, Marek Kułakowski, Tomasz Rećko, Jerzy Szkurłat oraz Dariusz Wącław. Tadeusz Borek ze względu na zwolnienie lekarskie był nieobecny zaś Paweł Hreczański jako przewodniczący Rady nie jest członkiem żadnej komisji dlatego nie brał udziału w głosowaniu.
Ostateczne decyzja co do wszystkich projektów uchwał zapadnie na środowej sesji Rady Miejskiej.