CO Z 16-GO STYCZNIA – RZECZNIK WOJEWODY ODPOWIADA

Oskarżany przez pewnego pana z Cisia, jakobym stał za zmianą nazwy ul. z 16 Stycznia na Janusza Korczaka, raz jeszcze oświadczam, że nie mam nic wspólnego z tą zmianą. Gmina odwołała się od zarządzenia wojewody śląskiego, który wbrew burmistrzowi, Rady i samych mieszkańców tej ulicy zmienił nazwę. Póki co TVP info dzisiaj podaje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenia wojewody mazowieckiego dotyczące zmian nazw 12 ulic w Warszawie w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną – w tym al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. Podobnie WSA w Gdańsku i Poznaniu także uchylił zarządzenie wojewodów. Dlaczego wojewoda śląski zmienił nazwę ul. 16-go Stycznia w Blachowni na Korczaka kompletnie dla nas mieszkańców jest to nieczytelne. Dziwić może też fakt, że niektórzy mieszkańcy z 16-go Stycznia, chcący podpisać nową umowę z firmą energetyczną, w umowie mają adres ul. Korczaka. Gmina się odwołuje od decyzji wojewody, a ZE używa nowej nazwy ulicy.
Dlatego kilka dni temu wysłałem zapytanie do służb wojewody. Odpowiedź

Zarządzenie zastępcze, w myśl art. 6 tzw. ustawy dekomunizacyjnej, podlega wykonaniu począwszy od dnia wejścia w życie. Obowiązek realizacji powyższej normy prawnej spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku niewykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zarządzenia zastępczego w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie, Wojewoda, działając na podstawie art. 6a ust. 1 ww. ustawy, zapewni jego wykonanie na koszt tej jednostki. Ten tryb postępowania jest niezależny od dokonanego przez Gminę Blachownia zaskarżenia ww. aktu nadzoru do WSA w Gliwicach. Ewentualny wyrok uwzględniający skargę na akt prawa miejscowego wywołuje skutki prawne dopiero od chwili jego uprawomocnienia. Tym samym, zdaniem organu nadzoru, nie ma podstaw do kwestionowania nazwy ulicy, która została nadana zaskarżonym zarządzeniem zastępczym. Wskazany akt  nadzorczy obowiązuje bowiem i będzie obowiązywał do momentu wydania prawomocnego orzeczenia uchylającego ten akt. Zatem we wskazanej sprawie nazwa nadana przedmiotowym zarządzeniem zastępczym przestałaby obowiązywać w przypadku, gdyby WSA w Gliwicach albo Naczelny Sąd Administracyjny uchylił omawiane zarządzenie prawomocnym wyrokiem. Wymaga podkreślenia, iż takie orzeczenie byłoby wiążące w tej konkretnej sprawie.
Stanowisko to należy odnieść także do przywołanego w piśmie „wyroku WSA w Gdańsku uchylającego zarządzenie zastępcze wojewody pomorskiego”. Wyroki WSA w Gdańsku z 29  marca 2018 nie są prawomocne. Nadto odnosząc się do Pana pytania, czy wojewoda miał prawo zmieniać nazwy ulic, to trzeba podkreślić, iż orzecznictwo to nie wyklucza dopuszczalności uzasadnionej ingerencji organu nadzoru w sferę chronionej konstytucyjnie samodzielności gminy na podstawie ww. ustawy.
Pozdrawiam
Alina Kucharzewska Rzecznik wojewody śląskiego