BUDŻET PRZYJĘTY

I to zdecydowaną większością. Za głosowało 9. radnych, przeciw 2, wtrzymały się 2. osoby.  Tuż po przyjęciu projektu budżetu na 2016 rok Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni dziękowała radnym za poparcie najważniejszego dla Gminy dokumentu.

Stanowisko Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni w sprawie oceny projektu budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni

w składzie:

Kułakowski Marek – przewodniczący Komisji

Borycka Katarzyna – wiceprzewodnicząca Komisji

Bernat Małgorzata – sekretarz Komisji

Czech Tomasz

Hreczański Paweł

Mandryk Edyta

Matuszewska Beata

Osiński Cezary

Pilarz Andrzej

Popczyk Irena

Rećko Tomasz

Rogut Jacek

na pięciu posiedzeniach Komisji (22 października, 19 i 26 listopada oraz 10 i 17 grudnia):

-zapoznała się z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych za trzy kwartały 2015 roku.

-przeanalizował projekt budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

-zapoznała się i omówiła złożenia inwestycyjne Gminy na 2016 rok.

-omówiła i przeanalizowała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na latach 2016

-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2016 rok.

 

W spotkaniach Komisji brali udział:

-Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni

-Pan Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego

-Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy

-Pan Grzegorz Loręcki, kierownik Referatu Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

-Wiesław Włodawiec, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

-Pan Krzysztof Adryjański, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym

 

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni  przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:

po stronie dochodów 38.131.745, 06 zł z czego bieżące wydatki mają wynieść 31.910.368, 56 zł zaś majątkowe – 6.221.376, 50 zł. Plan wydatków zakłada 39.728.178, 29 zł z czego bieżące wydatki  to 30.557.707, 42 zł oraz majątkowe w wysokości 9.170.470, 87 zł. Rezerwa budżetowa (ogólna 116,000 zł oraz celowa 812.031 zł) przeznaczona ma być na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 84.000 zł, wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli (Ustawa Karty Nauczyciela) 378.031 zł oraz rezerwa na inwestycje (Budżet Obywatelski) 350.000 zł. Ujemne saldo w budżecie zakłada się na poziomie 1.596.433, 23 zł. Ma ono być pokryte z zaciągniętych kredytów.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapoznała się z opiniami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

-pozytywną opinią o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

-pozytywną opinią o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024

-pozytywną opinią o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.596.433, 23 zł

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Blachownia.

 

W budżecie Gminy Blachownia na 2016 roku planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.753.566, 77 zł (kredyt będzie spłacany z dochodów własnych Gminy i pożyczki). Przy planowanej realizacji dochodów i wydatków dług Gminy na koniec 2016 roku będzie kształtować się na poziomie 14.396.481, 37 zł., co stanowi planowanych dochodów 37,75 proc. i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie analizy budżetu burmistrz Blachowni wprowadziła autopoprawki do projektu budżetu. Do Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Budżetu nie wpłynęły żadne wnioski radnych w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

 

Podsumowanie

Na podstawie art 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2016 rok.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2016 rok. Planowane dochody zapewniają finansowanie podstawowych zadań realizowanych w Gminie Blachownia w 2016 roku.  Zaproponowany Budżet umożliwia realizację łącznie 29 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 9 170 470,87 zł. W tym mieści się kwota rezerwy celowej w wysokości 350 000 zł na wykonanie projektów Budżetu Obywatelskiego – wyłonionych do realizacji przez mieszkańców gminy w drodze powszechnego wyboru. Z pewnością można uczynić Budżet roku 2016 za proinwestycyjny i wprowadzający poraz pierwszy instytucję budżetu partycypacyjnego. Ważną cechą Budżetu jest także uwzględnienie w nim zadań i kwot umożliwiających absorbcję środków UE z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 6 697 272,77 zł z czego dofinansowanie zewnętrzne wynieść ma 5 308 976,50 zł.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami RIO w Katowicach oraz pozytywną opinią Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej bez wnoszenia wniosków do budżetu, pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok przedłożony przez burmistrza Blachowni.

Dodaj komentarz