RADNI NIE WYRAZILI ZGODY


Na poniedziałkowej, nadzwyczajnej sesji radni Blachowni podjęli uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego Tomasza Czecha.

Przypomnijmy – Marian Nowak, dyr. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia w Częstochowie zwrócił się do Rady Miejskiej o zgodę na zmianę warunków pracy i obniżenie pensji radnemu Tomaszowi Czechowi. (Od 20 lat zajmuje on stanowisko kierownika Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego i Koordynacji Medycznej).

Radni, po wysłuchaniu wyjaśnień Tomasza Czecha oraz po zapoznaniu się z opinią prawną Radcy Prawnego Agnieszki Glińskiej, w głosowaniu 14 „ZA” nie wyrazili zgody na dokonanie wypowiedzenia, wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego. Bowiem pracownik pełniący funkcję radnego jest chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zarówno z przyczyn zawinionych jak i niezawinionych.
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 czerwca 2017 roku zostało stwierdzone, że ochrona trwałości stosunku pracy radnego zagwarantowana art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy obejmuje także tych radnych, którym pracodawca zamierza wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Podobne stanowisko zajął WSA w Rzeszowie. W tym przypadku można się też powołać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że przepisu z art. 25 ust. 2 u.s.g. nie można interpretować w taki sposób, iż Rada Gminy musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli pracodawca nie stawia mu zarzutów związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

Zatem radni Blachowni nie mogli złamać prawa i dlatego nie wyrazili zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnego Czecha.