LIST BURMISTRZA BLACHOWNI DO MIESZKAŃCÓW I RADY


Drodzy Mieszkańcy Gminy Blachownia! Wysoka Rado

Oddaję w Państwa ręce Raport z kadencji 2014-2018 będący podsumowaniem działalności Burmistrza oraz Rady Miejskiej VII kadencji Miasta i Gminy Blachownia. Nasza Gmina to Nasz wspólny dom! Dbamy o niego, dokładamy wszelkich starań, by żyło nam się w nim lepiej i dostatniej. Odkąd zostałam burmistrzem, mam świadomość, że: „Gmina Blachownia, to coś więcej niż urząd, rada i burmistrz. Blachownia to wspaniałe miejsca i cudowni ludzie, którzy swoją indywidualną i wspólną pracą wnoszą swoje „ja” do całości, jaką jest gmina”. Stąd też, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przywiązywałam ogromną rolę do kształtowania w Blachowni idei społeczeństwa obywatelskiego, wyrażającej się realnym wspieraniem działalności lokalnych organizacji, różnego rodzaju stowarzyszeń oraz inicjatyw obywatelskich.
Jako burmistrz, zawsze podkreślam, że myślą przewodnią dla mnie jest służenie mieszkańcom, zaś oni sami są dla mnie podmiotem samorządu. I ten, kto mnie poznał wie, że nie są to puste słowa, ale jest to zasada, którą kieruję się na co dzień w swoim postępowaniu. I choć nie zawsze podjęte przeze mnie decyzje satysfakcjonują każdego, to podejmuję je z pełnym przekonaniem, że są w interesie ogółu, bowiem gmina nie realizuje interesów prywatnych, ale jest odpowiedzialna za interesy wspólne.
Samorząd to nie „burmistrz plus rada”. Gmina Blachownia to znacznie więcej – to My wszyscy razem: Mieszkańcy – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Powyższa filozofia w pełni współgra z tym, co napisałam w programie wyborczym zarówno w tym przed 4. laty, jak również w mojej propozycji na kolejną kadencję. Priorytetem są dla mnie człowiek i otwartość na Mieszkańców, Stowarzyszenia i wszelkie inicjatywy społeczne. Ludzie, to bijące serce naszej Gminy. Do tego podejścia przekonałam radnych, z których żaden nigdy nie zgłaszał sprzeciwu. Dzięki temu na przełomie kadencji, udało się zwiększyć dofinansowanie na działalność organizacji pozarządowych, przeprowadzić szereg konsultacji społecznych, utworzyć Młodzieżową Radę, Radę Sportu, Radę Pożytku Publicznego oraz stworzyć program wsparcia dla Rodzinnych Ogródków Działkowych i wprowadzić budżet obywatelski. Samorząd stanowią ludzie, a nie osoby wyznaczone do pełnienia władzy, zaś burmistrz czy radni muszą się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców, znać ich problemy oraz być otwarci na ich sugestie, nie zapominając przy tym, że to oni jednak ponoszą za wszystko odpowiedzialność. Rola burmistrza jest szczególna, gdyż pełni on funkcję nie tyle ojca sukcesów, bo ten ma ich wielu, ale jest też matką wszystkich porażek, do których pozostali nie chcą się przyznać…
W trakcie mijającej kadencji duży nacisk położyliśmy na spotkania z Mieszkańcami i konsultacje społeczne. Było ich bardzo wiele i dotyczyły m.in.: strategii naszej Gminy, programu rewitalizacji, budżetu obywatelskiego. Były to spotkania integracyjne, ale także problemowe np.: dotyczące remontu przedszkola, reformy oświaty, czy interwencji przeciwko przedsięwzięciu zagrażającemu bezpieczeństwu mieszkańców. Nigdy nie uciekaliśmy od trudnych spraw, szukając wspólnie z Państwem rozwiązania. I udało się, mamy piękne, bezpieczne przedszkole i uchroniliśmy naszą gminę od inwestycji zagrażającej środowisku.

Szanowni Państwo.
Urząd powinien służyć interesantom. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zostały wydłużone godziny pracy urzędu, uruchomiliśmy biuro podawcze i punkt informacyjny, dostosowaliśmy toalety dla osób niepełnosprawnych i jeszcze bardziej – ja i pracownicy urzędu – uelastyczniliśmy się w rozwiązywaniu Państwa problemów. Ja sama jestem dostępna dla wszystkich mieszkańców w każdą środę od 8 do 18. a także wieczorową porą oraz w mediach społecznościowych. Nie ma też problemu, by umówić się ze mną po godzinach pracy urzędu. Od początku mojej kadencji zorganizowaliśmy także bezpłatne porady prawne świadczone przez Pana mec. Piotra Kandorę w środy w godz. 17 – 18. Niniejsze porady różnią się od pomocy państwowej tym, że może skorzystać z nich każdy mieszkaniec bez konieczności przedkładania dodatkowej dokumentacji.
W 2015 roku utworzyliśmy budżet obywatelski – to nasz wielki wspólny sukces, dzięki któremu macie Państwo realny wpływ na wydatkowanie środków z budżetu gminy Blachownia. W bieżącej kadencji udało nam się zrealizować wiele kampanii społecznych, dzięki którym wzrosła świadomość i wrażliwość dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prowadzone akcje: Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu, Żonkilowe Pola Nadziei, Marsz Nadziei, Wspólne Sprzątanie Świata, Akcja Trzeźwość, wspólne czytanie zarówno w ramach Narodowego Czytania, jak i Czytania Dzieciom integrują całe społeczeństwo, uczą odpowiedzialności, empatii oraz pogłębiają naszą wrażliwość.
Głos mieszkańców to najważniejszy atut gminy. Samorząd bowiem stanowią ludzie, a nie osoby wyznaczone do pełnienia władzy. W związku z tym wdrażamy nowe rozwiązania, których do tej pory w Blachowni jeszcze nie było. Rzeczywistość jest przecież bardzo dynamiczna, a potrzeby ludzi zmieniają się jeszcze szybciej. Integracja europejska, rozwój komunikacji elektronicznej i Internetu, czy aktywność organizacji społecznych tworzą nowe uwarunkowania w pracy samorządu. Władze gminy muszą odpowiadać na te wyzwania i wychodzić im naprzeciw, dlatego wprowadziliśmy Portal Partycypacji Społecznej, wprowadziliśmy nową aplikację Naturalnie Blachownia, dzięki której bezpośrednio na telefon otrzymacie Państwo wszystkie bieżące informacje dotyczące naszej gminy oraz najnowszy numer naszej gminnej gazety. Zmieniliśmy także stronę internetową Urzędu Miejskiego dostosowując ją do potrzeb osób niedowidzących. W minionej kadencji udało się bardzo wiele. Z gminnego budżetu wsparliśmy inicjatywy, które były istotne z punktu widzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, zdrowia oraz innych dziedzin życia społecznego. Większość tych inicjatyw udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Miejską, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Dzięki pracy i zaangażowaniu stało się możliwe zrealizowanie wielu imprez kulturalnych i sportowych, projektów szkoleniowych i edukacyjnych, a także promowanie naszej gminy w kraju oraz za granicą. W tym zakresie – jako samorząd, tj. burmistrz oraz rada gminy – wspieraliśmy aktywność, tworząc dogodne warunki do pracy dla naszej Gminy. W zarządzaniu sprawami lokalnymi podstawowe znaczenie mają organizacje społeczne, stowarzyszenia, kluby sportowe czy inne formy organizowania się społeczeństwa, które reprezentują rozmaite grupy mieszkańców – także te senioralne, jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi jest dla mnie kluczowym elementem koordynowania życia społecznego Blachowni. To właśnie one są partnerem dla władz samorządowych – burmistrza i radnych.
Obecnie w Gminie Blachownia funkcjonuje ponad trzydzieści organizacji społecznych, które zajmują się między innymi działalnością społeczną, kultywowaniem tradycji i zwyczajów lokalnych, promocją sportu i kultury fizycznej, podejmowaniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży, czy też aktywizacją seniorów. Organizują liczne imprezy kulturalne, warsztaty artystyczne, spotkania poświęcone historii i kulturze, a także rozliczne zawody sportowe, czasem też coś ugotują albo zaśpiewają na regionalną nutę. A wszystko to robią nieodpłatnie, opierając się na pracy społecznej swoich członkiń i członków. Dzieje się tak, bo w Blachowni jest dobry klimat i otwartość na działania społeczne.

Istnieje zatem wielka potrzeba, by znacznie więcej zainwestować w te stowarzyszenia, które są solą naszej blachowniańskiej ziemi. To one realizują w naszym imieniu najważniejsze zadania w lokalnej społeczności. Po latach aktywnej działalności poszczególnych stowarzyszeń i instytucji przyszedł czas na drugi krok, a mianowicie, na poprawę warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych. Dlatego podjęliśmy się stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej, które będzie miało siedzibę w Pałacyku Myśliwskim przy ul. Sienkiewicza 16, budynku obecnie rewitalizowanym. Tam, w otoczeniu pięknego parku, znajdą swoją siedzibę wszystkie stowarzyszenia i organizacje, osoby niepełnosprawne, Koło Gospodyń Wiejskich, Seniorzy i Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wyzwaniem będzie również stworzenie wspólnego kalendarza wydarzeń w Gminie Blachownia, który będzie na bieżąco aktualizowany oraz podawany do wiadomości publicznej za pośrednictwem lokalnych mediów i kanałów informacyjnych.

Szanowni Mieszkańcy
Od początku mojej pracy założyłam sobie służenie mieszkańcom i naszej gminie w sposób najskuteczniejszy w ramach możliwości środków finansowych jakimi dysponujemy. Wytężone wysiłki przyniosły wymierne i konkretne efekty i z satysfakcją mogę stwierdzić, że mijająca kadencja była okresem bardzo dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny. Z pełnym zaangażowaniem realizowałam wraz z zespołem zadania nakreślone przez przedstawicieli mieszkańców skupionych w Radzie Miasta, a także inicjowałam szereg działań o znaczeniu historycznym.
Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności. W okresie ostatnich czterech lat dla budżetu gminy pozyskano dodatkowo kwotę ponad 35 mln złotych środków unijnych, dzięki czemu nasza gmina stała się liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Budżet Blachowni w okresie czterech ostatnich lat wzrósł z kwoty 31 mln 656 tys. zł do 66 mln 133 tys. Zł, z Unii Europejskiej pozyskaliśmy dofinansowanie na kwotę ponad 35 mln zł, co jest wzrostem czternastokrotnym w odniesieniu do poprzedniej kadencji, wskaźnik zadłużenia gminy Blachownia w 2014 roku wynosił 47,15%, a obecnie wynosi 34,85% zatem spadł o 12,3 %.

Kredyty na przestrzeni lat kształtowały się następująco
2012 – 2 mln zł
2013- 2 mln 400 tys. zł
2014- 2 mln 600 tys. zł

2015- 1 mln 500 tys. zł
2016 – 2 mln zł
2017- 2 mln zł.

Wykonaliśmy ponad 13,5 km dróg na kwotę ponad 7 mln 740 tys zł i zrealizowaliśmy ponad 300 inwestycji ważnych dla naszej społeczności.
Jako Burmistrz zapewniam, że wszystkie zobowiązania finansowe gminy realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Większość Radnych Gminy wspierała mnie i mój zespól we wszystkich działaniach i planach rozwojowych. Nasze działania koncertowały się na inwestycjach zaspokajających najważniejsze potrzeby mieszkańców w następujących dziedzinach: Infrastruktura, Oświata, Kultura i sport, Zdrowie, Pomoc społeczna, Bezpieczeństwo, Ochrona Środowiska i Informatyzacja.
Naszym wspólnym sukcesem są inwestycje wykonywane przy wsparciu środków unijnych. Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej sprawią, że Blachownia stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym turystom oraz atrakcyjnym do życia dla mieszkańców. Od maja 2018 roku mieszkańcy Blachowni mogą korzystać ze sprawnie i punktualnie działającej komunikacji, znacznie wyższych standardów podróżowania, nowoczesnego taboru i co najważniejsze – bezpłatnego przejazdu na terenie całej gminy. Siatka połączeń umożliwia korzystanie większej grupie osób z transportu publicznego, co z pewnością przyczynia się do poprawy środowiska. Usprawnieniem gminnej komunikacji będzie ukończony do połowy 2019 roku zintegrowany węzeł przesiadkowy. Z pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki środków rozpoczęliśmy budowę kompleksu sportowego Sahara. Uruchomiliśmy nową Strażnicę OSP, targowisko „Mój rynek”. Jednostki OSP z terenu gminy pozyskały środki (ponad 2 mln zł.) na nowe samochody dla Straży. Aby urozmaicić zimowe sportowy zakupiliśmy własne lodowisko, darmowe dla mieszkańców Blachowni, wybudowaliśmy centra rekreacyjne w każdym sołectwie, powstały nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Wymienione zostało oświetlenie na terenie całej gminy na energooszczędne. Niewątpliwym sukcesem jest przywrócenie gminy na mapę inwestycji kanalizacyjnych, co umożliwi skuteczne pozyskanie środków na ten cel.
Wykonano dokumentację projektową na kanalizację w Łojkach, Cisiu oraz na Ostrowach, gdzie zrealizowano pierwszy etap budowy. Wiele udało się także zrobić w placówkach oświatowych, m.in. dostosowanie placówek do przepisów przeciwpożarowych, remont ZSP w Łojkach, budowa bieżni, doposażenie placów zabaw i wiele innych, ważnych zadań. Najważniejszą inwestycją w dziedzinie oświaty była gruntowna modernizacja Przedszkola nr 2, które stało się bezpieczne i przyjazne dla dzieci. Doposażone zostały gabinety profilaktyki zdrowotnej, w SP Nr 1 powstała nowoczesna placówka komputerowa, a w budżecie na 2019 zabezpieczono środki na podobne pracownie w ZSP w Łojkach i w ZSP w Blachowni w ramach Budżetu Obywatelskiego. SP1 realizuje projekt „Zielona pracownia”, realizowane są zadania w ramach projektu „Zaprogramuj przyszłość” oraz „Edukacja przez szachy w szkole”. Blachownia sięga po wszelkie dostępne dofinansowania i realizuje projekty, które sprawiają, że nasza edukacja jest skuteczna.

Szanowni Państwo
Nie da się opisać wszystkich działań, które udało nam się zrealizować. Mocno wierzę, że zmiany których jesteśmy świadkami są dla Państwa znane i widzą Państwo jak wiele udało nam się wykonać dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu i otwartości na wspólne pomysły. Przekazuję na Państwa ręce podsumowanie naszej wspólnej kadencji w formie materiału fotograficznego, abyśmy mogli zobaczyć korzystne zmiany zachodzące w naszej gminie. Sukcesy naszej społeczności, które dostrzegają okoliczne samorządy możliwe były dzięki wspólnej pracy Urzędników, Radnych, Sołtysów, Kierowników i Pracowników jednostek organizacyjnych, Dyrektorów i Pracowników placówek oświatowych. Wspólne działania utwierdziły nas w przekonaniu jak bardzo ,,zgoda buduje…”.
Mam pełną świadomość, że mimo licznych sukcesów jest jeszcze wiele do zrobienia. Istnieje wiele potrzeb i wiele obszarów, które wymagają dalszych przemyślanych i rzetelnych działań, które zakończą się założonym przez nas powodzeniem. Tym bardziej z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. Zawarłam w nim tylko najistotniejsze informacje, bo nie sposób streścić 4. lat intensywnej pracy. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za nieoceniony wkład i współpracę. Szczególnie pragnę podziękować Skarbnikowi Gminy Pani Elżbiecie Wolskiej i Sekretarzowi Panu Dariuszowi Wojciechowskiemu wraz ze wszystkimi Pracownikami Urzędu Miejskiego, Radnym, Sołtysom, Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, Współpracownikom, Księżom, Organizacjom Społecznym i
przede wszystkim Mieszkańcom Gminy Blachownia za zaufanie, życzliwość, pomoc i wsparcie w skutecznej realizacji wyznaczonych celów.

Drodzy Państwo
Miniony okres był czasem rozwoju Naszej Małej Ojczyzny – Gminy Blachownia, podjęliśmy razem wiele słusznych decyzji i działań, dlatego jestem w pełni gotowa na kontynuację naszej owocnej współpracy. Nasza ciężka praca sprawiła, że otrzymaliśmy tytuł „Wzorowej Gminy województwa śląskiego” w zakresie „Lider wykorzystywania środków unijnych”.

Z poważaniem Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni