RADNI KOMISJI BUDŻETU ZA UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM

Na wtorkowym posiedzeniu Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni, wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu przez Burmistrza Blachowni za 2017 rok.
Na trzech posiedzeniach Komisja Budżetu w składzie:

Marek Kułakowski – przewodniczący
Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca
Małgorzata Bernat – sekretarz
Tadeusz Borek
Sebastian Cierpiał
Tomasz Czech
Paweł Hreczański
Edyta Mandryk
Beata Matuszewska
Cezary Osiński
Irena Popczyk
Tomasz Rećko
Jacek Rogut

-przeanalizowała wykonanie budżetu od strony dochodów i wydatków za 2017 rok,
-zapoznała się z aktualną sytuacją finansową Gminy Blachownia,
-zapoznała się ze zobowiązaniami Gminy wobec kontrahentów, uwzględniając jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu w Blachowni (Zarząd Mieniem
Komunalnym, Miejski Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji,
-przeanalizowała planowane i wykonane inwestycje na terenie Gminy Blachownia,
-analizowała zaciągnięte kredyty pod względem celowości i zgodności ich wydatkowania,
-przeanalizowała i oceniła stan realizacji najważniejszych inwestycji gminnych,
-zapoznała się z opinią o przedłożonym przez Burmistrza Blachowni sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok VII składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
-wypracowała opinię do projektu uchwały za wykonanie budżetu za 2017 rok.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2017 r.
Po stronie dochodów.
Plan dochodów podjęty uchwałą nr 193/XXXII/2016 z 20 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej w Blachowni wyniósł – 56.597.050, 00 zł. Po zmianach podjętych uchwałami w 2017 roku – dochód wyniósł – 46.637.004, 02 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę – 44.727.177, 35 zł co stanowi 95,91 proc. planu. Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę – 43.312.280, 46 zł co stanowi – 99, 92 proc. planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości – 1.414.896, 89 zł co daje – 43 proc. planowanej kwoty. Kwota uzyskana ze sprzedaży majątku Gminy to – 170.087, 25 zł

Po stronie wydatków
Plan wydatków podjętych uchwałą nr 193/XXXII/2016 z 20 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej w Blachowni uchwalono na poziomie – 59.781.113, 52 zł. W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki Gminy zostały uchwalone na kwotę – 51.641.617, 91 zł. Plan wydatków wykonano na poziomie – 46.566.466, 78 zł – to jest na poziomie – 90,17 proc. planu. Wydatki bieżące wykonano na kwotę – 39.022.524, 30 zł czyli – 91,54 proc. planowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne to – 7.543.942, 48 zł tj. – 83,72 proc. planowanej kwoty.

Najważniejsze zadania to:
-budowa ul. Skłodowskiej i Partyzantów – 385.200 zł
-remont ul. Mostowej w Starej Gorzelni – 347.109, 79 zł
-na drogi wewnętrzne – 231.876, 08 zł (droga łącząca Konradów z Wydrą)
-budowa chodnika przy ul. Piastów wraz z opracowaniem projektu plus kanalizacja deszczowa – 168.540, 75 zł
-budowa parkingu przy ul. ks. Kubowicza – 142.455, 48 zł
-remont ul. 16-go Stycznia – 120.539, 25 zł
-budowa ul. Marynarskiej w łojkach wraz przepustem – 79.181, 25 zł
-budowa ul. Cisowej (rozliczenie zadania) – 73.167, 39 zł
-modernizacja ul. Myśliwskiej – 61.500 zł
-remont łącznika między ulicami Sportową, a 16-go Stycznia – 50.000 zł
-wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 429.135, 68 zł
gdzie na wydatki inwestycyjne przeznaczono – 217.935, 20 zł.
zakup samochodu bojowego – 195.000 zł
zakup bramy garażowej – 22.935, 20 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2017 wyniosły – 12.689.843, 79 zł. Największą jej część stanowią, zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 6.427.894, 28 zł oraz zaległość upadłej spółki – 5.325.735, 87 zł (obecnie zakończono postępowanie upadłościowe spółki.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Gminy Blachownia była stabilna, a wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.

Wniosek końcowy
Komisja Budżetu po szczegółowej analizie w głosowaniu udzieliła absolutorium burmistrzowi Blachowni. Za głosowało 7. radnych, przeciw było 2.
Za głosowali radni: Małgorzata Bernat, Beata Matuszewska, Irena Popczyk, Tadeusz Borek, Paweł Hreczański, Tomasz Rećko i Marek Kułakowski.

Sesja budżetu odbędzie się 26 czerwca o godz. 15.