CZAS DO 31 GRUDNIA 2015R.

Jeszcze kilka dni zostało do złożenia wniosku o wykup mieszkania komunalnego.  Przypomnę, że zielone światło na wykup lokali popreferencyjnych cenach radni Blachowni dali 25 lutego 2015 roku.

 

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się lokale mieszkalne będące własnością Gminy Blachownia za wyjątkiem lokali wymienionych w uchwale Nr 157/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Blachownia.

§ 2. Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Blachownia na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) z uwagi na nawiązanie stosunku najmu na czas nieoznaczony.

§ 3. 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie najemców, którzy nie zalegają z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu.

2. W przypadku gdy najemca w chwili zawarcia umowy sprzedaży pozostaje w związku małżeńskim, sprzedaż dokonywana jest na rzecz obojga małżonków.

3. Prawo do sprzedaży lokalu mieszkalnego nie przysługuje, gdy najemca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

§ 4. Najemcy lokalu mieszkalnego, który spełnia warunki określone w § 2 i § 3 niniejszej uchwały, udziela się bonifikaty od wartości nieruchomości lokalowej, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem następujących stawek procentowych:

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przy jednorazowej zapłacie – 85 % bonifikaty.

2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przy zapłacie rozłożonej na raty na okres do trzech lat – 75% bonifikaty.

§ 5. Wprowadzona w § 4 bonifikata obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała nr 104/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

 

Dzięki tej uchwale w tym roku mieszkańcy Blachowni złożyli kolejne 50 wniosków o wykup lokali komunalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.