BLACHOWNIA PRZEGRAŁA W BUDŻECIE POWIATU

Tego jeszcze w historii powiatu częstochowskiego nie było. Radni jednogłośnie 23 „za” przyjęli budżet na 2020 rok. Uchwalili oni też Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2020-2027. Sesja upłynęła śpiewająco i w iście ekspresowym tempie. Co ciekawe za budżetem powiatu rękę pod-nieśli także radni z opozycji czyli z PiS.

-Tak ustaliliśmy na klubie. Bowiem niemała część uchwalonego budżetu na drogi pochodzi ze środków rządowych – powiedział mi – Ignacy Palutek, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.

-To nie będzie łatwy budżet. Liczę jednak, że po przetargach czyli po uzyskaniu niższych cen na proponowane inwestycje oraz po otrzymaniu jeszcze dodatkowych środków uda się wykonać więcej zadań niż planowaliśmy – powiedział mi Krzysztof Smela, starosta Powiatu Częstochowskiego.

-Naszym priorytetem są drogi – dodał Andrzej Kubat, przewodniczący Rady Powiatu.

Po zakończeniu sesji niektórzy członkowie zarządu i pracownicy starostwa mikrofony zamienili na instrumenty i rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd.


.

.

Planowane wielkości budżetu powiatu na przyszły rok to ponad 124 mln zł. Wydatki – 122 mln zł. Przychody 5,2 mln zł. Planowany budżet ma się zamknąć nadwyżką w wysokości 1 mln 453 tys. zł.

Na wydatki inwestycyjne starostwo chce przeznaczyć 1/3 budżetu.
Najwięcej środków ma pójść na przebudowę dróg powiatowych.
-Kłomnice-Zdrowa-Kruszyna, Kruszyna-Borowno i Borowno-Witkowice – 10 mln 124 tys. zł.
-Rudniki-Wancerzów – 7 mln 492 tys. zł
-Huta Stara A-Poczesna oraz Poczesna-Mazury – 2 mln 634 tys. zł.
-W ramach RPO Województwa Śląskiego pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępności do sieci TEN (przebudowa drogi Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz – 3 mln 544 tys. zł.
-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Lubojenka Majątek gmina Mykanów – 1 mln 520 tys. zł.


Niestety nasi radni po sesji wyszli „na tarczy”. Nic im się nie udało wywalczyć na drogi powiatowe z obszarze gminy Blachownia.
Jedyne środki na zadania w naszym regionie dotyczą placówki starostwa czyli Domu Pomocy Społecznej. 90 tys. zł na zakupu samochodu z windą do przewozu osób z niepełnosprawnością. 80 tys. zł na projekt, zakup i wymianę instalacji systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie DPS oraz 143 tys. zł na zakup i wymianę dźwigu osobowego z napędem elektrycznym.

Zatem obiecane środki na remont chodnika przy ul. Sienkiewicza (od ośrodka zdrowia do DPS-u) jak informowała na listopadowej sesji Rady Miejskiej w Blachowni jedna z mieszkanek z Sienkiewicza po spotkaniu ze starostą, pozostały pobożnymi życzeniami.

JUTRO DOWIEMY SIĘ CO GMINA BLACHOWNIA ZYSKA NA BUDŻECIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO


W środę 18 grudnia odbędzie się sesja budżetowa Rady Powiatu. Ważna sesja bo ważne głosowanie nad budżetem na 2020 rok. Dowiemy się czy nasi radni zawalczyli o inwestycje dla gminy Blachownia.


Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XII Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wręczenie staroście częstochowskiemu dyplomu za uzyskanie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027 wraz z autopoprawką oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XII/2019.
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, referent skarbnik K. Toczko;
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, w tym wniosków stałych komisji Rady, referent przewodnicząca komisji budżetu M. Dziura;
c) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu oraz wobec wniosków komisji, referuje skarbnik K. Toczko;
d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027;
e) dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2020 rok;

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027;
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik K.Toczko, druk nr 2/XII/2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 3/XII/2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 4/XII/2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, referent dyr. PZD B. Zalewska, druk nr 5/XII/2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji rządowej, referent naczelnik wydz. ZO A. Ujma, druk nr 6/XII/2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok, referent przewodniczący Rady A. Kubat, druk nr 7/XII/2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok, referent przewodniczący komisji A. Wochal, druk nr 8/XII/2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 9/XII/2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat częstochowski, referent naczelnik wydz. ZO L. Smolarski, druk nr 10/XII/2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 11/XII/2019.
19. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
20. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
21. Zamknięcie obrad XII Sesji.

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI ZA BUDŻETEM NA 2020 ROK. TERAZ CZAS NA SESJĘ

4 komisje Rady Miejskiej w Blachowni: Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – przewodnicząca Katarzyna Borycka, Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej – przewodnicząca Małgorzata Bernat, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przewodnicząca Ewelina Gajzner oraz Komisja Rewizyjna – przewodniczący Dariusz Wącław są po analizie projektu budżetu Gminy Blachownia na 2020 rok. Komisje wypracowały już opinię. Ta najważniejsza została wypracowana na Komisji Budżeru

Opinia
Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na 2020 rok.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni w składzie:
Katarzyna Borycka- przewodnicząca Komisji
Jerzy Szkurłat- wiceprzewodniczący
Sebastian Szczepaniak- sekretarz
Tadeusz Borek
Tomasz Czech
Krzysztof Czerwik
Ewelina Gajzner
Renata Kolman
Marek Kułakowski
Tomasz Rećko
Jacek Rogut

na połączonych komisjach 25 listopada oraz Komisji Budżetu 9 i 16 grudnia
-przeanalizowała z dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej,
-przeanalizowała projekty zadań inwestycyjnych na przyszły rok,
-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje opłat lokalnych, czyli stawek podatkowych od nieruchomości, środków transportowych, targowych i od transportu na 2020 rok.

Komisja zapoznała się z pozytywną opinią VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok i pozytywną opinią o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2029.

W posiedzeniach Komisji brali udział:
Pani Sylwia Szymańska- burmistrz Blachowni,
Pani Elżbieta Wolska- skarbnik Gminy,
Pan Dariusz Wojciechowski- sekretarz Gminy,
Pan Grzegorz Loręcki- kierownik Referatu Zamówienia Publiczne.

W związku z realizacją pracy nad projektem budżetu, który przedstawiła burmistrz Blachowni i skarbnik Gminy- Komisja Budżetu, przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:
-po stronie dochodów- 64 395 744,17 zł, z czego majątkowych jest – 9 904 104,50 zł oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 16 482 214,00 zł.
-po stronie wydatków jest- 64 580 538, 29 zł, z czego wydatki majątkowe- 12 540 085,48 zł,
pozostałe to wydatki bieżące- 52 040 452,81 zł.

Rezerwa ogólna w przyszłorocznym budżecie w wysokości 210 000,00 zł.
Rezerwa celowa- 180 000,00 zł, z czego na zarządzanie kryzysowe przeznacza się 180 000,00 zł.
Łączna kwota przewidzianych do zaciągnięcia kredytów to 3 000 000 zł.
Plan inwestycyjny na 2020 rok zakłada realizację 33 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 12 540 085,48 zł.
Projekty współfinansowane ze środków Unijnych w 2020 roku na kwotę- 9 224 676,56 zł

Najważniejsze zadania współfinansowane ze środków unijnych:
-Kompleksowy program sieci wod.-kan. W Gminie Blachownia ( w 2016 r.-2024) – nakłady finansowe w 2020- 3 742 500,00 zł ( ogółem- 24 664 900,45 zł).
-Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami-nakłady finansowe w 2020- 1 751 653,00 zł (ogółem- 14 262 719,79 zł).
-Odnawialne Źródła energii w Gminach: Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski- ekologia.
-Ochrona powietrza – nakłady finansowe w 2020- 3 515 523,56 zł (ogółem- 4 394 404,44 zł).
-Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów- 215 000 00 zł

Radni Komisji Budżetu nie zgłosili żadnych wniosków w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na przyszły rok.

Podsumowanie
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia- Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami świadczą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2020 rok.
Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Blachownia na 2020 rok przedłożony przez Burmistrza Blachowni.
Za głosowało 7 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 3 radnych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni
Katarzyna Borycka

Warto dodać, że sesja budżetowa w Blachowni odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 14.

MIKOŁAJ ROZDAŁ PREZENTY – LODOWISKO OTWARTE


Dla małych i starszych mieszkańców naszej Gminy w niedzielę otwarliśmy lodowisko.


Mimo niesprzyjających warunków tafla gminnej ślizgawki była dobrze przygotowana, a zainteresowanych jazdą na łyżwach naprawę było sporo.


W tym roku lodowisko, 35 na 15 metrów, jest większe niż w latach poprzednich.


Zanim łyżwiarze weszli na taflę lodu, do grzecznych dzieci przybył Mikołaj i… burmistrz Sylwia Szymańska. Nie zabrakło wspólnych zdjęć na tle naszej choinki.


Dzieci śpiewały kolędy, a w nagrodę otrzymywały paczki świąteczne. Żółte i czerwone worki zapełnione były słodyczami, których jak wiadomo nigdy za dużo.


Mikołajowie mieli ręce pełne roboty. Rozdali w sumie 300 paczek.


Zdjęcia z fotobudki wychodziły rewelacyjnie.


Choć prognozy bardziej przypominają wiosnę, to jeśli już nadejdzie zima warto wiedzieć, że lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 15 do 21, a w soboty i niedziele od 10 do 21.

DLACZEGO LUDZIE GINĄ NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

Na tym przejeździe kolejowym w Ostrowach dochodziło już do tragicznych zdarzeń. 11 maja 2018 roku zginął tu kierowca samochodu, który wjechał wprost pod pociąg.

Czy takie zdarzenia mogą być nauczką dla żyjących kierowców? Nie sądzę. 14 grudnia br. godz. 15.30 nadjeżdża pociąg towarowy. I co z tego, że nadjeżdża?

przejazd

ZMARŁ KS. ROMAN RATAJ

„Jezu wspomnij na mnie gdy będziesz już w swoim Królestwie”
Alicja Gołaszewska

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjąłem informację, że dzisiaj o godz. 8.30 zmarł ksiądz Roman Rataj.

Ks. Roman urodził‚ się 8 listopada 1969 roku w Ostrowach (Blachownia). Ochrzczony 17 maja 1970 roku przez wikariusza w Blachowni księdza Tadeusza Kamińskiego. Studiował historię na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Przerwał studia i wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia diakonatu przyjął 8 maja 1997 roku w Sanktuarium M.B. Różańcowej w Myszkowie Mrzygłodzie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka 30 maja 1998 roku w Archikatedrze Częstochowskiej. Duszpasterską pracę wykonywał w Mrzygłodzie, Zawierciu, Dalachowie, Częstochowie, a także w USA w Chicago, gdzie pracował jako dziennikarz Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Zmagając się z ciężką chorobą już jako rezydent przebywał w rodzinnej Blachowni, a ostatnio w Parzymiechach.

Śp. Ks. Roman był kapelanem harcerzy. Śpiewał także w zespole „Deo Decima”.
.
Śp. ks. Roman Rataj zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu we wtorek w Dalachowie (gdzie był proboszczem). Mszę pogrzebową o godz. 13 odprawi bp Andrzej Przybylski, w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Także o godz. 13, ale dzień wcześniej (w poniedziałek 16 grudnia) w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Blachowni odbędzie się nabożeństwo żałobne. Będzie to niejako pożegnanie zmarłego przez mieszkańców Blachowni.

W NIEDZIELĘ WIELKIE OTWARCIE LODOWISKA


Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia nowego sezonu ślizgawkowego. Ekipa pod wodzą Jacka Chudego jak zawsze o tej porze leje wodę. Warstwa po warstwie, aż do pełnego zmrożenia.

Wypożyczalnia łyżew czeka.

Małe pingwinki Pik i Pok też gotowe do nauki jazdy po lodzie. Oczywiście z lodowiska można korzystać bezpłatnie.


Spotykamy się w niedzielę o 16.30 przy USC. Mikołaj z paczkami też już gotowy do wspólnej zabawy. ZAPRASZAMY

POLICJA SZUKA ALEKSANDRY POMORSKIEJ

Policja częstochowska poszukuje 16-letnią Aleksandrę Pomorską, mieszkankę Blachowni. Ostatni raz była widziana 11 grudnia.

-Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Aleksandra Pomorska 11 grudnia w godzinach popołudniowych wyszła z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego i do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu – powiedziała rzecznik KMP w Częstochowie Marta Kaczyńska.

Rysopis zaginionej: wiek z wyglądu 17-18 lat, wzrost około 165 cm, sylwetka tęga, waga 88 kg, włosy długie, proste sięgające do połowy pleców, ufarbowane na czarno, mocny makijaż. Ubrana w czarną kurtkę, czarne spodnie, różowe adidasy i bordową czapkę. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie – telefon (34) 369 12 55, (34) 369 12 66 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 112.

BLACHOWNIAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI – NAPRAWDĘ WARTO


.

Wśród wielu propozycji moim zdaniem na uwagę zasługują szczególnie dwa projekty. Pierwszy pod nazwą „Budowa tężni solankowej w centrum Blachowni” pod numerem B02. Pomysł oryginalny. Taka inwestycja to strzał w przysłowiową „10”. Zadanie, z którego mogliby korzystać naprawdę wszyscy. I o takie projekty chodzi w blachowniańskim Budżecie Obywatelskim, aby służyły jak największej liczbie osób.
Inna propozycja też ciekawa i jak najbardziej potrzebna to „Plac zabaw w Trzepizurach nr B01”. Zapewne centrum integracji społecznej w tej części Gminy jest potrzebne.
W sumie mamy 31 zdań i zapewne znajdą się grupy mieszkańców, którzy zechcą zawalczyć o swoje. I o to chodzi. Burmistrz do podziału daje 350 tys. zł. To jest budżet obywatelski zatem zachęcam, aby wziąć sprawy w swoje ręce.

Jakie zadania, projekty wybiorą mieszkańcy? Dowiemy się za tydzień. Głosować w wybranych punktach można do 18 grudnia.
Punkty do głosowania są zamieszczone na stronie UM Blachowni
file:///C:/Users/marek/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/201912111458%20(1).pdf

Warto dodać, że swój głos można oddać też drogą elektroniczną na stronie www.konsultacje.blachownia.pl

zdjęcie solanki internet

POLICJA OSTRZEGA PRZED WŁAMYWACZAMI

Rzecznik częstochowskiej policji informuje.

W ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba zdarzeń o charakterze kryminalnym, tj. kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań na terenie Częstochowy i powiatu. Ostrzegamy przed tym zjawiskiem i apelujemy. Jeżeli zobaczysz nieznajomego próbującego otwierać drzwi lub okno u sąsiada – dzwoń na numer alarmowy 112 i poinformuj najbliższą jednostkę Policji. Dzisiaj pomożesz Ty – jutro pomogą Tobie!
Od września na terenie Częstochowy i powiatu odnotowano 39 kradzieży z włamaniami do mieszkań i domów. Najwięcej kradzieży było na obrzeżach Częstochowy w dzielnicach Lisiniec, Wyczerpy i Dźbów. W Blachowni nie odnotowano żadnego włamania. Sprawcy wykorzystując nieobecność mieszkańców, dostają się poprzez wyłamanie okien lub drzwi balkonowych (tarasowych), a następnie dokonują kradzieży znajdującego się w nich mienia. Przedmiotem zainteresowania przestępców zazwyczaj są pieniądze i biżuteria. Prawdopodobnie sprawcy podejmują przed włamaniem krótkotrwałą obserwację domu lub mieszkania.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi zarówno na mienie własne, jak również okolice domów swoich sąsiadów oraz reagowanie na sytuacje, które są dla nas niepokojące np. włączony alarm antywłamaniowy, obce, podejrzanie zachowujące się osoby lub zaparkowane samochody. Zwracajmy uwagę na kręcących się w pobliżu domu ludzi. Zainteresujmy się nimi, zapytajmy kogo szukają, przyjrzyjmy się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą mienia Twojego lub sąsiadów, zaś spostrzeżenia mogą być nam przydatne, gdyby doszło do włamania.

Nie ryzykuj niepotrzebnie
-Unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii, aby nie kusić złodzieja warto zdeponować je w banku.
-Zapisz marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (telefon, laptop, kamera, aparat fotograficzny, itp.). Te, które nie posiadają numerów, oznacz swoimi inicjałami lub np. numerem telefonu albo datą urodzenia, sporządź dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, zegarki, antyki, itp.) – w przypadku kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie można je rozpoznać i udowodnić, że są naszą własnością.
-Zamontuj system alarmowy, który w znacznym stopniu zniechęci sprawcę do działania i włączaj go zawsze na noc i gdy wychodzisz z domu.
-Równolegle z zabezpieczeniem mieszkania w zamki, alarmy, podwójne drzwi, itp. nie zapomnij o jego ubezpieczeniu w firmie ubezpieczeniowej, aby w przypadku włamania zrekompensować poniesione straty.

Jak uchronić się przed włamaniami
Najlepszym zabezpieczeniem domu lub mieszkania jest życzliwy sąsiad. Poznaj swojego sąsiada. Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom, czy kradzieżom. Porozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie, jak zachować „sąsiedzką czujność”.

Niezwłocznie zatelefonuj na numer alarmowy 112, gdy:
-zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu zamieszkania;
-usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy wyjechali;
-zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu;
-zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby w okolicy posesji sąsiada, czy na ulicy lub parkingu;
-przypadkowo staniesz się świadkiem włamania, kradzieży lub zauważysz, że komuś może grozić niebezpieczeństwo;
-widząc zagrożenie – nie narażaj się sam, nie płosz przestępców, a natychmiast powiadom dyżurnego;
-opuszczając na dłuższy czas mieszkanie (urlop, pobyt w szpitalu), zostaw znajomemu sąsiadowi klucze do domu i poproś o zapalanie codziennie chociaż na kilka minut światła w różnych pomieszczeniach, włączenie radia lub telewizji, wyjmowanie ze skrzynki Twojej korespondencji, usunięcie wiszących na klamce reklam, które świadczą, że nie ma nas w domu. To wszystko stworzy wrażenie, że w mieszkaniu stale ktoś przebywa.

Co należy zrobić, gdy staniemy się ofiarą włamania?
Policjanci bardzo wnikliwie prowadzą każdą zgłoszoną sprawę. Dużym utrudnieniem jest jednak brak świadków i czas, który upływa od zdarzenia do zgłoszenia przestępstwa. Pamiętajmy, że natychmiastowe zgłoszenie o włamaniu, nawet telefoniczne o każdej porze, daje szanse na wykrycie sprawcy. Dlatego, gdy staniemy się ofiarą kradzieży lub włamania niezwłocznie wezwijmy na miejsce Policję. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy starajmy się niczego nie dotykać, nie sprzątać, ani nie przeglądać swoich rzeczy, aby ustalać co zginęło – w ten sposób możemy zatrzeć ślady pozostawione przez włamywacza.

asp. szt. Marta Kaczyńska rzecznik KMP w Częstochowie

foto policja.pl

PYTANIE O ODWODNIENIE

Na poniedziałkowej Komisji Budżetu dalej analizowaliśmy projekt budżetu Gminy Blachownia na 2020 roku. Na spotkaniu radnymi z Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa obecni byli: Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni, Elżbieta Wolska skarbnik Gminy, Grzegorz Loręcki kierownik referatu Inwestycyjnego i Zamówień Publicznych, Małgorzata Patyk dyr. MOPS oraz Ludwik Madej kierownik ZMK.
Wśród kilku pytań w kwestii projektu budżetu pytałem o zadanie pod nazwą „Odwodnienie ul. Ks. Kubowicza (dokumentacja).

-To, że trzeba wykonać tę inwestycję nie ulega żadnej wątpliwości. Robiliśmy już tam inspekcję. Ogólnie sytuacja jest tragiczna ponieważ kanalizacja deszczowa przebiega pod garażami. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji , aby zorientować się jakie mogą być koszty odwodnienia tego całego terenu. Nie wiemy też ile będzie kosztować dokumentacja, którą chcemy zlecić z początkiem roku. Wstępnie na ten cel zarezerwowaliśmy 30 tys. zł – powiedziała burmistrz Sylwia Szymańska.

NASZ MATEUSZ KMŚ

Mateusz Bieniek został klubowym mistrzem świata. Jego włoski zespół Cucine Lube Civitanova w finale pokonał brazylijską Sadę Cruzeiro 3:1.

Mateusz zdobył tytuł mistrza świata, dwukrotnego mistrza Polski i dwukrotnego zdobywcę pucharu Polski. Na początku swojej kariery grał w Pogoni i w Orliku Blachownia. Potem piłkę nożną zamienił na siatkową. Najpierw grał w częstochowskim Norwidzie, a potem już w ekstraklasie czyli Effector Kielce i ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle.

Mateusz Bieniek gra od nowego sezonu we włoskiej Serie A, w słynnej drużynie Cucine Lube Civitanova. CLC to pięciokrotny mistrz Włoch, dwukrotny zdobywca superpucharu, trzykrotny klubowy mistrz świata. Mateuszowi serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne tytuły.