KOMISJA POZYTYWNIE OPINIUJE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni na dzisiejszym posiedzeniu wydała pozytywną opinię za wykonanie budżetu Gminy Blachownia za 2020 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi Blachowni. Za głosowało 6 radnych 3 się wstrzymało.

Uzasadnienie.
Członkowie Komisji na posiedzeniach: 29 marca i 25 maja oraz połączonych Komisjach 28 kwietnia
-zapoznali się z aktualną sytuacją finansową Gminy Blachownia,
-analizowali planowane i wykonane inwestycje na terenie Gminy Blachownia,
-analizowali zaciągnięte kredyty pod względem celowości i zgodności ich wydatkowania,
-zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
-analizowali sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2020 rok,
-wypracowali opinię do projektu uchwały z wykonania budżetu za 2020 rok.

Jak się kształtują dochody i wydatki za ubiegły rok?
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2020 wynosi 59.757.812,38 zł w tym dochody majątkowe – 4.546.337,92 zł,
dochody bieżące – 55.211.474,46 zł, w tym dochody na realizację zadań zleconych – 17.036.878,30 zł.
Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 98,30 proc. planu, tj. kwotą 17.036.878,30 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego – 813.949,69 zł.
Na 2020 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 635.320,18 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.364.679,82 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za 2020 rok wynosi – 55.614.518,03 zł, tj. 92 93 proc. planu, w tym wydatki majątkowe: 5.148.503,27 zł, wydatki bieżące – 50.466.014,76 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych – 17.036.878,30 zł.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansową Gminy Blachownia była stabilna, a wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.

Ocena realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia w 2020 r.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należały:
-Budowa łącznika Korczaka-Bankowa-Żeromskiego – 114.335,53 zł,
-Budowa ul. Pogodnej – 153.504 zł,
-Modernizacja ul. Księżycowa – 213.858,56 zł,
-Dokumentacja projektowa- odwodnienie Kubowicza (w budowie) – 29.766 zł,
-Odbudowa stanu pierwotnego drogi i chodnika ul. Sienkiewicza- porozumienie z Powiatowym Zarządem Dróg – 378.225 zł,
-Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu – 1.009.800 zł,
-Modernizacja przystani wodnej – 156.210 zł,
-Rekultywacja Zbiornika- Projekt – 1.430.690 zł,
-Rekultywacja Zbiornika- Projekt – 252.474,78 zł,

Były też zadania z budżetu obywatelskiego m.in.: dofinansowanie do zakupu samochodu PICK UP OSP Cisie – 30.707 zł,
Budowa tężni solankowej – 168.900 zł,
Nakłady ogółem – 312.316,34 zł.
Fundusz sołecki nakłady ogółem – 36.525,34 zł.

Wnioski końcowe
Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2020 rok, w wyniku głosowania pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Blachownia za miniony rok.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 6 radnych radnych (Ewelina Gajzner, Jerzy Szkurłat, Tomasz Czech, Tadeusz Borek, Krzysztof Czerwik i Marek Kułakowski. 3 osoby wstrzymały się.

Katarzyna Borycka, przewodnicząca Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni.
Wtorkowe obrady Komisji prowadził wiceprzewodniczący Jerzy Szkurłat

Komentarz
To był trudny rok dla budżetu naszej gminy. Ze względu na trwającą pandemię oraz wprowadzonych zmian w opodatkowaniu dochodów m.in. zerowego PIT dla osób do 26. roku życia, podwyżki kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, obniżki stawki PIT w progu skali podatkowej. Spadek wpływów z PIT i CIT był widoczny także w kasie gminy Blachownia. Były one niższe w stosunku do wcześniejszych planów. Dalsze prognozowanie ile środków może wpłynąć do kasy gminy może trochę przypominać wróżenie z fusów. Dlatego tym bardziej burmistrz Blachowni i jej służbom należą się słowa uznania za dobrą realizację zeszłorocznego budżetu. Niestety ten rok może być jeszcze trudniejszy bowiem z raportu FitchRatings wynika, że dochody podatkowe w 2021 roku dla gmin mogą pozostać na jeszcze niższym poziomie niż w 2019 roku.