JAK GŁOSOWALI RADNI

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni z 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii projektu budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni
w składzie:
-Marek Kułakowski – przewodniczący Komisji
-Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca
-Małgorzata Bernat – sekretarz
-Tadeusz Borek
-Sebastian Cierpiał
-Tomasz Czech
-Paweł Hreczański
-Beata Matuszewska
-Cezary Osiński
-Irena Popczyk
-Tomasz Rećko
-Jacek Rogut

na posiedzeniach: 23, 29 listopada i 4 grudnia
-przeanalizowała założenia do projektu budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok
-przeanalizowała zmiany Wieloletnią Prognozę Finansową
-przeanalizowała projekty zadań inwestycyjnych na przyszły rok
-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje opłat lokalnych czyli stawek podatkowych od nieruchomości, środków transportowych, targowych i od transportu na 2018 rok.
-przeanalizowała finanse podległych jednostek organizacyjnych i podległej spółki (ZMK, MDK, Biblioteki Miejskiej i OSiR) 

W posiedzeniach Komisji brali udział:
-Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni 
-Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy
-Pan Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjnego
-Pan Ludwik Madej p.o. kierownika ZMK w Blachowni
-Pan Jacek Chudy prezes OSiR w Blachowni

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej, która przedstawiła burmistrz Blachowni i skarbnik Gminy – Komisja Budżetu, przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:
po stronie dochodów – 66.133.323,77 zł, z czego majątkowych jest – 22.933.323,77 zł
zaś na dotacji celowych z budżetu państwa – 11.470.678 zł.
Po stronie wydatków jest – 67.250.358, 62 zł, z czego wydatki
majątkowe – 26.851.701,77 zł pozostałe to wydatki bieżące – 40.398.656,85 zł.
Rezerwa w przyszłorocznym budżecie, która nie może być większa niż 1 procent, ma wynieść 201.097 zł. Rezerwa celowa – 268.903 zł, z czego na zarządzanie kryzysowe ma być przeznaczone 125.000 zł
Deficyt, czyli różnica między dochodami, a wydatkami, w przyszłym roku wyniesie – 1.117.034,85 zł. Ma on być pokryty kredytem w wysokości –  1.117.034, 85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 882.965,15 gr.
W projekcie budżetu uwzględniono zaciągnięcie kredytu przejściowego w wysokości – 2.500.000 zł
Łączna kwota przychodów to – 2.937.034,85 zł. Spłata rat, kredytów i pożyczek to 1.820.000 zł
Projekt budżetu zakłada 40 inwestycji finansowanych ze środków unijnych oraz ze środków własnych. Do najpoważniejszy należy zaliczyć:

-kompleksowy program sieci wod-kan. w Gminie Blachownia do 2023 roku – 3.792.500 zł w 2018 roku   (w sumie 24.664.900 zł)
-czyszczenie zbiornika wraz budową infrastruktury wokół stawu – 7.969.263 zł w 2018 roku   (w sumie – 14.262.719 zł)
-budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami – 2.734.183 zł w 2018 roku   (w sumie – 4.660.000 zł)
-rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców – 4.503.194 zł w 2018 roku   (w sumie – 4.575.432 zł)
-rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni wzdłuż ul. Sienkiewicza –  4.825.144 zł  w 2018 roku  (w sumie – 4.943.384 zł)
-przebudowa boiska na tzw. saharze i budowa boiska wielofunkcyjnego 1.200.000 zł w 2018 roku (w sumie – 2.381.443)
-cyfrowa Blachownia – 170.109 zł w 2018 roku  (w sumie – 1.419.740 zł)
-budowa chodnika przy ul. Piastów II etap 400.000 zł
-modernizacja ul. ks. Kubowicza 6, 8 i od strony runku 300.000 zł
-budowa ulic Księżycowej i Handlowej  250.000 zł
-budowa ul. Słonecznej 120.000 zł
-budowa nakładki asfaltowej łączące ulicę Wiśniową ze Wspólną- 60.000 zł

W trakcie analizy projektu budżetu na 2018 rok burmistrz Blachowni wprowadziła 1 autopoprawkę do projektu budżetu. Radni Komisji Budżetu nie zgłosili żadnych wniosków w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na przyszły rok. Dwa wnioski (poprawki) złożyła Pani Edyta Mandryk, przewodnicząca Rady Miejskiej. Pierwszy dotyczył przeznaczenia 35 tys. zł na remont łazienki w Komisariacie Policji w Blachowni. Przewodnicząca Rady jako źródło finansowanie tego zadania wskazała Dział 750 rozdział 75075  „Promocja Gminy”. Drugi wniosek dotyczył dofinansowania zadania pod nazwą „Sportowa radość – budowa bieżni i skoczni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ulica Wspólna w kwocie 35 tys. zł”. Źródłem finansowania tego zadania też miał być Dział 750, rozdział 75075. 
Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy wskazała, że w przypadku drugiego zdania nie może być ono wprowadzone ponieważ będzie ujęty w uchwale przedstawiające wykaz wydatków niewygasających z upływem 31 grudnia 2017. Radna Pani Edyta Mandryk wycofała swój drugi projekt.
W głosowaniu nad pierwszym wnioskiem „Remont łazienki w komisariacie policji w Blachowni, radni w głosowaniu 4 za, 6 przeciw przy jednym głosie wstrzymującym się, odrzucili wniosek przewodniczącej Rady Miejskiej.

Podsumowanie

Na podstawie art 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2018 rok.
Zdaniem Komisji, budżet Gminy Blachownia na 2018 rok jest bezpieczny i stabilny. Bowiem opiera się na konkretnych źródłach finansowania, przy zachowaniu pełnej spójności i ochronie stanu finansów publicznych.
Komisja Budżetu wskazuje, że projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok pod względem planowanych kwot i zadań jest rekordowy chodzi szczególnie o duży wzrost dochodów do 66.133.323,77 zł. Podobnie ma się sprawa z nakładami finansowymi na zadania inwestycyjne, które w przyszłym roku mają wynieść, aż 26.851.701,77 zł

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok przedłożony przez burmistrza Blachowni.
Za głosowało 9. radnych,  przeciw 0 radnych, wstrzymało się 2. radnych.

                                                          Marek Kułakowski
                                                            przewodniczący
                                             Komisji Budżetu, Infrastruktury,
                        Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa      
                                                     Rady Miejskiej w Blachowni  

 

Za pozytywną opinią głosowali radni:

Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Beata Matuszewska, Irena Popczyk, Tadeusz Borek, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Marek Kułakowski, Tomasz Rećko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.