PO KONTROLI RIO – CORAZ LEPIEJ

Jak dowiedziałem się nieoficjalnie jest już protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie czynności kontrolnych Urzędu Miejskiego w Blachowni. Inspekcja była prowadzona w okresie od 21 maja do 29 czerwca br. Urzędnicy RIO objęli kontrolą gospodarkę Gminy Blachownia od 1 stycznia 2014 roku do 29 czerwca 2018 roku tj. do czasu zakończenia kontroli. Inspektorzy z Katowic wnieśli jedynie 14 wniosków pokontrolnych o bardzo niskim znaczeniu.
W kilku przypadkach chodziło m.in. o:
-wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Urzędu,
-dokładniejsze egzekwowanie podatków od nieruchomości,
-naliczanie odsetek od dokonywanych wpłat przez inkasentów czy prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych dla blachowniańskiego Urzędu zgodnie z planem kont dla budżetu, co de facto umożliwia dopiero teraz wprowadzona zmiana oprogramowania.

Co ważne RIO, po szczegółowej kontroli nie wniosło żadnych zastrzeżeń, co do ostatecznego rozliczenia hali sportowej czy realizacji modernizacji przedszkola przy ul. Żeromskiego. Mimo wielu donosów RIO nie potwierdziło żadnych nieprawidłowości, a wskazane w protokole zalecenia w części zostały wykonane już podczas kontroli, jak choćby uzupełnienie brakujących od 2012 roku deklaracji podatkowych jednostek podległych urzędowi. W trakcie kontroli sprawdzono także wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa RIO z lipca 2018.
Przypomnę, że wówczas RIO, za okres od 1 stycznia 2010 do 16 maja 2014 (za kadencji burmistrz Anetty Ujmy), wnieśli 19 wniosków. Zastrzeżenia dotyczyły m.in.:
-zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków budżetowych na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty przez uprawnionych urzędników,
-podjęcia działań w celu zatrudnienia sekretarza Gminy,
-podjęcie działań na rzecz dobrowolnego zwrotu do budżetu zawyżonego wynagrodzenia,
-ponownego rozliczenia dotacji udzielonej KS Pogoń,
-wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Urzędu, a także szereg innych zaleceń, które są dostępne w umieszczonym na BIP RIO protokole kontroli.
Zatem porównując te dwie kontrole z 2014 roku i 2018 widać zdecydowaną poprawę w zarządzaniu gospodarką finansową naszej Gminy.