KTO ZOSTANIE NOWYM SKARBNIKIEM GMINY?

1 września pisałem, że po 40 latach pracy skarbnik Gminy Elżbieta Wolska przeszła na emeryturę. Funkcję głównej księgowej w Urzędzie Miejskim pełniła przez 29 lat.


Teraz przyszedł czas na zmianę. 14 października na sesji burmistrz Sylwia Szymańska przedstawi radnym osobę, która jej zdaniem powinna zostać nowym skarbnikiem Gminy.

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym to w kompetencji Rady jest powoływanie czy odwoływanie skarbnika Gminy na wniosek burmistrza czy samego głównego księgowego budżetu. W świetle prawa powołanie takiej osoby może się odbyć wyłącznie na wniosek organu wykonawczego czyli w tym przypadku burmistrza.

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy. Odpowiada za ewidencję podatników, dokonywanie wymiaru, poboru i windykacji należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, opłat od posiadania psów oraz opłat skarbowych. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością w zakresie podatków i opłat oraz budżetu i finansów. To niezwykle odpowiedzialne stanowisko.

Nieoficjalnie mówi się, że nowym skarbnikiem Gminy Blachownia będzie osoba z doświadczeniem i w pełni przygotowana do objęcia tego stanowiska.