OŚWIATA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I POPRAWKI


9. radnych na sali, a 6. zdalnie obradowało na kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Blachowni.


Radni wysłuchali informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych gminy Blachownia, przyjęli roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz poprawili dwie uchwały, do których „bezczelnie” wkradł się błąd drukarski i nadzór prawny wojewody polecił raz jeszcze przegłosowanie, ale już właściwej treści dwóch uchwał.

MNIEJ ZAKAŻEŃ

15.002 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa ujawniono minionej doby w Polsce informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 156 kolejnych osób – 38 zmarło z powodu Covid-19, a 118 miało choroby współistniejące. W powiecie częstochowskim też mamy mniej zakażeń bo 16. Nikt nie zmarł. W Blachowni ostatniej doby nie stwierdzono zakażeń.

BURMISTRZ BLACHOWNI DZIĘKUJE ZA DWA LATA KADENCJI

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Blachownia
22 listopada. Dzisiaj mijają dwa lata od mojego ponownego ślubowania na urząd Burmistrza Blachowni. Po raz kolejny obdarzyli mnie Państwo zaufaniem udowadniając, że obrana podczas pierwszej kadencji ścieżka rozwoju naszej gminy jest słuszna i spełnia Państwa oczekiwania. Dzisiejszy dzień to dobry czas na podsumowanie naszej wspólnej, dwuletniej pracy w obecnej kadencji. Od początku mojej pracy na rzecz gminy Blachownia towarzyszą mi słowa: „Samorząd to nie burmistrz plus rada. Samorząd to znacznie więcej – to My wszyscy razem: Mieszkańcy czyli dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.” Burmistrz i radni muszą się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców, znać ich problemy oraz być otwarci na ich sugestie, nie zapominając przy tym, że to oni jednak ponoszą za wszystko odpowiedzialność. Rola burmistrza jest szczególna, gdyż pełni on funkcję nie tyle ojca sukcesów, bo ten ma ich wielu, ale jest przede wszystkim matką wszystkich porażek, do których pozostali nie chcą się przyznać. Ostatnie dwa lata były przełomowe dla naszej gminy. Udało nam się zakończyć wielkie projekty inwestycyjne, które były priorytetem dla nas wszystkich. Odebrano prace w ramach rekultywacji zbiornika, stworzyliśmy wypoczynkowy park miejski, usprawniliśmy komunikację gminną budując współczesny węzeł przesiadkowy. Na potrzeby organizacji i realizacji inicjatyw obywatelskich oddaliśmy do użytku dwa budynki przy ulicy Sienkiewicza oraz nowe boisko wielofunkcyjne. Wyremontowaliśmy kolejne ulice: Księżycową, Chrobrego, Wczasową. Doposażyliśmy i unowocześniliśmy placówki oświatowe stwarzając najmłodszym mieszkańcom naszej gminy bardzo dobre warunki do nauki w nowoczesnych i bezpiecznych szkołach i przedszkolach. Wymienione inwestycje są obecnie wizytówką naszej gminy w skali narodowej, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Nasza gmina stała się jeszcze bardziej przyjazna dla turystów, sportowców i przede wszystkim samych jej mieszkańców. Przez ostatnie dwa lata konsekwentnie realizowaliśmy zadania wynikające z potrzeb mieszkańców przyznając środki w ramach funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego na blisko 1 mln zł. Dbamy o jakość powietrza wymieniając źródła ogrzewania w miejscach publicznych na gazowe i dofinansowując wymianę źródeł ciepła w Państwa domach. Przeznaczyliśmy 600 tys. zł na wsparcie organizacji pozarządowych, które we współpracy z gminą realizują zadania z zakresu wspierania kultury, kultury fizycznej czy turystki. Jest to niewątpliwy dowód na to, że samorząd jest otwarty na działania obywatelskie i potrzeby lokalnych społeczności.


Jak wspomniałam przed wyborami, priorytetem obecnej kadencji jest budowa kanalizacji na terenie gminy. Dzięki naszym wspólnym staraniom udało się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel dla miejscowości Cisie. Wniosek o skanalizowanie sołectwa Łojki i Ostrów jest w trakcie oceny. To wielki sukces i kolejny dowód na konsekwentne realizowanie założeń wyborczych.

Szanowni Państwo

Rok, z którym przyszło nam się mierzyć jest niezwykle trudny. Pandemia sprawiła, że wielu z nas musiało przekształcić swoje plany, zmienić hierarchię wartości, zadbać o siebie i swoich bliskich mocniej niż dotychczas. Jako samorząd również zmieniliśmy plany finansowe, aby wspierać w tym czasie osoby i instytucje najbardziej wymagające odciążenia i pomocy. Z uwagi na pandemię i zawieszenie części podatków znacznie niższe są dochody gminy, a co za tym idzie wydatki również muszą być oszczędne. Przedłożyłam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, który pomimo panującej sytuacji jest zrównoważony i zaplanowany w sposób uporządkowany i rozsądny, kontynuując nasze wspólne zamierzenia i plany. Mam pełną świadomość, że mimo licznych sukcesów jest jeszcze wiele do zrobienia. Istnieje wiele potrzeb i wiele obszarów, które wymagają dalszych przemyślanych i rzetelnych działań, które zakończą się założonym przez nas powodzeniem.
Wierzę, że kolejne trzy lata kadencji będą równie przychylne służącej ogółowi pracy, zaangażowaniu i otwartości na wspólne pomysły.

Pragnę podziękować Państwu Radnym za podejmowanie decyzji i uchwał przynoszących korzyści dla naszej gminy, za rzetelną pracę, nieocenione wsparcie i sugestie. Dziękuję pracownikom magistratu za zaangażowanie i odpowiedzialność. Przede wszystkim jednak pragnę podziękować Państwu – Mieszkankom i Mieszkańcom Gminy Blachownia za zaufanie, życzliwość, pomoc i wsparcie w skutecznej realizacji wyznaczonych celów.

Tekst i foto UM w Blachownia (blachownia.pl)

MIKOŁAJ Z ULICY KRAKOWSKIEJ TAKŻE W BLACHOWNI


Znana w Częstochowie akcja „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”, którą od 14 lat temu zainicjowała Fundacja Chrześcijańska „Adullam” zwiększa zasięg pomocyswoją działalnością. Mikołaj w tym roku dotrze nie tylko do Częstochowy, Blachowni czy Mykanowa, ale także Kłobucka i Konopisk.
Tegoroczny finał projektu „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”, który miał się odbyć 1 grudnia w Filharmonii Częstochowskiej, został przełożony na przyszły rok. Co do prezentów od świętego. 660 paczek trafi do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY”, świetlicy „Życie poza szkołą” i „Skrawek nieba” oraz dzieci z niepełnosprawnością m.in. z gminy Blachownia, między 2, a 5 grudnia.

foto Fundacja Chrześcijańska „Adullam”.

W KOŃCU BEZ ZGONÓW

W Częstochowie 54, w powiecie 24 tylu zakażonych na koronawirusa przybyło ostatniej doby. Po raz pierwszy od wielu tygodni zarówno w Częstochowie jak i w powiecie nie było zgonów. I nich tak już zostanie. Bo ozdrowieńców w mieście było 170, a powiecie 100.

ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Paniom i Panom pracującym w blachowniańskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni życzę miłości i wytrwałości w wykonywaniu swojego zawodu, odporności w obecnych czasach, a przede wszystkim uznania społeczeństwa za Wasz ogromny wysiłek i zaangażowanie jaki wkładacie w codziennej służbie na rzecz drugiego człowieka. Życzę, aby pomoc drugiej osobie stała się dla Państwa prawdziwym spełnieniem i przyniosła pełną satysfakcję.

DOSTĘP DO SIECI INTERNET

Jak informuje Urząd Miejski (blachownia.pl) wniosek pod nazwą „Publiczny Internet w Gminie Blachownia” złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, spełnił wszystkie merytoryczne i formalne kryteria wyboru projektów. W najbliższym miesiącu Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni, podpisze stosowna umowę o dofinansowanie na kwotę ponad 64 tys. zł.

-Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet. Publiczne punkty dostępu do internetu zostaną zainstalowane w instytucjach użyteczności publicznej jak i zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej – wyjaśnia burmistrz Szymańska.

Punkty dostępu do Internetu będą zlokalizowane w Urzędzie Miejskim i Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni. Zewnętrzne punkty dostępu powstaną: w centrum przesiadkowym w Blachowni, w parku miejskim w Blachowni, na błoniach za USC w Blachowni, na plaży od ul. Wczasowej w Blachowni, na wieży widokowej nad zalewem w Blachowni, na stadionie OSiR, na ryneczku w Łojkach, na terenach sportowo-rekreacyjnych w Wyrazowie i Konradowie.

ODWODNIĄ „SAHARĘ”

Nie ma wody na pustyni śpiewała Beata Kozidrak. Ale w przypadku boiska „Sahary” w Blachowni wody czasami było za dużo.


Za chwilę radni rozpoczną analizę projektu budżetu gminy Blachownia na 2021 rok. Wśród wielu zadań inwestycyjnych może zastanawiać rozdział 92601 – odwodnienie boiska „Sahara”. Jak to niedawno oddano boisko do użytku, a tu jakieś poprawki na sportowym obiekcie? Odpowiedzią na ten zarzut jest sprawozdanie z kontroli Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który przeprowadzono na doniesienie posła Andrzeja Szewińskiego.
W wyniku kontroli stwierdzono.
-Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
-Stanowiącą załącznik do umowy dofinansowania budowa boiska została zrealizowana na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wydana przez starostę częstochowskiego
-Zadanie zostało wykonane w terminie
-Użytkowanie obiektu nastąpiło po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie
-Przyznane środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz wymaganym terminie.
-W wymaganym terminie przedstawiono Ministrowi końcową dokumentacją sprawozdawczą oraz rozliczeniową z wykonania zadania pod względem rzeczowym
-Gmina udokumentowała wszystkie wydatki z zachowaniem zasad określonym w ustawie.


Według ekspertyzy, w ramach kontroli, zastoiska wody na nawierzchni hybrydowej boiska do piłki nożnej powstały w wyniku splotu dwóch czynników. Ulewnych opadów deszczu (30-50 mm/ dobę) oraz braku miejsca do rozsączenia tych opadów, które spłynęły powierzchniowo z nawierzchni. To projektant inwestycji nie uwzględnił odwodnienia tj. przechwycenia wody powierzchniowej spływającej poza płytę boiska. Jak wykazała ekspertyza płyta szczególnie od południa i południowo-wschodniej strony jest zagłębiona w stosunku do otaczającego terenu, a pobliska skarpa blokuje odpływ wody. Ekspertyza zaleca zaprojektowanie dodatkowego odwodnienia liniowego boiska wzdłuż południowego i północnego boku, które należy połączyć do urządzeń odbierających wodę, a w przypadku ich braku – do studni chłonnych.
Zalecenia i wnioski Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu są takie.
Niezwłocznie podjąć czynności, mające na celu umożliwienie korzystania z boiska (co jest wykonywane), odwodnić płytę boiska oraz dochodzić roszczeń z tytułu błędu projektowego w postaci braku koniecznego odwodnienia.


Podsumowując. Boisko „Sahara” zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a błędy są po stronie projektanta, a nie wykonawcy czy Urzędu Miejskiego w Blachowni. Ale skoro odwodnienia nie było Gmina nie poniosła kosztów w tym zakresie. A zgodnie z rekomendacją ministerstwa odwodnienie to należy wykonać teraz, stąd w projekcie budżetu na 2021 znalazła się kwota 100 tys. zł na to zadanie. Ewentualne roszczenia Urząd Miejski w Blachowni może skierować do projektanta, który nie uwzględnił odwodnienia w zakresie robót.

TEGO JESZCZE NIE BYŁO – BLACHOWNIA NA 28 MIEJSCU W POLSCE


Mamy kolejny dowód, że Blachownia idzie w dobrym kierunku. Jeśli burmistrz i radni mówią jedynym głosem, mają wspólne wizje rozwoju gminy, to są tego efekty.


W III edycji raportu o kondycji polskich samorządów pod nazwą „Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019”, Blachownia zajęła 28 miejsce w Polsce i 1 miejsce w województwie śląskim.


Ranking, na podstawie danych przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przygotował Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich. Zestawienie 628 gmin miejsko-wiejskich, wyróżnia blachowniański samorząd i dowodzi, że dobrze i z pożytkiem dla lokalnej społeczności wykorzystujemy powierzone fundusze.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Projekt przyszłorocznego budżetu mocno zainteresował radnych Blachowni. Burmistrz Sylwia Szymańska zapowiadała, że nie będzie to łatwy budżet i może się zdarzyć, że nie wszyscy będą zadowoleni. Ale tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Zatem którzy radni mogą się najbardziej cieszyć z propozycji inwestycyjnych przedłożonych w projekcie budżetu?

Jacek Rogut

-Modernizacja ul. Piastów w Łojkach -50 tys. zł
-Wykonanie chodnika ul. Piastów od wiaduktu do delikatesów -13.535 zł
-Wykonanie chodnika ul. Piastów projekt I etap -27.460 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach -738.720 zł i 211.342 zł
-Budowa kanalizacji w Łojkach o ile Gmina na ten cel otrzymamy środki. Gmina złożyła wniosek do prezesa Rady Ministrów

Sebastian Szepaniak

-Modernizacja ul. Wojska Polskiego -250 tys. zł
-Zakup nieruchomości pod inwestycję drogową ul. Piękna -80 tys. zł

-Montaż solarów ul. Częstochowska -40 tys. zł.

Dariusz Wącław

-Budowa chodnika przy Starowiejskiej III etap -150 tys. zł

-Modernizacja ul. Słonecznej -350 tys. zł

Paweł Hreczański

-Modernizacja ul. Złotej -150 tys. zł
-Budowa kanalizacji w Ostrowach o ile Gmina na ten cel otrzymamy środki. Gmina złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów.

Ewelina Gajzner
-Modernizacja ul. Kopalnianej -148.645 zł

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Barbara Bagmat

-Budowa ul. Wczasowej II etap – 35 tys. zł.

Tadeusz Borek
-Budowa kanalizacji w Cisiu o ile Gmina na ten cel otrzymamy środki. Gmina złożyła wniosek do prezesa Rady Ministrów.

Czy w takim kształcie przejdzie budżet gminy na 2021 rok? Czas pokaże bowiem teraz radni na posiedzeniach Komisji będą szczegółowo analizować propozycje budżetowe i nie wykluczone, że może dojść do jakiś przetasowań.

4 DODATNICH


Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie rośnie liczba zakażonych na covid 19 w naszym regionie. Ostatniej doby w Częstochowie na koronawirusa zachorowało 45 osób, powiecie częstochowskim – 38 osób. Niestety były też zgony. W Częstochowie 3 i po jednym w Kłomnicach, Olsztynie i w Mstowie. Na terenie naszej gminy u 4 osób stwierdzono wynik dodatki. 3 z Blachowni, jedna z Cisia.

AŻ SZEŚĆSET DZIECI URODZIŁO SIĘ W TYM ROKU W SZPITALU W BLACHOWNI


600 cudów zdarzyło się w tym roku na oddziale ginekologii i położnictwa w szpitalu w Blachowni. Chodzi o narodziny dzieci. A jeśli wierzyć, że wraz z narodzinami dziecka, rodzi się mama to mamy aż 1200 cudów.
Sześćsetne dziecko urodziło się w nocy z poniedziałku na wtorek. To dziewczynka o imieniu Lena, waży 3.170 g, ma 57 centymetrów wzrostu i otrzymała 10 punktów w skali Apgar.
Mama Magdalena czuje się dobrze i jest szczęśliwa.

-Tak duża liczba urodzeń to najlepszy dowód, że panie nie tylko z gminy Blachownia cenią nasz oddział i wiele kobiet chce urodzić dziecko właśnie w naszym szpitalu – powiedział mi dyr. Janusz Adamkiewicz.