ODWODNIĄ „SAHARĘ”

Nie ma wody na pustyni śpiewała Beata Kozidrak. Ale w przypadku boiska „Sahary” w Blachowni wody czasami było za dużo.


Za chwilę radni rozpoczną analizę projektu budżetu gminy Blachownia na 2021 rok. Wśród wielu zadań inwestycyjnych może zastanawiać rozdział 92601 – odwodnienie boiska „Sahara”. Jak to niedawno oddano boisko do użytku, a tu jakieś poprawki na sportowym obiekcie? Odpowiedzią na ten zarzut jest sprawozdanie z kontroli Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który przeprowadzono na doniesienie posła Andrzeja Szewińskiego.
W wyniku kontroli stwierdzono.
-Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
-Stanowiącą załącznik do umowy dofinansowania budowa boiska została zrealizowana na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wydana przez starostę częstochowskiego
-Zadanie zostało wykonane w terminie
-Użytkowanie obiektu nastąpiło po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie
-Przyznane środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz wymaganym terminie.
-W wymaganym terminie przedstawiono Ministrowi końcową dokumentacją sprawozdawczą oraz rozliczeniową z wykonania zadania pod względem rzeczowym
-Gmina udokumentowała wszystkie wydatki z zachowaniem zasad określonym w ustawie.


Według ekspertyzy, w ramach kontroli, zastoiska wody na nawierzchni hybrydowej boiska do piłki nożnej powstały w wyniku splotu dwóch czynników. Ulewnych opadów deszczu (30-50 mm/ dobę) oraz braku miejsca do rozsączenia tych opadów, które spłynęły powierzchniowo z nawierzchni. To projektant inwestycji nie uwzględnił odwodnienia tj. przechwycenia wody powierzchniowej spływającej poza płytę boiska. Jak wykazała ekspertyza płyta szczególnie od południa i południowo-wschodniej strony jest zagłębiona w stosunku do otaczającego terenu, a pobliska skarpa blokuje odpływ wody. Ekspertyza zaleca zaprojektowanie dodatkowego odwodnienia liniowego boiska wzdłuż południowego i północnego boku, które należy połączyć do urządzeń odbierających wodę, a w przypadku ich braku – do studni chłonnych.
Zalecenia i wnioski Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu są takie.
Niezwłocznie podjąć czynności, mające na celu umożliwienie korzystania z boiska (co jest wykonywane), odwodnić płytę boiska oraz dochodzić roszczeń z tytułu błędu projektowego w postaci braku koniecznego odwodnienia.


Podsumowując. Boisko „Sahara” zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a błędy są po stronie projektanta, a nie wykonawcy czy Urzędu Miejskiego w Blachowni. Ale skoro odwodnienia nie było Gmina nie poniosła kosztów w tym zakresie. A zgodnie z rekomendacją ministerstwa odwodnienie to należy wykonać teraz, stąd w projekcie budżetu na 2021 znalazła się kwota 100 tys. zł na to zadanie. Ewentualne roszczenia Urząd Miejski w Blachowni może skierować do projektanta, który nie uwzględnił odwodnienia w zakresie robót.