PAWEŁ HRECZAŃSKI ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ

Paweł Hreczański złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni. Funkcję tę pełnił od 15 lutego 2018 roku.

Komentarz 

Rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady jest tylko wyrażeniem woli danej osoby (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2000 r). Samo złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji przewodniczącego nie powoduje utraty tej funkcji. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 10 maja 2017 r. zwrócono uwagę, że ustawodawca odróżnia odwołanie przewodniczącego od przyjęcia rezygnacji, w związku z czym uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji – inaczej niż przy odwołaniu – podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego będzie równoznaczne z przyjęciem rezygnacji, ale dopiero z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym miała zapaść uchwała (por. wyrok WSA w Kielcach z 23 maja 2018 r.