BUDŻET GMINY NA 2017 ROK PRZYJĘTY

Sesja budżetowa za nami. Radni 9 głosami „za” przy 3. wstrzymujących się uchwalili budżet Gminy Blachownia na 2017 rok. Jaki będzie to budżet? Co nas czeka? To wyjaśnia opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni z 19 grudnia 2016 r.

ses 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni w składzie:

-Marek Kułakowski – przewodniczący Komisji

-Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca

-Małgorzata Bernat – sekretarz

-Tomasz Czech

-Paweł Hreczański

-Beata Matuszewska

-Cezary Osiński

-Jacek Rogut

-Irena Popczyk

-Tomasz Rećko

na posiedzeniach: 23 listopada, 12 i 19 grudnia

-przeanalizowała założenia do projektu budżetu Gminy Blachownia na 2017 rok,

-zapoznała się i omówiła złożenia inwestycyjne Gminy na 2017 rok,

-przeanalizowała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok.

-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok.

W posiedzeniach Komisji brali udział:

-Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni

-Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy

-Pan Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjnego

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej, która przedstawiła burmistrz Blachowni i skarbnik Gminy – Komisja Budżetu, przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:

po stronie dochodów 56.597.050, 00 zł, po stronie wydatków 59.781.113, 52 zł. Deficyt w przyszłym roku ma więc wynieść 3.184.063, 52 zł. Różnice między dochodami, a wydatkami ma pokryć zaplanowany kredyt (wskazany w projekcie WPF 2017-2025) w wysokości 3 mln zł oraz nadwyżki środków na rachunku bieżącym 184.063, 52 zł. Plan wydatków inwestycyjnych na przyszły rok planuje się na kwotę 21.735.938,67 zł.

Komisja Budżetu zapoznała się z opiniami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

-pozytywną opinią o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

-pozytywną opinią o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025

-pozytywną opinią o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.184.063, 52 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy i Miasta Blachownia.

W trakcie analizy projektu budżetu na 2017 rok burmistrz Blachowni wprowadziła 13 autopoprawek do projektu budżetu. Radni Komisji Budżetu nie zgłosili żadnych wniosków w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na przyszły rok.

Komisja Budżetu zauważa, że według założeń – przyszłoroczny budżet Gminy Blachownia będzie wyjątkowo rekordowy. Nigdy w historii Gminy nie było tak wysokiego skoku z roku na rok: w dochodach 2016 – 41.235.920, 11 zł (po zmianach na dzień 30.11.2016 roku) / 2017 56.597.050, 00 zł i po stronie wydatków 2016 roku – 45.588.527, 85 zł (po zmianach na dzień 30.11.2016 roku) 2017 – 59.781.113, 52 zł.

Zaproponowany budżet, przedstawiający 40 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 21.735.938,67 zł., można podzielić na dwie kategorie: wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania ze środków własnych.

Najważniejsze zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych to:

-kompleksowy program sieci wodno-kanalizacyjnej ogólna kwota 24.970.000 zł / w 2017 roku – 4.900.000 zł / środki unijne w 85%

-renaturalizacja zbiornika wodnego wraz przyległymi terenami ogólnie -14.600.000 zł / w 2017 roku – 4.800.000 zł / środki unijne – 85 %

-budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – ogólnie 2.844.883 zł /w 2017 roku 734.183 zł / środki unijne 85 %

-modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ogólnie – 2.680.560 zł / w 2017 roku – 2.680.560 zł środki unijne 85 %.

-rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców ogólnie – 4.673.194 zł / w 2017 roku – 2.256.597 zł / środki unijne – 85%

-rewitalizacja pasów zieleni śródmiejskiej ogólnie – 4.943.384, 72 zł / w 2017 roku – 2.031.808, 49 zł / środki unijne – 85%

-cyfrowa Blachownia ogólnie – 1.419.743, 89 zł / w 2017 roku – 1.242.002, 57 zł / środki unijne – 85%

-doposażenie OSP w Cisiu i Blachowni 2017 rok – 976.741, 77 zł / środki unijne 85%

-doposażenie przedszkola nr 2 w Blachowni 2017 rok – 956.812 zł / środki unijne 85%

-budowa ulic Skłodowskiej, Księżycowej, Handlowej i Partyzantów 2017 rok – 706.323 zł / środki z budżetu państwa 347.941, 94 zł

Podsumowanie

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2017 rok. W przyszłym roku na wspomniane i inne projekty ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok ma być wydanych blisko 22 mln zł, z czego ponad 15,5 mln zł ma być współfinansowane ze środków unijnych. Komisja zauważa, że projekt budżetu Gminy Blachownia na 2017 rok jest pod względem planowanych sum nie tylko rekordowy ale i odważny. Ale tak dzisiaj działają samorządy, które z wykorzystaniem środków unijnych chcą na lepsze zmieniać swoje gminy i miasta. A należy pamiętać, że jest to ostatnia szansa skorzystania z takich funduszy. Zdaniem Komisji projekt budżetu Gminy Blachownia na 2017 rok jest bezpieczny i opiera się na konkretnych źródłach finansowania, przy zachowaniu pełnej stabilności i ochronę stanu finansów publicznych. Co w swojej pozytywnej opinii potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Wypada mieć nadzieję, że uda się zrealizować zaplanowane zadania.

Osobiście dziękuję Państwu radnym za ciężką, wielogodzinną pracę i zaangażowanie przy analizie i ocenianiu projektu budżetu Gminy na 2017 rok. Był to dla nas trudny okres bowiem w tym czasie odbywały się dodatkowe sesje nadzwyczajne i posiedzenia połączonych komisji. Dziękuję Pani burmistrz, Pani skarbnik i Panu sekretarzowi za to, że byli obecni na każdym posiedzeniu, w każdy momencie byli do dyspozycji radnych, odpowiadając na szereg ich pytań.

W sprawie interpelacji w imieniu mieszkańców 16-go Stycznia 2 zgłosiłem prośbę o możliwość wycięcia starych wierzb (na łączniku ul. Sportowej ze wspomnianą ulicą), której gałęzie, zdaniem ludzi, łamią się przy silnym wietrze i stanowią zagrożenie.

Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni – wyślę tam odpowiednią osobę, aby dokładnie przyjrzeć się tym drzewom, choć wiem, że z wycinką drzewostanu nie jest taka łatwa sprawa. 


W wolnych wnioskach jeden z mieszkańców z ul. Cisowej, dziękując za położenie nakładki asfaltowej, a prośby były składane jeszcze w poprzedniej kadencji, nie krył żalu, że tylko niektórzy ludzie doczekali się wybudowania wjazdu na ich posesję. -Nie możemy zrozumiem dlaczego tylko części mieszkańcom zrobiono podjazdy z kostki brukowej pod dom. Cała reszta została pominięta ja również. Wjeżdżając na swoją posesję cały czas zawadzam podwoziem auta o krawężnik – mówił mieszkaniec.

Pani Sylwia Szymańska – według prawa, budowa takiego podjazdu leży po stronie właściciela posesji. A pojawienie się kilku takich podjazdów wynika z ukształtowania terenu, na którym jest ulica.

-Skoro tak robicie to lepiej trzeba było nie robić tej ulicy – zakończył mieszkaniec z ul. Cisowej

Pani Sylwia Szymańska chciałam tylko pomóc ludziom poprawić warunki życia.

Inny mieszkaniec obecny na sali stwierdził – Pani burmistrz chciałbym, aby pani wzięła sobie do serca słowa wypowiedziane przez tego pana z Cisowej i lepiej było tego nie robić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.