DOPOSAŻAMY GABINETY LEKARSKIE W SZKOŁACH

Gmina Blachownia po raz kolejny sięgnęła po dotację celową na sfinansowanie zadań własnych. Tym razem jest to blisko 20 tysięcy złotych. Kwota zostanie przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.890 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach – 4.790 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach – 4.790 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu – 5.290 zł.

Burmistrz Sylwia Szymańska zapowiada, że jeszcze w tym roku gabinety zostaną doposażone w szafki kartoteki, parawany, podświetlane tablice do badania wzroku i apteczki.

JAK GŁOSOWALI RADNI

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni z 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii projektu budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni
w składzie:
-Marek Kułakowski – przewodniczący Komisji
-Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca
-Małgorzata Bernat – sekretarz
-Tadeusz Borek
-Sebastian Cierpiał
-Tomasz Czech
-Paweł Hreczański
-Beata Matuszewska
-Cezary Osiński
-Irena Popczyk
-Tomasz Rećko
-Jacek Rogut

na posiedzeniach: 23, 29 listopada i 4 grudnia
-przeanalizowała założenia do projektu budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok
-przeanalizowała zmiany Wieloletnią Prognozę Finansową
-przeanalizowała projekty zadań inwestycyjnych na przyszły rok
-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje opłat lokalnych czyli stawek podatkowych od nieruchomości, środków transportowych, targowych i od transportu na 2018 rok.
-przeanalizowała finanse podległych jednostek organizacyjnych i podległej spółki (ZMK, MDK, Biblioteki Miejskiej i OSiR) 

W posiedzeniach Komisji brali udział:
-Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni 
-Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy
-Pan Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjnego
-Pan Ludwik Madej p.o. kierownika ZMK w Blachowni
-Pan Jacek Chudy prezes OSiR w Blachowni

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej, która przedstawiła burmistrz Blachowni i skarbnik Gminy – Komisja Budżetu, przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:
po stronie dochodów – 66.133.323,77 zł, z czego majątkowych jest – 22.933.323,77 zł
zaś na dotacji celowych z budżetu państwa – 11.470.678 zł.
Po stronie wydatków jest – 67.250.358, 62 zł, z czego wydatki
majątkowe – 26.851.701,77 zł pozostałe to wydatki bieżące – 40.398.656,85 zł.
Rezerwa w przyszłorocznym budżecie, która nie może być większa niż 1 procent, ma wynieść 201.097 zł. Rezerwa celowa – 268.903 zł, z czego na zarządzanie kryzysowe ma być przeznaczone 125.000 zł
Deficyt, czyli różnica między dochodami, a wydatkami, w przyszłym roku wyniesie – 1.117.034,85 zł. Ma on być pokryty kredytem w wysokości –  1.117.034, 85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 882.965,15 gr.
W projekcie budżetu uwzględniono zaciągnięcie kredytu przejściowego w wysokości – 2.500.000 zł
Łączna kwota przychodów to – 2.937.034,85 zł. Spłata rat, kredytów i pożyczek to 1.820.000 zł
Projekt budżetu zakłada 40 inwestycji finansowanych ze środków unijnych oraz ze środków własnych. Do najpoważniejszy należy zaliczyć:

-kompleksowy program sieci wod-kan. w Gminie Blachownia do 2023 roku – 3.792.500 zł w 2018 roku   (w sumie 24.664.900 zł)
-czyszczenie zbiornika wraz budową infrastruktury wokół stawu – 7.969.263 zł w 2018 roku   (w sumie – 14.262.719 zł)
-budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami – 2.734.183 zł w 2018 roku   (w sumie – 4.660.000 zł)
-rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców – 4.503.194 zł w 2018 roku   (w sumie – 4.575.432 zł)
-rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni wzdłuż ul. Sienkiewicza –  4.825.144 zł  w 2018 roku  (w sumie – 4.943.384 zł)
-przebudowa boiska na tzw. saharze i budowa boiska wielofunkcyjnego 1.200.000 zł w 2018 roku (w sumie – 2.381.443)
-cyfrowa Blachownia – 170.109 zł w 2018 roku  (w sumie – 1.419.740 zł)
-budowa chodnika przy ul. Piastów II etap 400.000 zł
-modernizacja ul. ks. Kubowicza 6, 8 i od strony runku 300.000 zł
-budowa ulic Księżycowej i Handlowej  250.000 zł
-budowa ul. Słonecznej 120.000 zł
-budowa nakładki asfaltowej łączące ulicę Wiśniową ze Wspólną- 60.000 zł

W trakcie analizy projektu budżetu na 2018 rok burmistrz Blachowni wprowadziła 1 autopoprawkę do projektu budżetu. Radni Komisji Budżetu nie zgłosili żadnych wniosków w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na przyszły rok. Dwa wnioski (poprawki) złożyła Pani Edyta Mandryk, przewodnicząca Rady Miejskiej. Pierwszy dotyczył przeznaczenia 35 tys. zł na remont łazienki w Komisariacie Policji w Blachowni. Przewodnicząca Rady jako źródło finansowanie tego zadania wskazała Dział 750 rozdział 75075  „Promocja Gminy”. Drugi wniosek dotyczył dofinansowania zadania pod nazwą „Sportowa radość – budowa bieżni i skoczni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ulica Wspólna w kwocie 35 tys. zł”. Źródłem finansowania tego zadania też miał być Dział 750, rozdział 75075. 
Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy wskazała, że w przypadku drugiego zdania nie może być ono wprowadzone ponieważ będzie ujęty w uchwale przedstawiające wykaz wydatków niewygasających z upływem 31 grudnia 2017. Radna Pani Edyta Mandryk wycofała swój drugi projekt.
W głosowaniu nad pierwszym wnioskiem „Remont łazienki w komisariacie policji w Blachowni, radni w głosowaniu 4 za, 6 przeciw przy jednym głosie wstrzymującym się, odrzucili wniosek przewodniczącej Rady Miejskiej.

Podsumowanie

Na podstawie art 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2018 rok.
Zdaniem Komisji, budżet Gminy Blachownia na 2018 rok jest bezpieczny i stabilny. Bowiem opiera się na konkretnych źródłach finansowania, przy zachowaniu pełnej spójności i ochronie stanu finansów publicznych.
Komisja Budżetu wskazuje, że projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok pod względem planowanych kwot i zadań jest rekordowy chodzi szczególnie o duży wzrost dochodów do 66.133.323,77 zł. Podobnie ma się sprawa z nakładami finansowymi na zadania inwestycyjne, które w przyszłym roku mają wynieść, aż 26.851.701,77 zł

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok przedłożony przez burmistrza Blachowni.
Za głosowało 9. radnych,  przeciw 0 radnych, wstrzymało się 2. radnych.

                                                          Marek Kułakowski
                                                            przewodniczący
                                             Komisji Budżetu, Infrastruktury,
                        Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa      
                                                     Rady Miejskiej w Blachowni  

 

Za pozytywną opinią głosowali radni:

Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Beata Matuszewska, Irena Popczyk, Tadeusz Borek, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Marek Kułakowski, Tomasz Rećko.

ŚWIĘTO PSZCZELARZY

pszcz7. grudnia Kościół katolicki wspominał Świętego Ambrożego. Doktor Kościoła i obrońca Bożego prawa, żyjący IV wieku, jest też patronem pszczelarzy.

Gdy pszczoły zapadają w zimowy sen, pszczelarze w końcu mają czas na zabawę i świętowanie, ciesząc się ze zbiorów. 10 grudnia w niedzielę członkowie Koła Pszczelarzy w Blachowni, w miejscowym kościele, modlili się dziękując za miniony rok oraz za tych, którzy już odeszli i za żyjących.

Koło Pszczelarzy w Blachowni działa od 61 lat. Jako jedyne koło w regionie (dawne woj. częstochowskie) może się pochwalić sztandarem. Koło w Blachowni liczy 29 członków.

PARKING GOTOWY

Po blisko dwóch miesiącach zakończyła się budowa parkingu przy ul. ks. Kubowicza. Inwestycja potrzebna i oczekiwana. Szczególnie w piątki i soboty w tym miejscu były kłopoty z wolnym miejscem do parkowania. Teraz to się powinno skończyć. Parking pomieści 30 samochodów. Czeka nas zmiana organizacji ruchu. Na parking będziemy wjeżdżać z dwóch stron od ulic ks. Kubowicza i Żeromskiego. Na pewno nie będzie można już parkować wzdłuż ul. ks. Kubowicza, czyli na przeciwko sklepu „Społem”. Koszt inwestycji to ponad 120 tys. zł. Odbiór techniczny parkingu nastąpi w najbliższych dniach.parking

ILE TAK NAPRAWDĘ WYJEŹDZILI?

Szymańska otrzymała 70 000 zł z delegacji służbowych? Straszy mieszkańców były sołtys Cisia. By być wiarygodnym „były” podaje –

70 000 zł z delegacji służbowych w 2015 i 2016 roku – tyle według jednego z urzędników z Blachowni wyciągnęła Sylwia Szymańska z urzędu tytułem delegacji służbowych. Podobno powiązany rodzinnie Dariusz Wojciechowski w ubiegłym roku wyjeździł mnóstwo kilometrów na delegacje służbowe i wyciągnął z gminy 40 000 zł”.

Tradycyjnie już, by nie być pociągniętym do odpowiedzialności za kłamstwa, za wymyślanie rzekomego urzędnika, który na jego zlecenie wyciąga z Urzędu Miejskiego dokumenty na burmistrza, za każdym razem „były” na końcu tytułu stawia znak „?”

 A prawda jest taka.

 Od 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2017 roku burmistrz Blachowni „wyjeździła” delegacje na kwotę – 11.563 zł. Efekty podróży, najczęściej do Warszawy czy Katowic są ogromne. Przez 2 lata i 10 miesięcy burmistrz dla naszej Gminy pozyskała ponad 20 mln zł. (W poprzedniej kadencji była burmistrz, według Urzędu, pozyskała ponad 2 mln zł).

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wojciechowski w 2015, 2016 i 10 miesięcy w tego roku „przejechał” – 4.673 zł zaś Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy – 612 zł.

Razem Gmina na delegacje tych trzech osób wydała 16.849 zł.

 

Komentarz 

Ot mamy kolejny dowód dlaczego nie warto czytać kłamstw „byłego” z Cisia. Pisanie o rzekomej nieudolności szefów Gmin, posługując się wieloma oszczerstwami, oczernianie ich, stawianie włodarzy czy radnych w złym świetle, jest po prostu draństwem.

KOMISJA BUDŻETU POZYTYWNIE

Zaopiniowała projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok. Za głosowało 9. radnych, a 2. wstrzymało się od głosowania. Radni odrzucili wniosek Pani Edyty Mandryk, przewodniczącej Rady Miejskiej, która zaproponowała zdjęcie 35 tys. zł z promocji Gminy i przeznaczenie ich na remont łazienki w Komisariacie Policji w Blachowni. Radni w głosowaniu 6 przeciw, 4 za, uznali, iż łazienka nie przyniesie poprawy bezpieczeństwa w Gminie, a jedynie komfort pracy funkcjonariuszy, o który powinni zadbać szefowie wyższych jednostek. Radni raczej oczekiwaliby, że to KG Policji określi ile ma pieniędzy na remont pomieszczeń w komisariacie w naszej Gminie i wtedy ewentualnie samorząd Blachowni i Konopisk mógłby wspomóc finansowo miejscowy komisariat. Jeszcze przed głosowaniem radni na Komisji Budżetu interesowali się finansowaniem spółki OSiR. Sprawa dotyczyła dotacji dla spółki oraz opłat jakie, zdaniem prezesa Pana Jacka Chudego, powinny wnosić organizacje pozarządowe za wynajem hali. Bowiem zdaniem prezesa skoro kluby czy stowarzyszenia zarabiają na swojej działalności to powinny one też płacić za wynajem obiektów sportowych. Dlaczego tylko jedna strona ma zarabiać na sporcie – pytał Pan Jacek Chudy.

Sesja budżetowa odbędzie się 19 grudnia br.

MINĘŁY 3 LATA I JEST SIĘ Z CZEGO CIESZYĆ

Co pisał były sołtys Cisia na temat rzekomej nieudolności burmistrza Blachowni, niektórych radnych, by tylko okłamać ludzi i doprowadzić do odwołania władzy wykonawczej.

 

13 maja 2016

Miało być referendum, miał być nowy Burmistrz, a z przyczyn formalnych plan usunięcia Sylwii Szymańskiej z funkcji Burmistrza Blachowni może nie dojść do skutku. Po weryfikacji brakuje ok. 30 podpisów. Jest jeszcze szansa, gdyż inicjatorzy referendum zamierzają odwołać się od decyzji KBW do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 

29 kwietnia 2016

Komitet referendalny złożył dziś komplet dokumentów w sprawie przeprowadzenia referendum w Blachowni dotyczącego odwołania z funkcji Burmistrza Blachowni Sylwii Szymańskiej.

Najbliższe tygodnie pokażą Mieszkańcom, jak bardzo Szymańska boi się odwołania. Będziecie świadkami obietnic i rozpoczęcia inwestycji, których skutki odczuje przede wszystkim nowy Burmistrz.

 

11 stycznia 2017

Właśnie dotarły do mnie sygnały, że radni i mąż radnej z KWW Sylwii Szymańskiej rozpowiada wszystkim, że w Blachowni szykuje się kolejne referendum w sprawie odwołania Sylwii Szymańskiej z funkcji Burmistrza. To że ludzie mają jej dość, to nie jest od razu powód, by organizować referendum. Były już podejmowane dwie próby, w tym jedna moja.

były też drwiny

Zostawcie Sylwię Szymańską, ona jest wybitną specjalistką, podobnie jak jej daleki kuzyn czy wujek. To wybitni fachowcy, dajmy im pracować. Zostały niespełna dwa lata, jak bardzo mogą gminę zadłużyć?O kilka czy kilkanaście milionów? Przecież spłacą to nasze wnuki. Ta władza jest niepowtarzalna.

 

Tyle złego pisania i szkalowania władz.

Chciałoby się zapytać, gdzie dzisiaj byłaby Gmina Blachownia, jakie byśmy mieli inwestycje gdyby mieszkańcy poszli za byłym sołtysem Cisia oraz jego ludźmi i odwołali burmistrza?

2015-2017 czy to były najlepsze lata finansowe dla Gminy Blachownia? Myślę, że zdecydowanie TAK. Dowody są nazbyt jasne i widoczne.

W 2014 roku dochody budżetu – 33 mln 81 tys. zł na inwestycje wtedy przeznaczono – 5 mln 756 tys. zł. A co dzisiaj mamy po trzech latach? Dochody budżetu zwiększone o 100 proc. Projekt budżetu na 2018 rok wynosi – 66 mln 133 tys. zł. Na inwestycje wydamy – 26 mln 851 tys. zł. Ogromny skok i co ważne sięgamy po duże środki zewnętrzne.

Z rozmów z Mieszkańcami Gminy dowiaduje się, że najbardziej ich cieszy fakt, że będzie oczyszczany zbiornik „Blachownia”. Kolejna poważna inwestycja, która cieszy, i też ze środków unijnych to „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” czyli remont dawnej szkoły (budynek przy ul. Sienkiewicza) i rewitalizacja „Prażynki”. Mieszkańcy są zadowoleni z dokończenia budowy i otwarcia Ryneczku, budowy strażnicy OSP w Blachowni i remontów wielu dróg ze środków zewnętrznych. Ważną kwestią, co podkreślają, są inwestycje kanalizacyjne, rozliczenie finansowe hali sportowej, nowe oświetlenie uliczne, a dla dzieci lodowisko.

Wierzę, że za 2 – 3 lata zmieni się nasza Blachownia, m.in. za sprawą budowy centrum przesiadkowego.

Do 2017 roku udało się pozyskać ponad 20 mln zł z Unii Europejskiej czyli 10 razy więcej niż w poprzedniej kadencji – informuje Urząd Miejski w Blachowni. W rankingu inwestycje samorządowe skoczyliśmy o 117 miejsc w górę, a dodajmy, że nie był liczony obecny rok, który także przyniósł duże środki na zadania gminne. W tej kadencji skuteczność pozyskiwania pieniędzy unijnych mógł zadowolić najbardziej wybrednych Mieszkańców. Chciałoby się zapytać – ile jest gmin w Polsce, które przez trzy lata o 100 % zwiększyły swój budżet lub pięciokrotnie zwiększyły nakłady finansowe na zadania inwestycyjne? Co by nie pisać kompetencje i pracowitość Burmistrza i jej Urzędników plus właściwa współpraca z Radą Miejską daje efekty. Nie od dzisiaj wiadomo, że zgoda buduje.

PODPISANA UMOWA

umowa

Urząd Miejski informuje

 Największy przetarg

w historii Blachowni został rozstrzygnięty.

30 listopada

Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni

i Pan prezes EFB Partner Jerzy Kruczyński

podpisali umowę

na oczyszczenie zbiornika wodnego.

 

Więcej na stronie UM Blachowni – foto UM.

PREZENT DLA MIESZKAŃCÓW BLACHOWNI

Co dalej z Prażynką, dawną szkołą – pytał wiele razy na swoich stronach były sołtys Cisia.

Ma obradować kolejny twór – „zespół do spraw rewitalizacji”. Każdy chyba widzi, że Szymańska doradców ma mnóstwo. Raczej takich głupich decyzji sama nie podejmuje. Chociaż, mogę się mylić”.

Zatem, co dalej z Mieszkańcami budynku przy Sienkiewicza 16 oraz najemcami w budynku przy Sienkiewicza 15? Tego nie wiem nikt. Nawet Szymańska”.

Co w najbliższej przyszłości stanie się z Prażynką i Fotografem? Tego nie wiedzą nawet sami zainteresowani”. „Być może za 10 lat doczekamy się rewitalizacji tych dwóch budynków. Nie czekając na przyszłość, Urząd Miejski w Blachowni pozwala nam marzyć o nowoczesnej Prażynce.

 

Tyle złego pisania i szkalowania władz.

 

Dzisiaj możemy powiedzieć, że piękny prezent na 50-lecie nadania praw miejskich wypracowała sobie myttttBlachownia, a dokładnie burmistrz ze swoimi urzędnikami. Zarząd Województwa Śląskiego bardzo wysoko ocenił nasz projekt ( 4 miejsce w województwie) i przyznał nam 3,4 mln zł dofinansowania unijnego na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni”. Oznacza to, że teraz możemy rozpocząć procedury przetargowe na realizację kompleksowej modernizacji pawilonu „Prażynki” i budynku przy ul. Sienkiewicza 16. Całkowity koszt rewitalizacji dwóch obiektów to 5, 3 mln zł. Mieszkańcy z „16” będą przeprowadzeni do innych lokali komunalnych zaś placówki handlowo-usługowe z Prażynki także zmienią miejsce swojej działalności.

Prace remontowe powinny rozpocząć się w przyszłym roku i być może do końca 2018 roku znacznie poprawi się wizerunek centrum Blachowni.

CO DALEJ Z ZMK?

W środę 29 listopada radni spotkali się z pracownikami Zarządu Mieniem Komunalnym. Chodziło o ewentualne plany likwidacji zakładu. Pani Renata Kolman przewodnicząca NSZZ Solidarność omówiła jak trudną i odpowiedzialną pracę mają pracownicy ZMK. 

Na spotkaniu zjawił się były kierownik ZMK, który skrytykował audyt zewnętrzny Zakładu jaki wykonała ponad rok temu zewnętrzna i niezależna firma. Już wtedy Pani Edyta Mandryk, przewodnicząca Rady Miejskiej, o czym przypomniał na środowym spotkaniu Pan radny Tomasz Rećko, pisała na swojej stronie www.edytamandryk.pl.

Przeprowadzony audyt potwierdził tylko to, o czym było wiadomo od dawna. Zarząd Mienia Komunalnego w Blachowni jest jednostką nieefektywną w zakresie optymalizacji wydatków, polityki kadrowej, a przy tym wykazuje niską skuteczność w ściąganiu należności. Przez to powoduje generowanie bardzo dużych strat w budżecie Gminy. Każdy kolejny dzień działalności ZMK to strata 2700 zł. Zatem działania Burmistrza Blachowni i Rady Miejskiej powinny być natychmiastowe i zdecydowane, szczególnie w tej sytuacji. Jak napisali audytorzy zlecenie zarządzania firmie zewnętrznej kosztuje od 0,50-0,75 zł/m2. Biorąc pod uwagę, że Gmina posiada w swoim zasobie lokale o ogólnej powierzchni 18.350,41 m2 to zlecenie zarządzania podmiotowi zewnętrznemu kosztowałoby rocznie od 110.102,46 zł do 165.153,69 zł. Zatem koszty administrowania bez względu na wybór sposobu nie powinny przekroczyć 165 tys. zł i to w najgorszym przypadku. Każdą kwotę powyżej można traktować jako marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Ale nie tylko publicznych, ponieważ wysokie koszty w jakimś zakresie przenoszone są na lokatorów. Przypomnę, że obecnie strata roczna wynosi prawie 700 tys. zł. Do tego należałoby także doliczyć spodziewane pożytki w postaci wpływów z dzierżawy obecnie wykorzystywanych przez ZMK lokali jak i wyeliminowanie kosztów dodatkowych ponoszonych obecnie na ogrzewanie, zakup materiałów itp. Może się zatem okazać, że podejmując zdecydowane kroki Gmina nie tylko zniweluje stratę, ale także uzyska nadwyżkę w postaci dodatkowych wpływów. Czy zatem mając takie argumenty w ręku burmistrz i rada będą mieli odwagę działać zdecydowanie. Mam nadzieję, że tak i to szybko, bo jak już napisałam dzienna strata wynosi ponad 2700 zł. Pozostaje jeszcze czynnik ludzki w postaci utraty pracy przez część pracowników. Jest to niewątpliwie najtrudniejszy problem do rozwiązania ze względów społecznych. Kilka osób, szczególnie tych zajmujących się gospodarką odpadami zapewne zachowa pracę. Być może kilku przejmie obowiązki osób, które w najbliższym czasie przejdą na emeryturę. Jednak biorąc także pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy pozostali nie powinni mieć problemu ze znalezieniem dobrej posady zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Pamiętać też należy, że ewentualne zwolnienia, do których musi dojść, jeżeli chcemy uzyskać efekt ekonomiczny, będą wynikiem wieloletnich zaniedbań ze strony kierownictwa ZMK oraz władz Blachowni na przestrzeni kilku lat, które zamiast w porę reagować na mniejsze zapotrzebowanie kadr stworzyły z tej jednostki swego rodzaju przechowalnię, co nas podatników kosztuje miliony.

Prowadząca spotkanie oczekiwała opinii radnych co myślą o próbach likwidacji ZMK. Prosiłem Panią przewodniczącą związku, aby radnych nie wywoływała do tablicy. Bowiem Rada najpierw chce poznać plany co do ZMK z ust Pani burmistrz, która nie była zaproszona na to spotkanie. Po godz. 17 radni przeszli do Urzędu Miejskiego i już na Komisji zajmowali się dalszą analizą projektu budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok, ze szczególnym uwzględnieniem podległych jednostek organizacyjnych.

PARKING BEZPŁATNY

„Czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody? Tak, to prawda, tylko że nie w Moskwie, lecz w Leningradzie, i nie na Placu Czerwonym, a na Placu Rewolucji, i nie samochody, a rowery, i nie rozdają, a kradną”. Z takich treści Radia Erewań śmialiśmy się wiele lat temu. 

 

Podobnie jest dzisiaj gdy słyszę, że nowy parking przy ul. ks. Kubowicza będzie płatny. Oczywiście jest to kłamstwo prawdopodobnie celowo, niczym w Radiu Erewań, rozpowiadane w Blachowni. Jaki jest cel dezinformacji, nie trudno zgadnąć.

Szanowni Państwo w razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań na każdy temat związany z Gminą, proszę dzwonić do Urzędu Miejskiego lub swojego radnego. Mój nr tel. 601 50-20-22.

W CZWARETK PODPISUJEMY UMOWĘ

Były sołtys pytał na swojej stronie – co dalej ze zbiornikiem? Jest duży problem. Oczyszczać zalew dla samego oczyszczenia nie ma sensu, gdyż nic to nie da. Za kilka lat znowu będzie ten sam problem. Samo oczyszczenie spowoduje, że wędkarze będą musieli zapomnieć na co najmniej dziesięć lat o łowieniu ryb. Obecna władza nie ma za bardzo pomysłu, co zrobić ze zbiornikiem. W mojej ocenie, chce po prostu „wyciągnąć”, o ile się da, dofinansowanie, które po prostu zostanie zmarnowane. Ucierpią na tym wszyscy.

zarzadOdpowiadamy temu panu, że mimo wielu rzucanych kalumni, obrzucania nas błotem, pisania nieprawdy nadal z burmistrzem Blachowni pracujemy dla Mieszkańców. Robimy swoje i zmieniamy naszą Gminę.  

W czwartek 30 listopada Gmina Blachownia podpisuje umowę na najważniejsze zadanie ostatnich kilkunastu lat. Nazwa zadania „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – usunięcie osadów dennych poprzez refulowanie”. Kwota inwestycji to 7 mln 56 tys. 212 zł. Zadanie wykona firma EFB Partner Jerzy Kruczyński z Serocka. Termin realizacji wrzesień 2020 rok.

OŚWIADCZENIA RADNYCH

Oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały złożone przez wszystkich radnych Gminy Blachownia i były przedłożone w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2017 roku. W wyniku dokonanych analiz oświadczeń majątkowych, prócz drobnych korekt, Urząd Skarbowy w Częstochowie nie stwierdził nieprawidłowości. Donosy m.in. na moją osobę, nie potwierdził Urząd Skarbowy.

PARKING PRZY PRZYCHODNI CZYLI JAK RADNY POWIATOWY (PIS)ZE LIST DO BURMISTRZA

przybyl

Odpowiedź Pani Sylwii Szymańskiej

Z Panem doktorem Przybylskim spotkałam się kilka razy. W kwestii zarzutu, że nie odwiedzam jego przychodni (zresztą kiedyś mnie pytał dlaczego nie jestem pacjentem jego przychodni, nie odwiedzam ośrodka zdrowia), odpowiedziałam „bo nie choruję”. Jeśli chodzi o parking bardzo się cieszę, że Pan dyrektor wyszedł z taką inicjatywą i od swoich pacjentów zebrał 397 podpisów. Jednak szkoda, że nie był tak aktywny w zeszłym roku, gdy z inicjatywy Pani radnej Małgorzaty Bernat były zbierane podpisy, w ramach Budżetu Obywatelskiego, właśnie chodziło remont parkingu. Wtedy była szansa na sfinansowanie tej inwestycji. Mimo wszystko ze względu na starania Pani radnej czyli remont parkingu przy przychodni, to zadanie ujęłam wcześniej w projekcie budżetu na 2018 rok.