OŚWIADCZENIE BURMISTRZ BLACHOWNI W SPRAWIE TORU W WYRAZOWIE

W związku z licznymi niejasnościami, pytaniami i publikacjami prasowymi dotyczącymi Toru Wyrazów wyjaśniam, co następuje.

W maju 2018 roku Gmina Blachownia decyzją Wojewody Śląskiego stała się właścicielem terenu, na którym zlokalizowany jest Tor Wyrazów.


Biorąc pod uwagę ponadregionalne znaczenie tego miejsca samorząd Gminy Blachownia podjął starania o przywrócenie torowi dawnej świetności.


W związku z tym w grudniu 2018 roku ja, jako przedstawiciel właściciela terenu, Prezydent Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz prezes Automobilklubu Częstochowskiego Pan Marcin Stryczak podpisaliśmy porozumienie w sprawie rewitalizacji toru. Strony wyraziły wolę wspólnej realizacji inwestycji, która swym zakresem miałaby obejmować: budowę uniwersalnego toru w zakresie karting, samochody, motocykle, budowę ośrodka szkoleniowego z płytami poślizgowymi do doskonalenia jazdy kierowców oraz budowę zaplecza dydaktyczno-szkoleniowego.


Porozumienie określiło, że współpraca ma być realizowana z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych i prawnych.
Działając konsekwentnie i zgodnie z ustaleniami wynikającymi z porozumienia, w marcu 2020 roku zwróciłam się do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z prośbą o wprowadzenie projektu „Rewitalizacja toru wyścigowego w Wyrazowie” na listę projektów kluczowych dla województwa śląskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.


Propozycja ta jednak nie została zaakceptowana przez Zarząd Związku, co niewątpliwie wpłynęło na zahamowanie działań. Budżet Gminy Blachownia nie pozwala na samodzielną realizację tej wielomilionowej inwestycji.
W marcu 2020 roku na terenie gminy Blachownia zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Automobilklub Blachownia, które wyraziło chęć tymczasowej opieki nad Torem Wyrazów w celu przeciwdziałania nielegalnemu i niekontrolowanemu, a przede wszystkim i niebezpiecznemu użytkowaniu tego terenu przez nieuprawnione osoby, które samowolnie o każdej porze dnia i nocy wjeżdżały na teren toru. Incydenty te ze względu na hałas są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Wyrazowa i są przedmiotem licznych interwencji policji i pracowników urzędu.
Automobilklub Blachownia złożył do blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 wniosek o wyposażenie terenu, na którym znajduje się tor, w monitoring, szlaban, kontener gospodarczy, energię elektryczną i przenośną toaletę. Działanie to ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie i uporządkowanie terenu, na którym, po stworzeniu regulaminu wypracowanego podczas konsultacji społecznych i zaakceptowanego przez mieszkańców Wyrazowa, dopuszczono by organizację imprez, ale, co należy podkreślić, z poszanowaniem praw okolicznych mieszkańców. W przekonaniu blachowniańskiego samorządu przedsięwzięcie to w żaden sposób nie koliduje z porozumieniem zawartym z Częstochową i Automobilklubem Częstochowskim. Przeciwnie, służy zarówno terenowi, jak i mieszkańcom.


Pragnę także podkreślić że nigdy nie było mowy o przenoszeniu praw własności gminy Blachownia do terenu Toru Wyrazów na inny podmiot. Gmina Blachownia jest właścicielem gruntu, nie zamierza go sprzedawać i z determinacją będziemy dążyć do przywrócenia atrakcyjności tego terenu. Priorytetem jest jednak poszanowanie woli większości mieszkańców Wyrazowa i okolicznych terenów, bo to oni najbardziej są narażeni na hałas i niedogodności związane z potencjalnym użytkowaniem toru.

BO GORZELNIA JEST NOWA I JED(NOMYŚL)NA

Dlatego sołtys Ilona Grzelińska w imieniu mieszkańców złożyła jeden wniosek nr S08. Chodzi o współfinansowanie dokonanego zakupu nieruchomości (działki) dla Nowej Gorzelni na cele mieszkańców. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „Plac sołecki jest pierwszym i jedynym terenem, będącym własnością Gminy Blachownia na terenie Nowej Gorzelni. Zaoferuje on docelowo kolejne możliwości rozwoju infrastruktury, miejsca aktywnej zabawy i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

foto Google maps

SZCZEPIENIA LISÓW – NIE W BLACHOWNI

Lekarz Weterynarii informuje, że od 12 września na terenie całego województwa prowadzona będzie akcja szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie.

Jesienna akcja wykładania przynęt ze szczepionką z rzucanych z samolotów z wysokości 200 m dotyczy terenów polnych, leśnych i ogrodów działkowych. Na obszarach niezurbanizowanych szczepionka będzie wykładana ręcznie.

Łącznie na obszarze 7.316 km kw. zostanie wyłożonych 146.320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi.
Przynęta ze szczepionką, tzw. „kęs”, jest to brązowa kostka.

Jak informuje Śląski Lekarz Weterynarii płynna szczepionka zawarta jest w plastikowym, szczelnie zamkniętą folią aluminiową kapsułce/blistrze. Kapsułki/blistry są odpowiednio oznakowane i łatwe do rozpoznania – koloru różowego. Całość umieszczona jest w przynęcie zawierającej substancje wabiące lisy.
Uprasza się mieszkańców o nie podnoszenie szczepionki.
Z akcji szczepienia na terenie woj. śląskiego zostaną wyłączone m.in. gminy: Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny.

Zdjęcia – Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

BO MARZĄ O NOWYM CHODNIKU I PODŁODZE


Mieszkańcy Łojek do Budżetu Obywatelskiego zaproponowali 2 zadania. Budowa części chodnika na ul. Piastów (od Delikatesów „KAMIL” do ronda). Koszt czyli projekt i budowa to 27.465 zł.


Drugi projekt to renowacja świetlicy w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego. Chodzi o wymianę podłogi 90 m kw. za cenę 10.300 zł, Pozwoli to uczniom na bezpieczne korzystanie z pomieszczenia podczas zajęć pozalekcyjnych i poprawi estetykę wnętrza.
.

NASZEJ BIAŁO-CZERWONEJ CHWAŁA


Ruszył projekt „Pod biało-czerwoną”, którego celem jest sfinansowanie przez rząd zakupu flag i masztów dla gmin w Polsce. By je otrzymać, gmina Blachownia musi zebrać 100 głosów, które można oddawać online.


Jak to zrobić?
1) wejdź na stronę: https://bialoczerwona.www.gov.pl
2) wypełnij krótką ankietę, wypełniając imię i nazwisko oraz wybierając w polu województwo: „ŚLĄSKIE”, a w polu miejscowość: BLACHOWNIA,
3) podaj swój email i (opcjonalnie numer telefonu),
4) podaj imię i nazwisko lidera: Sylwia Szymańska
Pamiętajmy inicjatywa zakupu masztu i flagi zależy tylko od nas.

tekst z UM w Blachowni

BĘDZIE REMONT SIENKIEWICZA

Na poniedziałkowej sesji radni Blachowni wyrazili zgodę, aby Gmina Blachownia udzieliła wsparcia finansowego Powiatowi Częstochowskiemu. Chodzi o przekazanie ponad 378 tys. zł. Kwota ta w połowie pokryje remont chodnika i odbudowę jezdni od ul. Częstochowskiej do Domu Pomocy Społecznej.

-Pani burmistrz już poprzednich latach zgłaszała potrzebę remontu drogi powiatowej nr 1046S czyli ulicy Sienkiewicza. Składała odpowiednie wnioski z propozycjami do budżetu powiatu. Jak pamiętam także jedna z mieszkanek Blachowni p. Zofia także zabiegała o remont tej drogi. Trzy tygodnie temu rozmawiałem z Panią Sylwią Szymańską i padły wtedy obustronne deklaracje słowne, że Blachownia pomoże powiatowi w połowie sfinansować to zadanie. A skoro jest zgoda, Powiat z Gminą Blachownia podpisze konkretną umowę i jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace remontowe. Mieszkańcy będą zadowoleni – powiedział mi Jan Miarzyński, wicestarosta Powiatu Częstochowskiego.

zdjęcie www.czestochowa.powiat.pl

ELŻBIETA WOLSKA PRZESZŁA NA EMERYTURĘ


Po 40 latach pracy Elżbieta Wolska, od 29 lat skarbnik Gminy Blachownia, przeszła dzisiaj na emeryturę. I to był najważniejszy akcent poniedziałkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Pani Ela w naszym Urzędzie pracowała 32 lata.


-Jestem jak Adam Małysz, odchodzę niepokonana – żartowała wzruszona p. Ela.


Były podziękowania, życzenia, kwiaty upominki, łzy wzruszenia, a nawet propozycja, aby w przyszłej kadencji wystartować na radną. Wyrazy uznania składali burmistrz, radni oraz dyrektorzy placówek oświatowych.


-Bardzo miło wspominam 32 lata pracy w tym urzędzie, wydaje mi się jakby to było wczoraj gdy pierwszy raz przyszłam tu pracować. Były lepsze i trudniejsze dni jednak odchodzę miło wspominając prace w naszym urzędzie.


Pani Elu osobiście bardzo dziękuję za współpracę i pomoc, a matematycznie rzecz ujmując – zawsze na Panią można było liczyć.

PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ODDALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ

81 lat temu wojska niemieckie najechały na Polskę O godz. 4:34. III eskadra pierwszego pułku bombowców nurkowych zbombardowała przyczółki mostu kolejowego w Tczewie. O 4:42 – I dywizjon 76 pułku Luftwaffe bombowców nurkowych bombarduje Wieluń. 4:45 – niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska.


Napaść hitlerowskich wojsk na Polskę rozpętała II wojnę światową. Polska za obronę ojczyzny zapłaciła bardzo wysoką cenę – 6 mln ofiar. Wojna dotknęła także mieszkańców naszych terenów.


Przypomina o tym od 73 lat Pomnik Bohaterom Poległym za Ojczyznę w Walce z Hitleryzmem 1939-45. Jak podają źródła historyczne pomnik w Blachowni powstał z inicjatywy byłych więźniów obozów koncentracyjnych i przy współpracy mieszkańców oraz odlewni w Blachowni. Odsłonięto go 12 października 1947 roku. W 1985 roku pomnik odrestaurowano i cofnięto 15 metrów w głąb placu szkolnego.


W 2011 roku przeprowadzono kolejną restauracje monumentu. Wtedy to zmieniony napis na pomniku „Bohaterom Poległym za Wolność Ojczyzny 1939-1945”.


Tu znajdują się nazwiska tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.


Inny pomnik w Hołdzie Poległym i Pomordowanym Mieszkańcom Wsi Cisie w latach 1939-1945 został odsłonięty 16 października 1977 roku. Monument przeszedł renowacje w 2011 roku.